Verejná správa

Zákon o registri adries

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2015

Nový zákon o registri adries vytvára legislatívny rámec pre zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov, teda údajov o ktorých vierohodnosti nemožno pochybovať, pretože vznikajú zo základných evidencií orgánov, ktoré ich budú poskytovať registru adries.

Dňa 4. mája 2015 došlo v Národnej rade SR k schváleniu nového zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon“). Nový zákon upravuje a zriaďuje register adries a definuje pojem „adresa“ tak, aby pri aplikácii tohto zákona mali orgány verejnej správy prehľad o budovách, ich umiestnení, vstupoch do nich pri vykonávaní svojich právomocí a úloh podľa osobitných zákonov. Úprava má aj významný vplyv na činnosť zložiek záchranného systému pri záchrane životov, pri ochrane majetku napr. v súvislosti s požiarmi či inými udalosťami vyvolanými pôsobením prírodných živlov.

Nový zákon zaviedol aj niektoré nové inštitúty, ako napríklad tzv. adresný bod, ako geopriestorový údaj, označujúci polohu vstupu do bytovej a nebytovej budovy v priestore.

Nový zákon nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2015.

Predmetom nového zákona je v zmysle ust. § 1 (1) zriadenie registra adries, (2) úprava zoznamu údajov, ktoré sa zapisujú do registra adries, (3) úprava podmienok a postupu pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri, (4) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach zapisovania údajov do registra, vedenia registra a poskytovania údajov z registra a (5) sankcie za porušenie povinností podľa tohto nového zákona.

Ustanovenie § 2 nového zákona je základným definičným ustanovením, ktoré definuje pojem adresa na účely tohto nového zákona. Dôležitým východiskom je vnímanie adresy vo vzťahu k hlavnému vstupu do budovy alebo ak má budova viac vstupov s určeným orientačným číslom, vo vzťahu ku každému takémuto vstupu. Adresou je súbor údajov identifikujúcich polohu každého vstupu do bytovej budovy, nebytovej budovy, ktorá má určené orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Jedna budova teda môže mať viacero adries, pričom rozdiely budú v takomto prípade v orientačnom čísle a adresnom bode.

Pojem adresa pozostáva z údajov, ktoré vyplývajú z administratívno-správneho usporiadania Slovenskej republiky, z údajov viažucich sa na polohu budovy v obci a na jej označenie súpisným a orientačným číslom, ako aj z adresného bodu, ako priestorového údaja. Takáto definícia zodpovedá potrebe presného určenia polohy vstupu do budovy v priestore.

Adresa vzniká dňom, keď sa budove určí súpisné číslo v registri adries. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa identifikujúca polohu vstupu do budovy, vzniká dňom, keď sa vstupu do budovy určí orientačné číslo v registri.

Adresa zaniká dňom, keď sa budove zruší súpisné číslo v registri adries. Ak má budova viac vstupov, ktorým sú určené orientačné čísla, adresa identifikujúca polohu vstupu do budovy, zaniká dňom, keď sa vstupu do budovy zruší orientačné číslo v registri.

Novým inštitútom je v zmysle ust. § 3 adresný bod geografická os ulice. Ide o priestorové údaje, vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu (1) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo (2) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Adresný bod sa vyznačí v zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice. Geografická os ulice sa vyznačí v zameraní ulice, ktoré sa vyhotovuje v listinnej podobe a ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice zabezpečí stavebník pred určením názvu ulice.

Register adries je informačný systém verejnej správy, ktorý pri každej obsahuje údaje: (1) názov kraja, (2) názov okresu, (3) názov obce alebo názov vojenského obvodu, (4) názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti, (5) názov časti obce alebo názov časti vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti, (6) názov ulice, ak je určený, (7) súpisné číslo, (8) orientačné číslo, ak je určené, (9) adresný bod a (10) identifikátor adresy.

Správcom registra adries je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Údaje v registri sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje v registri, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.

Vychádzajúc z údajov obsiahnutých v adrese bude register adries pozostávať z časti obsahujúcej slovné vymedzenie adresy a z grafickej časti na mapovom podklade.

Okrem adresy a jej systémového identifikátora register adries obsahuje v zmysle ust. § 5 nového zákona aj ďalšie, doplnkové údaje, ktoré nie sú súčasťou adresy, ale slúžia na bližšiu identifikáciu či už typu budovy, ku ktorej je adresa priradená, alebo obce či vojenského obvodu, v ktorom sa nachádza.

Grafická časť registra adries bude obsahovať vyznačenie jednotlivých adresných bodov na mapovom podklade, ako aj údaje o geografickej osi ulice. Ide o súbor údajov, ktoré majú slúžiť na zobrazenie vstupu do budovy v priestore.

Komplexnú úpravu povinností ministerstva vnútra ako správcu registra adries obsahujú ustanovenia § 6, 7 a 8 nového zákona. Upravujú sa spôsoby vykonania zápisu a opravy zapísaných údajov, a podobne.

Ustanovenie § 9 predstavuje výnimku pre obce, ktoré dlhodobo nie sú z objektívnych dôvodov schopné povinnosti podľa nového zákona plniť.

Za obec, ktorá nie je pripojená na register alebo ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôže vykonať zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov v registri, vykoná na základe údajov poskytnutých obcou zápis, zmenu, výmaz alebo opravu údajov okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza, v lehote do piatich pracovných dní; obec je povinná tieto údaje poskytnúť bezodkladne, pôjde o splnenie povinnosti okresným úradom na žiadosť obce.

Úprava poskytovania údajov z registra adries sa v ust. § 10 upravuje v troch rovinách.

Vo vzťahu k orgánu verejnej moci na účely plnenia úloh podľa osobitných zákonov pôjde o automatizované poskytovanie údajov vo forme elektronického odpisu – teda spôsob, ktorý umožní aj komunikáciu stroj-stroj.

Vo vzťahu k iným osobám sa bude poskytovanie údajov spravovať všeobecnou úpravou, teda elektronickým odpisom alebo listinným výstupom na žiadosť. Automatizovaný prístup je podmienený uzatvorením dohody s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Okrem týchto spôsobov bude ministerstvo zverejňovať právne nezáväzné údaje na svojom webovom sídle, keďže register adries je verejne prístupný, pričom takto sprístupnené údaje majú informatívny charakter.

Konania podľa nového zákona nepodliehajú úprave všeobecného predpisu o správnom konaní okrem konania o uložení pokuty podľa § 11.

Prechodnými ustanoveniami sa navrhuje riešiť tzv. „prvé naplnenie“ registra adries údajmi podľa nového zákona vo vzťahu k budovám a adresám, ktoré ku dňu účinnosti zákona už existujú. Vzhľadom na rozsah tejto činnosti sa navrhuje obdobie jedného roka, pričom táto povinnosť sa ukladá ministerstvu v súčinnosti s obcami.

Ak ide o budovy, ktorým bolo určené súpisné číslo do 30. júna 2015, ministerstvo v súčinnosti s obcami zapíše do registra údaje podľa § 5 ods. 1 a 2 a obec vyznačí polohu adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra do 30. júna 2016.

Ministerstvo je v súčinnosti s obcami povinné zabezpečiť zameranie adresných bodov vo vzťahu k budovám a geografických osí ulíc podľa odseku 1 do 30. júna 2016.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....