Iné

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2010

Dňa 26. marca 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Tento právny predpis vytvorí právny rámec účinného postupu proti osobám neschopným hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku. Upraví postup finančnej polície, prokuratúry a súdov v konaní, ktorého účelom bude zistiť a odňať majetok, ktorý bol nadobudnutý nelegálnym spôsobom.

Dňa 26. marca 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011.

Účelom tejto právnej úpravy je vytvoriť právny rámec účinného postupu proti osobám neschopným hodnoverne preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia svojho majetku. Ide už o niekoľký návrh v poradí, v poslednom prípade snaha prijať takýto zákon skončila v roku 2008 rozhodnutím o nesúlade zákona prijatého v roku 2005 s Ústavou SR.


ÚČEL ZÁKONA

Zákon v § 1 a 2 definuje účel zákona a uvádza, aký majetok možno postihnúť. Upravuje postup orgánov verejnej moci pri odnímaní takéhoto majetku, pričom súd musí vysloviť, že fyzická alebo právnická osoba nadobudla majetok z nelegálnych príjmov. Zákon sa vzťahuje tiež na majetok osôb, ktorým bol uložený peňažný trest, trest prepadnutia veci, alebo súd rozhodol o prepadnutí časti majetku, pričom sa vzťahuje len na ďalší majetok takejto osoby, ak tento majetok nemožno postihnúť podľa Trestného zákona. Treba uviesť, že postup podľa zákona nie je trestným konaním, ale občianskoprávnym konaním.


ZAČATIE KONANIA

Konanie podľa zákona začína finančná polícia Policajného zboru (ďalej len „finančná polícia“), pričom vychádza z vlastného podnetu, z podnetu orgánu verejnej moci, právnických osôb alebo fyzických osôb. Podmienkou začatia konania je dôvodné podozrenie. Ak má orgán verejnej moci dôvodné podozrenie, že majetok konkrétnej osoby bol nadobudnutý z nelegálnych zdrojov, je povinný bezodkladne písomne túto skutočnosť oznámiť finančnej polícii. Písomné oznámenie fyzickej alebo právnickej osoby nesmie byť anonymné, oznámenie musí obsahovať nasledovné skutočnosti: (1) kto ho podáva, (2) akej veci sa týka, pričom musí byť označený aj majetok, ktorý mal byť získaný z nelegálnych zdrojov, (3) proti ktorej osobe oznámenie smeruje, (4) čo sa oznamuje, (5) podpis a (6) odtlačok pečiatky, ak ho podáva právnická osoba. Finančná polícia po doručení písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu v rámci svojich právomocí preskúmava hodnotu majetku, spôsob jeho nadobudnutia a príjmy osoby. Pri tejto činnosti môže finančná polícia využiť oprávnenia podľa § 4 zákona, napr.  oprávnenie požadovať vysvetlenie, vstupovať do miesta slúžiaceho na podnikanie, nazerať do evidencií. V rámci svojej právomoci je finančná polícia oprávnená požadovať vysvetlenie od každého, kto môže prispieť k objasneniu spôsobu nadobudnutia alebo hodnoty majetku, vstupovať na miesto podnikania, nazerať do evidencií a písomne žiadať od bánk alebo pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú ich klientov, aj keď tieto údaje sú predmetom bankového tajomstva. Účelom konania finančnej polície je zistenie, či majetok je najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako preukázateľné príjmy, teda v súčasnosti vyšší o 461 550 eur. Výška minimálnej mzdy sa počíta ku dňu zistenia skutočností nasvedčujúcich, že majetok bol získaný z nelegálnych príjmov, najskôr odo dňa účinnosti zákona, teda odo dňa 1. januára 2011. Tento zákon nemá retroaktívny účinok, preto sa nemôže vzťahovať na právne vzťahy existujúce pred dobou účinnosti tohto zákona. Preverovať teda možno len majetok, ktorý je vo vlastníctve osoby po dni účinnosti tohto zákona. Spôsob určenia hodnoty majetku upravuje § 4 zákona. Ide o cenu, za ktorú osoba nadobudla majetok. Ak ale túto cenu nemožno zistiť, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, hodnotou majetku je obvyklá cena, za ktorú možno nadobudnúť majetok v mieste a čase nadobudnutia majetku.

Ak finančná polícia zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že majetok bol získaný z nelegálnych príjmov a získa dostatok dôkazov nasvedčujúcich uvedenej skutočnosti, podá prokurátorovi podnet na podanie návrhu na začatie konania o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako preukázateľné príjmy. Tento podnet musí obsahovať náležitosti podľa § 6 ods. 2 zákona. Príslušný na konanie podľa zákona je prokurátor, v ktorého obvode sa nachádza súd, ktorý je príslušný na konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku.


KONANIE PROKURÁTORA

Prokurátor preskúma podnet, dôkazy, a ak považuje za potrebné podnet doplniť, určí finančnej polícii lehotu, do ktorej je povinná podnet doplniť. Následne prokurátor požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov, pričom táto osoba je povinná žiadosti prokurátora vyhovieť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Vysvetlením sa podľa § 7 ods. 2 zákona rozumie najmä predloženie listín a označenie iných dôkazov. Ak sa osoba nedostatočne vyjadrila alebo sa v lehote do 30 dní nevyjadrila vôbec a prokurátor odôvodnene usudzuje, že hodnota majetku presahuje najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy preukázateľné príjmy, podá prokurátor na súd návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. O nedostatočné preukázanie nadobudnutia majetku by mohlo ísť v prípade, ak by osoba predložila ako dôkaz napr. len čestné vyhlásenie o získaní pôžičky, prípadne čestné vyhlásenie o nadobudnutí majetku poctivou prácou. Z dikcie § 8 zákona zároveň vyplýva, že vyššie uvedené podmienky podania návrhu musia byť splnené kumulatívne. Prokurátor môže podať na súd návrh, aby sa predbežným opatrením uložilo osobe, aby nenakladala s určitým majetkom v hodnote určenej prokurátorom. Súd na základe takéhoto návrhu môže predbežným opatrením uložiť takúto povinnosť odporcovi.


KONANIE PRED SÚDOM

Po doručení návrhu na súd rozhodne súd podľa § 8 ods. 1 zákona. Ak v konaní pred súdom prokurátor preukáže existenciu rozdielu vo výške minimálne 1 500-násobku minimálnej mzdy medzi preukázateľnými príjmami odporcu, ktoré mohol dosiahnuť, a jeho skutočným majetkom, súd rozhodne, že tento majetkový rozdiel odporca nadobudol z nelegálnych príjmov a prepadá v prospech štátu. Súd je povinný v rozhodnutí určiť majetok, ktorý prepadne v prospech štátu, pričom však prihliada na návrh odporcu, ktorým označil tento majetok. Ak však v konaní pred súdom odporca preukáže neexistenciu vyššie uvedeného rozdielu, súd návrh zamietne. Na konanie pred súdom podľa § 8 až 10 zákona sa vzťahuje Občiansky súdny poriadok, ak zákon neustanovuje inak.


ÚSTAVNÝ ZÁKON

So zákonom o preukazovaní pôvodu majetku úzko súvisí aj prijatie ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Zmena Ústavy Slovenskej republiky bola potrebná na vytvorenie ústavného rámca na prijatie zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Týmto ústavným zákonom sa zmenilo znenie Ústavy Slovenskej republiky tak, že majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom už nepožíva ochranu. Taktiež bolo ustanovené, že iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť len v prípade, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo nadobudnutý z nelegálnych príjmov a toto opatrenie je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných.


PREDCHÁDZAJÚCA PRÁVNA ÚPRAVA

O predchádzajúcej právnej úprave sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 09/2005. V uvedenom vydaní sme Vás oboznámili so zákonom č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2005. Po nadobudnutí účinnosti uvedeného zákona však Ústavný súd Uznesením PL. ÚS 29/05-24 jeho účinnosť z dôvodu nesúladu zákona s Ústavou Slovenskej republiky pozastavil.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....