Verejná správa

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2015

Nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vychádza predovšetkým z potrieb užšieho zapojenia zamestnávateľov do vzdelávacieho procesu na stredných školách. Okrem posilnenia súčasných možností zapojenia zamestnávateľov, nový zákon zavádza do systému odborného vzdelávania a prípravy duálny systém vzdelávania.

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „nový zákon“ alebo „zákon“) nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 2015. Zákon ustanovením § 58 ruší článok I. zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.

Hlavným účelom prijatia nového zákona je zavedenie systému duálneho vzdelávania. Ustanovenie § 2 písm. i) nového zákona definuje systém duálneho vzdelávania ako časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na zmluvnom vzťahu, výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

Ustanovenie § 3 ods. 1 upravuje typy stredných škôl. Typizácia stredných škôl bola pred účinnosťou novely upravená vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa mení miesto výkonu praktického vyučovania. Do účinnosti nového zákona sa praktické vyučovanie vykonávalo v strednej odbornej škole, stredisku odbornej praxe, školskom hospodárstve, stredisku praktického vyučovania, pracovisku praktického vyučovania, na pracoviskách iných právnických osôb a na pracoviskách fyzických osôb.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 nového zákona sa praktické vyučovanie vykonáva na troch miestach, a to (1) v dielni, (2) na pracovisku zamestnávateľa a (3) na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania. Zákon počíta aj so zapojením živnostníkov alebo malých zamestnávateľov do procesu odborného vzdelávania a prípravy. Nakoľko takýto zamestnávatelia často nemajú samostatné pracovisko na praktické vyučovanie, ustanovenie § 6 ods. 3 umožňuje študentom dočasne vykonávať prax aj na mieste výkonu produktívnej práce, teda v mieste výkonu živnostenskej činnosti.

Podľa ustanovenia § 7 musí dielňa ako súčasť strednej odbornej školy spĺňať požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom. V dielni sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak žiak nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, okrem výnimky upravenej v ustanovení § 10 ods. 2. V dielni žiak vykonáva (1) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy, (2) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe, alebo (3) umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.

Ďalším miestom na vykonávanie praktického vyučovania je pracovisko zamestnávateľa. Na pracovisku zamestnávateľa sa môže podľa ustanovenia § 8 ods. 1 vykonávať odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak (1) žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni, (2) žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania, (3) zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom, (4) predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a (5) stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.

Náležitosti zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania sú upravené ustanovením § 8 ods. 2. Zmluva musí obsahovať napríklad formu praktického vyučovania, počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní a hmotné a finančné zabezpečenie žiaka.

Praktické vyučovanie je možné tiež vykonávať na pracovisku praktického vyučovania. Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 sa na pracovisku praktického vyučovania vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.

Základná právna úprava duálneho vzdelávania je zakotvená v ustanovení § 10 až § 20 nového zákona. Podľa ustanovenia § 10 sa v systéme duálneho vzdelávania žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.

Odborné vzdelávanie a príprava sa žiakovi poskytuje v systéme duálneho vzdelávania na základe (1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou podľa ustanovenia § 16 a (2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom podľa ustanovenia § 19.

Obsahom zmluvy medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školu je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Obsahom zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.

Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore posudzuje na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská organizácia. Stavovskými organizáciami sú Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná právnická osoba, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu. Podmienky spôsobilosti zamestnávateľa a jeho posudzovanie upravuje ustanovenie § 11 až § 14. Ak zamestnávateľ splní ustanovené podmienky, príslušná stavovská organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie s platnosťou na sedem rokov. Osvedčenie je možné pred uplynutím platnosti predĺžiť.

Spôsobilosť zamestnávateľa zanikne podľa ustanovenia § 15, a to (1) uplynutím platnosti osvedčenia, (2) písomným oznámením zamestnávateľa príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, alebo (3) zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou.

Osvedčenie je možné zrušiť (1) ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 12, (2) ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu, alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 22, (3) ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, alebo (4) na základe návrhu Štátnej školskej inšpekcie.

Dôležitou právnou úpravou, najmä pre žiakov je finančné zabezpečenie žiaka, ktoré je upravené ustanovením § 27. Žiakovi sa za produktívnu prácu poskytuje odmena, a to za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

Ak sa žiak pripravuje na povolanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu. Motivačné štipendium sa mu poskytuje mesačne vo výške (1) 65 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, (2) 45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane, alebo (3) 25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane. Zamestnávateľ tiež môže zo svojich prostriedkov poskytnúť žiakovi podnikové štipendium. Podnikové štipendium sa poskytuje mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima. Ustanovenie § 27 nadobudne účinnosť dňom 1. septembra 2015.

V súvislosti s prijatím nového zákona sa novelizovali aj niektoré súvisiace zákony, a to zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, zákon č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, zákon č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore, zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Dôležitou zmenou je novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela vypustí príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania z ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a doplní ich do nového písm. l) v ustanovení § 5 ods. 1. Na základe uvedenej zmeny a v naviazanosti na ustanovenia v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení už uvedené príjmy nebudú podliehať odvodovému zaťaženiu. Doplneným ustanovením § 17 ods. 37 sa základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu zníži o (1) 3.200 Eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania, alebo (2) 1.600 Eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania. Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nadobudnú účinnosť 1. septembra 2015.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....