Služby

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2014

Nová právna úprava podrobnejšie upravuje informačné povinnosti predávajúcich a rozširuje formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Súčasne podrobnejšie upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Dňa 25. marca 2014 bol v Národnej rade SR schválený zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „nový zákon“ alebo „zákon“). Zákon nadobudne účinnosť dňa 13. júna 2014. Dôvodom prijatia zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES. Okrem transpozície smernice bola dôvodom prijatia zákona potreba reagovať na aplikačné problémy z praxe. Zákonom sa s účinnosťou odo dňa 13. júna 2014 zruší v súčasnosti platný zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

ust. § 1 ods. 2, 3 a 4 nového zákona je taxatívne upravený okruh zmlúv, na ktoré sa zákon nevzťahuje. Ide napríklad o zmluvy, ktorých predmetom je poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie finančných služieb, alebo zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákon tiež definuje niektoré pojmy, ktorých vymedzenie v súčasnej právnej úprave absentuje, napríklad zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, alebo doplnková zmluva.

Pojem zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zákon definuje ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom (1) uzavretú za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (2) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, (3) uzavretú v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo (4) uzavretú počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Ďalším dôležitým pojmom je zmluva uzavretá na diaľku, ktorú zákon definuje ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Povinnosť predávajúceho poskytnúť informácie pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje ust. § 3 zákona. Oproti súčasnej právnej úprave budú po novom informačné povinnosti predávajúceho upravené podrobnejšie. Predávajúci bude povinný informovať spotrebiteľa napríklad o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby, cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť za účelom uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou (audiotextové číslo; spotrebiteľ by mal platiť iba cenu za uskutočnenie hovoru, ktorú by platil pri volaní na linku rovnakého druhu), alebo informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci bude tiež povinný okrem iného informovať spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona. Uvedené informačné povinnosti ohľadne práva na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy bude môcť predávajúci splniť aj poskytnutím riadne vyplneného poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedeného v prílohe č. 2. Zavedenie formulárov by podľa dôvodovej správy k zákonu malo uľahčiť využitie práva na odstúpenie od zmluvy.

Informácie podľa ust. § 3 zákona bude musieť predávajúci poskytnúť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku na trvanlivom nosiči, napríklad na CD, prípadne aj v e-maily, a v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Predmetné informácie budú musieť byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a zmeniť ich bude možné len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Uvedené informačné povinnosti sa budú primerane vzťahovať aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Nový zákon oproti súčasnej právnej úprave rozširuje požiadavky na zmluvy uzavreté na diaľku a zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Podmienky uzatvárania uvedených zmlúv upravujú ust. § 4, 5 a 6 nového zákona. Podľa ust. § 4 je pred uzavretím zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, predávajúci povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľovi výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a), e), o) p), teda (1) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, (2) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta, (3) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy a (4) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok. Povinnosť oboznámiť s uvedenými informáciami vyplýva už z ust. § 3, avšak predávajúci je povinný spotrebiteľa opätovne s nimi oboznámiť pred elektronickým odoslaním objednávky.

Predávajúci bude mať tiež povinnosť zabezpečiť výslovný súhlas spotrebiteľa s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak bude pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“, alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. Ak by nesplnenie uvedenej povinnosti bolo spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadne odplatnosti úkonu alebo ceny, spotrebiteľ nebude povinný cenu uhradiť.

Ak by poskytnutie informácií podľa ust. § 3 nebolo z technického hľadiska možné, napríklad pre obmedzenie počtu znakov na mobilnom telefóne, predávajúci bude musieť pred uzavretím zmluvy poskytnúť aspoň informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o), teda (1) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, (2) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, (3) informáciu týkajúcu sa celkovej sumy – pozri bod 2 v druhom predošlom odseku, (4) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 a (5) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy. Ďalšie informácie podľa ust. § 3 poskytne spotrebiteľovi primeraným spôsobom, napríklad poskytnutím čísla na bezplatnú telefónnu linku alebo hypertextového odkazu na internetovú stránku.

Ak sa má na základe zmluvy alebo na základe žiadosti spotrebiteľa začať poskytovanie služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci bude povinný v zmysle ust. § 4 od spotrebiteľa získať výslovný súhlas so začatím takého poskytovania, ako aj vyhlásenie spotrebiteľa, že bol poučený o skutočnosti, že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy. Ak by spotrebiteľ nebol poučený, predávajúci pri odstúpení od zmluvy nemôže od spotrebiteľa vyžadovať úhradu za poskytnuté plnenie. V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný súhlas spotrebiteľa zaznamenaný na trvanlivom nosiči. Obdobný postup sa uplatní aj v prípade zmlúv, predmetom ktorých je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

Osobitnú úpravu ochrany spotrebiteľa pri jeho telefonickom kontaktovaní upravuje ust. § 5 nového zákona. Uvedené ustanovenie zakotvuje povinnosť predávajúceho na začiatku každého telefonického rozhovoru oznámiť spotrebiteľovi identifikačné údaje, obchodný zámer a pri odplatnej zmluve aj povinnosť zaplatiť za tovar alebo službu a za iné náklady, napríklad za dodanie tovaru. Po novom je explicitne upravené, že zmluvu nemožno uzavrieť ústne počas telefonického rozhovoru, ale musí byť uzavretá písomne. Za písomné uzavretú zmluvu sa považuje aj zmluva, pri ktorej dal spotrebiteľ súhlas s obsahom zmluvy elektronickými prostriedkami. Pri telefonickom návrhu na zmenu už uzavretej zmluvy bude predávajúci povinný oboznámiť spotrebiteľa s údajmi podľa ust. § 5, avšak na platnosť zmluvy, ktorou sa mení už uzavretá zmluva, postačí telefonické dojednanie.

Po uzavretí zmluvy bude mať predávajúci povinnosť poskytnúť potvrdenia v zmysle ust. § 4. Po uzavretí zmluvy na diaľku bude povinný poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať informácie podľa ust. § 3, ak ich spotrebiteľovi neposkytol na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy a bude mu musieť poskytnúť tiež potvrdenia podľa ust. § 4. Po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov bude predávajúci povinný odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na trvanlivom nosiči uzavretú zmluvu alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdenia podľa ust. § 4. Uvedené potvrdenia bude musieť predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy, pri zmluve uzavretej na diaľku najneskôr spolu s dodaním tovaru.

Úpravu odstúpenia od zmluvy a povinnosti pri odstúpení od zmluvy zakotvujú ust. § 7, 8, 9 a 10. Najdôležitejšou zmenou je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy zo súčasných 7 dní na 14 dní. Ak predávajúci včas a riadne neoboznámil spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, bude mať spotrebiteľ podľa ust. § 7 právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa (1) prevzatia tovaru, (2) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo (3) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi informácie o práve na odstúpenie od zmluvy dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak však predávajúci neposkytne uvedené informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Okruh prípadov, kedy spotrebiteľ nebude môcť od zmluvy odstúpiť nový zákon oproti súčasnej právnej úprave rozšíril, a to úpravou v ust. § 7 ods. 6. Oproti súčasnej právnej úprave po novom spotrebiteľ nebude môcť odstúpiť ani od zmluvy, predmetom ktorej je napríklad predaj kníh, predaj alkoholických nápojov za ustanovených podmienok, alebo poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel.

Na platné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy bude spotrebiteľ povinný podľa ust. § 8 odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči, pričom bude môcť použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Keďže spotrebiteľ má právo použiť uvedený formulár, nie je to jeho povinnosť, odstúpenie od zmluvy nemusí byť vykonané na uvedenom formulári.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty určenej podľa ust. § 7. Zákon tiež zavedie tzv. fikciu doručenia v prípadoch, keď spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy nie je možné doručiť adresátovi, alebo ak nastane pochybnosť o tom, či oznámenie bolo predávajúcemu skutočne doručené. V takých prípadoch sa bude oznámenie o odstúpení od zmluvy považovať za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom elektronickej funkcie alebo formulára na webovom sídle predávajúceho, predávajúci bude mať povinnosť ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. Odstúpením od zmluvy sa od začiatku zruší aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy bude znášať spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy upravuje ust. § 9 nového zákona. Predávajúci bude mať povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal. Platby bude povinný vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci bude povinný vrátiť platby až po tom, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci nebude povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy upravuje ust. § 10. Spotrebiteľ bude v zmysle uvedeného ustanovenia povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Spotrebiteľ bude tiež oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, a to až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. Pri odstúpení od zmluvy bude spotrebiteľ znášať iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To nebude platiť, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa o tom, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nebude povinný platiť za (1) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), alebo spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa ust. § 4 ods. 6; (2) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa ust. § 4 ods. 8 alebo spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s ust. § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). Spotrebiteľ bude povinný počas lehoty na odstúpenie od zmluvy manipulovať s tovarom s náležitou starostlivosťou. Ak ide napríklad o oblečenie, spotrebiteľ by si ho mal vyskúšať, nemal by ho však nosiť. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť s pôvodnými označeniami.

Právna úprava predajných akcií zostane aj po účinnosti nového zákona upravená v zásade v podobe, v akej je upravená v súčasnosti. Zakotvená bude v ust. § 11, 12 a 13. Oproti súčasnej právnej úprave však bude Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „ústredný inšpektorát“) oprávnený nezverejniť na svojom webovom sídle písomné oznámenie organizátora o uskutočnení predajnej akcie ani vtedy, ak je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá je organizátorom alebo predávajúcim, nedôveryhodná osoba. Za nedôveryhodnú osobu sa bude považovať osoba, ktorá bola v čase konania predajnej akcie, počas ktorej došlo k osobitne závažnému porušeniu tohto zákona, za ktoré bolo predávajúcemu alebo organizátorovi predajnej akcie zrušené živnostenské oprávnenie, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v spoločnosti, ktorá túto predajnú akciu organizovala alebo na nej vystupovala ako predávajúci.

Po novom sa povinnosť oznámiť konanie predajnej akcie ústrednému inšpektorátu nebude vzťahovať na predajnú akciu, ktorá sa uskutočňuje pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, a počas ktorej dochádza k ponuke alebo predaju tovarov alebo služieb na základe ponukového katalógu predávajúceho, ak (1) má spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa s ponukovým katalógom aj v neprítomnosti predávajúceho, (2) v ponukovom katalógu alebo v zmluve je uvedená informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a (3) počas predajnej akcie je spotrebiteľom predvádzaný alebo ponúkaný na predaj výlučne tovar alebo služby uvedené v ponukovom katalógu. Nový zákon tiež zakazuje organizátorovi predajnej akcie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorej prepravu na miesto konania predajnej akcie zabezpečil organizátor alebo predávajúci.

Správne delikty zakotvuje ust. § 15 nového zákona. Súčasná právna úprava síce upravuje ukladanie pokút, avšak striktne neupravuje správne delikty. Po novom sa správneho deliktu dopustí ten, kto poruší povinnosti taxatívne vymedzené v ust. § 15 ods. 1. Súčasná právna úprava zakotvuje hornú hranicu pokuty za porušenie ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji vo výške 16.500 EurUvedená horná hranica pokuty zostane zachovaná aj podľa nového zákona, ten však upravuje aj dolnú hranicu pokuty vo výške 100 Eur. Súčasne tiež zakotvuje možnosť zvýšiť hornú hranicu sadzby pokuty na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

Súčasne s prijatím predmetného zákona bola vykonaná novelizácia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, zákona č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....