Iné

Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 01/2024

1.  OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

Predmetom tohto príspevku je prehľad ustanovení zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie (ďalej len „zákon o pomoci“). Zákon o pomoci upravuje napríklad problematiku (1) oprávnených osôb podľa zákona o pomoci, (2) nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie (ďalej len „príspevok“), (3) výšky a výplaty príspevku v zmysle zákona o pomoci, (4) konania o príspevku v zmysle zákona o pomoci, či (5) povinností oprávnenej osoby a pod.

2.   PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA MENIA A DOPĹŇAJÚ ZÁKONOM O POMOCI

Zákonom o pomoci sa mení a dopĺňa aj (1) zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách (ďalej len „zákon o bankách“), (2) zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime (ďalej len „zákon o životnom minime“), (3) zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch“) a (4) zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie (ďalej len „zákon o úveroch“).

  • PODMIENKY PRIJATIA ZÁKONA O POMOCI

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Z uvedeného dôvodu sa zákonom o pomoci zavádza príspevok, ako nová štátna sociálna dávka, prostredníctvom ktorého bude štát oprávnenej osobe finančne prispievať na zvýšenú úhradu splátky úveru, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku refixácie úveru na bývanie. Výška príspevku bude predstavovať 75 % z kladného rozdielu medzi zaplatenou mesačnou splátkou v príslušnom mesiaci a referenčnou splátkou (definovanou v písm. A), článku 3 tohto príspevku),najviac v sume 150 eur mesačne. Na účely poskytovania príspevku sa stanovuje maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (priblížená v písm. A), článku 3 tohto príspevku) za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

  1. VÝKLAD NIEKTORÝCH SÚVISIACICH POJMOV

Pre prehľadnosť a zrozumiteľnosť si na tomto mieste dovoľujeme priblížiť niektoré pojmy, súvisiace s pomocou pri splácaní úveru na bývanie.

A1 Referenčná splátka a mesačná splátka

Referenčnou splátkou sa v zmysle zákona o pomoci rozumie (A) priemerná mesačná splátka úveru na bývanie za rok 2022, v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, vypočítaná za kalendárne mesiace, v ktorých oprávnená osoba skutočne takúto splátku zaplatila, zaokrúhlená na celé eurocenty, ak k začatiu splácania úveru na bývanie došlo pred 1. januárom 2023, (B) splátka v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, ktorá predchádza zvýšenej splátke úveru na bývanie z dôvodu prvej zmeny fixnej úrokovej sadzby úveru na bývanie od okamihu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby alebo prvej zmeny variabilnej úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022, ktorú oprávnená osoba skutočne zaplatila, zaokrúhlená na celé eurocenty, ak k začatiu splácania úveru na bývanie došlo v roku 2023 (ustanovenie § 2 písm. a) zákona o pomoci).

Mesačnou splátkou je pravidelná mesačná splátka úveru na bývanie v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, zaokrúhlená na celé eurocenty (ustanovenie § 2 písm. b) zákona o pomoci).

A2 Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky

Podľa posledných aktuálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky v treťom kvartáli roka 2023 vo výške 1 403 eur. Súhrnné údaje za prvý až tretí kvartál roka 2023 hovoria o priemernej nominálnej mesačnej mzde za toto obdobie vo výške 1 383 eur. Výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky súhrnne za celý kalendárny rok 2023 nebola v čase písania tohto príspevku Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnená.

4.   ZÁKON O POMOCI

A)  OPRÁVNENÁ OSOBA A PRÍJEM

A1 Oprávnená osoba

Zákon o pomoci stanovuje, že oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok je fyzická osoba, ktorá „(A) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, (B) je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie, (C) má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou“ (ustanovenie § 3 zákona o pomoci).

A2 Príjem oprávnenej osoby pre posudzovanie nároku na príspevok

Z pohľadu príjmov oprávnenej osoby pre posudzovanie nároku na príspevok zákon o pomoci ustanovuje, že „pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnenej osoby a ďalšej fyzickej osoby, ktorá má spolu s oprávnenou osobou uzavretú zmluvu o úvere na bývanie (ďalej len „spoludlžník“)“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o pomoci).

„Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je (A) jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok alebo (B) priemerný mesačný zohľadňovaný príjem za šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok, ak oprávnená osoba na základe posúdenia príjmu podľa písmena (A) nesplnila podmienku nároku na príspevok podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o pomoci“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o pomoci).

B)  NÁROK NA PRÍSPEVOK, VÝŠKA PRŚPEVKU A VÝPLATA PRÍSPEVKU

B1 Nárok na príspevok

„Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak (A) priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem, (B) úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu (1) oprávnenej osoby, (2) oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo (3) fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, (C) uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o pomoci).

„Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie; za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o pomoci).

„Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o pomoci).

„Nárok na príspevok nevzniká, ak sa mesačná splátka úveru na bývanie zvýšila z iného dôvodu ako je zmena úrokovej sadzby“ (ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o pomoci).

„Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil“ (ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o pomoci).

B2 Výška príspevku

„Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o pomoci).

„Zákon o štátnom rozpočte môže na príslušný rozpočtový rok ustanoviť inú výšku príspevku“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o pomoci).

„Výška príspevku podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o pomoci sa v rozpočtovom roku, na ktorý zákon o štátnom rozpočte ustanovil inú výšku príspevku, neuplatňuje“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o pomoci).

B3 Výplata príspevku

„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) vypláca príspevok mesačne pozadu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o pomoci).

„Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o pomoci).

„Úrad zastaví výplatu príspevku, ak (A) vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na príspevok alebo na jeho výplatu, (B) oprávnená osoba nevyhovie výzve úradu podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a) zákona o pomoci (na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok a jeho výplatu) v určenej lehote a bola na tento dôsledok vo výzve písomne upozornená, (C) oprávnená osoba neuhradila splátku úveru na bývanie v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o pomoci).

Ak pominuli dôvody, pre ktoré úrad zastavil výplatu príspevku, a podmienky nároku na príspevok trvajú, úrad obnoví výplatu príspevku“ (ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o pomoci).

  • KONANIE O PRÍSPEVKU A POVINNOSTI OPRÁVNENEJ OSOBY

C1 Konanie o príspevku

„Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti oprávnenej osoby“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o pomoci).

Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je pridelené, oprávnenej osoby a spoludlžníka, meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je pridelené, fyzickej osoby podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona o pomoci, adresu pobytu oprávnenej osoby, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorú má byť príspevok poukazovaný, a číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok. Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o pomoci).

Prílohou žiadosti o príspevok je zmluva o úvere na bývanie“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o pomoci).

C2 Povinnosti oprávnenej osoby

„Oprávnená osoba je povinná (A) na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok a jeho výplatu, a to v lehote určenej úradom, (B) do ôsmich dní písomne oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na príspevok a jeho výplatu alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom“ (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona o pomoci).

„Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úradu známe z výkonu činnosti ústredia a úradu, alebo ktoré môže ústredie a úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy“ (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o pomoci).

Zákonom o pomoci sa v súvislosti s vyššie uvedenými ustanoveniami menia a dopĺňajú aj ďalšie právne predpisy podľa bodu 2 tohto príspevku. Pre komplexné informácie o zákone o pomoci odkazujeme na jeho plné znenie, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zákon o pomoci nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 23.02.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....