Podnikatelia

Zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2023

Zákon o solidárnom príspevku reaguje na prijatie Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie zo dňa 6. októbra 2022 (ďalej len „nariadenie“). Zákon o solidárnom príspevku sa vzťahuje ku Kapitole III nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.  V zmysle článku 14 ods. 3. nariadenia, zákon o solidárnom príspevku obsahuje opatrenia, ktorými sa bude vykonávať povinný dočasný solidárny príspevok.

Dňa 22. decembra 2022 bol prijatý zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o solidárnom príspevku“). Zákonom o solidárnom príspevku dochádza aj k zmene a doplneniu (A) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a (B) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).  

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré zákon o solidárnom príspevku prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie zákona o solidárnom príspevku, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia, ktoré predmetný právny predpis priniesol.

  • Predmet zákona o solidárnom príspevku

Systematicky zákon o príspevku pozostáva z desiatich paragrafových ustanovení. Na úvod sa zákon o príspevku venuje (1) predmetu úpravy (ustanovenie § 1 zákona o solidárnom príspevku), (2) subjektu podliehajúcemu príspevku (ustanovenie § 2 zákona o solidárnom príspevku) a (3) základu pre výpočet príspevku (ustanovenie § 3 zákona o solidárnom príspevku).

„Tento zákon o solidárnom príspevku upravuje (A) povinnosť platenia solidárneho príspevku z činností

v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií (ďalej len „príspevok“), (B) správu a použitie príspevku“ (ustanovenie § 1 zákona o solidárnom príspevku). 

Subjektom podliehajúcim príspevku (ďalej len „prispievateľ“) je právnická osoba alebo stála prevádzkareň zahraničnej osoby, ktorá vytvára časť svojho obratu z hospodárskej činnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu z činností klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 podľa osobitného predpisu, v kóde (A) 05.10 Ťažba uhlia a lignitu, (B) 05.20 Ťažba lignitu, (C) 06.10 Ťažba ropy a zemného plynu, (D) 06.20 Ťažba zemného plynu, (E) 09.10 Pomocné činnosti  pri ťažbe ropy, (F) 19.10 Výroba produktov koksárenských pecí, alebo (G) 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov“ (ustanovenie § 2 zákona o solidárnom príspevku).

„Pri výpočte základu pre výpočet príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a po uplatnení nárokov na zníženie základu dane z príjmov za každé zdaňovacie obdobie dane z príjmov prispievateľa so začiatkom v kalendárnom roku 2022“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku). „Ak je zdaňovacie obdobie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku kratšie ako 12 mesiacov, pomerne sa upraví aj priemer základov dane z príjmov podľa osobitného predpisu. Ak je niektoré z období, z ktorých sa počíta priemer na účely výpočtu základu pre výpočet príspevku, kratšie ako 12 mesiacov, prispievateľ pri výpočte základu pre výpočet príspevku dopočíta základ dane z príjmov za toto kratšie obdobie na 12 mesiacov“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o solidárnom príspevku).

V ďalších častiach sa zákon o solidárnom príspevku venuje oblasti (1) sadzby pre výpočet príspevku (ustanovenie § 4 zákona o solidárnom príspevku), (2) príspevkového obdobia (ustanovenie § 5 zákona o solidárnom príspevku) a (3) výpočtu príspevku (ustanovenie § 6 zákona o solidárnom príspevku).

„Sadzba príspevku je 55 % zo základu pre výpočet príspevku podľa ustanovenia § 3 zákona o solidárnom príspevku“ (ustanovenie § 4 zákona o solidárnom príspevku).

„Príspevkovým obdobím je dvanásť bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po príslušnom zdaňovacom období podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku“ (ustanovenie § 5 zákona o solidárnom príspevku).

„Príspevok sa vypočíta ako súčin základu pre výpočet príspevku a sadzby príspevku“ (ustanovenie § 6 zákona o solidárnom príspevku).

Na záver zákon o solidárnom príspevku upravuje (1) vyrubovanie príspevku (ustanovenie § 7 zákona o solidárnom príspevku), (2) použitie príspevku (ustanovenie § 8 zákona o solidárnom príspevku) a (3) spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (ustanovenia § 9 a § 10 zákona o solidárnom príspevku).

„Prispievateľ je povinný doručiť daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku oznámenie, v ktorom uvedie (A) identifikačné údaje o prispievateľovi, najmä jeho názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, (B) zdaňovacie obdobie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku na účely platenia príspevku, (C) základ pre výpočet príspevku podľa ustanovenia § 3 zákona o solidárnom príspevku, (D) výšku príspevku“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku).

„Oznámenie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku sa považuje za daňové priznanie podľa Daňového poriadku. Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o solidárnom príspevku).

„Príspevok je splatný v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku. Prispievateľ môže príspevok zaplatiť aj v štyroch rovnomerných splátkach, ktoré sú splatné do konca každého štvrťroka príspevkového obdobia. Ak má prispievateľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, splatnosť splátok, ktoré pripadajú na štvrťroky od začiatku príspevkového obdobia do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, sa posúva na koniec tejto predĺženej lehoty“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o solidárnom príspevku).

„Príspevok sa použije ustanoveným spôsobom a na jeden alebo viac účelov podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 zákona o solidárnom príspevku).

„Na správu príspevku sa primerane použije daňový poriadok“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku). „Správu príspevku vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov prispievateľa podľa daňového poriadku“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o solidárnom príspevku).

„Povinnosť podať oznámenie podľa ustanovenia § 7 zákona o solidárnom príspevku má prispievateľ prvýkrát v lehote na podanie daňového priznania, ktoré sa podáva najskôr 1. januára 2023, za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je zdaňovacie obdobie, ktoré začalo plynúť najskôr 1. januára 2022“ (ustanovenie § 10 zákona o solidárnom príspevku).

Zákonom o solidárnom príspevku sa novelizuje aj zákon o dani z príjmov. Príspevok sa bude po novom považovať za daňový výdavok, avšak až po zaplatení (ustanovenie § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani príjmov).

Daňový poriadok sa v zmysle zákona o solidárnom príspevku dopĺňa o nové ustanovenie § 1 ods. 6 daňového poriadku.

„Ak tak ustanovuje osobitný predpis, ustanovenia daňového poriadku sa primerane použijú na solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o solidárnom príspevku). Primerane sa budú aplikovať na tento príspevok ustanovenia upravujúce napríklad daňovú kontrolu, miestne zisťovanie, zabezpečujúce inštitúty, ako napríklad predbežné opatrenie, záložné právo a nedoplatky na príspevku sa budú vymáhať v rámci daňového exekučného konania. Rovnako primerane sa pri porušení povinností súvisiacich so správou príspevku použijú ustanovenia daňového poriadku upravujúce sankcie.

Zákon o solidárnom príspevku nadobudol účinnosť dňa 31. decembra 2022.

Publikované dňa 11.04.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....