Iné

Zákon o významných investíciách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2021

Na jeseň sa Národná rada Slovenskej republiky nevyhla ani problematike vydávania osvedčení o významných investíciách. Významnú investíciu možno pri tom chápať ako investičný projekt, realizovaný právnickou osobou, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, ak o tomto investičnom projekte rozhodla vláda Slovenskej republiky ako o projekte, ktorý je vo verejnom záujme.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 29. septembra 2021 zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách (ďalej len „zákon o významných investíciách“). Z hľadiska systematiky zákon o významných investíciách pozostáva z osemnástich paragrafových ustanovení. Najdôležitejšie zmeny, ktoré zákon o významných investíciách prináša si postupne priblížime v tomto príspevku.

Hlavným cieľom zákona o významných investíciách je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Tými môžu byť naďalej také investície, ktoré budú realizované v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja alebo po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb. Osobitným cieľom zákona o významných investíciách je presne definovať, a teda aj podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov.

(1) Predmet zákona o významných investíciách a vymedzenie základných pojmov (ustanovenia § 1 a § 2 zákona o významných investíciách).
Úvodné ustanovenia zákona o významných investíciách sú venované vymedzeniu predmetu zákona o významných investíciách a vymedzeniu základných pojmov. Predmetom zákona o významných investíciách je tak úprava „podmienok na vydanie osvedčenia o významnej investícii, práv a povinností držiteľa osvedčenia o významnej investícii, postup orgánov verejnej správy pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii, kontrole plnenia podmienok na vydanie osvedčenia o významnej investícii a úprava správnych deliktov a pokút“ (ustanovenie § 1 zákona o významných investíciách).
Z hľadiska vymedzenia základných pojmov možno hovoriť najmä o pojmoch (A) osvedčenie o významnej investícii (ďalej len „osvedčenie“), (B) začatie realizácie významnej investície, (C) ukončenie realizácie významnej investície, (D) investičné náklady, (E) investičný projekt, (F) strategické územie, (G) príprava strategického územia, (H) investícia v oblasti verejných služieb, (I) požiadavky vo vzťahu k ochrane životného prostredia a pod (ustanovenie § 2 zákona o významných investíciách).

(2) Významná investícia a pôsobnosť orgánov verejnej správy (ustanovenia § 3 a § 4 zákona o významných investíciách).
Významná investícia je investičný projekt, ktorého prípravu zabezpečuje právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát. Významná investícia musí byť realizovaná vo verejnom záujme. O tom, že je realizovaná vo verejnom záujme rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na základe návrhu príslušného ministerstva, ktoré musí verejný záujem preukázať. Ustanovenie § 3 zákona o významných investíciách ďalej definuje významnú investíciu v prípade, ak ju realizuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom je štát. V tomto prípade je podmienkou na vydanie osvedčenia realizácia investície v strategickom území podľa zákona o významných investíciách. Vzhľadom na skutočnosť, že príprava strategického územia vyžaduje často zásah do vlastníckych práv, túto možnosť bude mať, na rozdiel od pôvodnej právnej úpravy, iba štát, resp. právnická osoba podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o významných investíciách. Podmienkou na vydanie osvedčenia o významnej investícií sú aj investičné náklady, ktoré musia dosiahnuť najmenej 30 miliónov eur a vytvorenie najmenej 50 nových pracovných miest. Podobne ako v ustanovení § 3 ods. 1 zákona o významných investíciách môže byť významnou investíciou podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o významných investíciách iba taký investičný projekt, o ktorom vláda rozhodla, že je realizovaný vo verejnom záujme. Podľa uvedeného ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o významných investíciách je významnou investíciou taká investícia, ktorú realizuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a je realizovaná v strategickom území. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou nastalo zníženie minimálnej investície zo 100 mil. eur na 30 miliónov eur. Dôvody zníženia vychádzali zo zmeny konceptu prípravy strategických území, ktoré sa budú pripravovať pre väčší počet investorov. Zároveň aplikačná prax ukazuje, že nové investície sú stále viac viazané na dodržanie termínu zahájenia výstavby, resp. výroby. Znížením dolnej hranice minimálnej investície tak dochádza ku kompenzácii dlhého procesu povoľovacích procesov pri väčšom množstve potenciálnych investícií (ustanovenie § 3 zákona o významných investíciách).
Z pohľadu pôsobnosti orgánov verejnej správy na osvedčovania významných investícií je smerodajným najmä ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o významných investíciách, v zmysle ktorého „posúdenie žiadosti, podanie návrhu na vydanie osvedčenia (ďalej len „návrh“) na schválenie vláde, vydanie osvedčenia, ako aj kontrolu podľa ustanovenia § 13 zákona o významných investíciách a ukladanie pokút podľa ustanovenia § 14 zákona o významných investíciách vykonáva príslušné ministerstvo“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o významných investíciách). Prípravu a realizáciu strategického územia zo strany štátu je možno považovať za investíciu podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak investičné náklady spojené s prípravou a realizáciou strategického územia dosiahnu stanovené hodnoty podľa zákona o významných investíciách, resp. súvisiacich vykonávacích predpisov, podlieha príprava a realizácia strategického územia hodnoteniu Ministerstva financií Slovenskej republiky, príp. príslušné ministerstvo vypracuje a zverejní štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú následne hodnotí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uvedené hodnotenie zverejňuje na svojom webovom sídle.

(3) Žiadosť a posúdenie žiadosti (ustanovenia § 5 a § 6 zákona o významných investíciách).
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o významných investíciách žiadosť podáva právnická osoba podľa ustanovenia § 3 zákona o významných investíciách príslušnému ministerstvu v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ustanovenie § 5 ďalej upravuje aj náležitosti jednotlivých žiadostí, ktoré je možné v zmysle zákona o významných investíciách podať (ustanovenie § 5 zákona o významných investíciách).
V súvislosti so samotným posudzovaním žiadosti je potrebné dodať, že príslušné ministerstvo posúdi žiadosť do 60 dní od doručenia úplných a správnych podkladov. Zákon o významných investíciách definuje situácie kedy príslušné ministerstvo žiadosť zamietne. K zamietnutiu dôjde v prípade ak aj na základe výzvy žiadateľ nedoplní podklady úplne a správne. Dôvodom na zamietnutie je aj nedostatočné odôvodnenie verejného záujmu investičného projektu. Povinnosť odôvodnenia verejného záujmu je teda kladená najmä na žiadateľov, čo sa však žiadnym spôsobom nedotýka povinnosti príslušného ministerstva prítomnosť verejného záujmu, vrátane argumentácie prijímateľa posúdiť. Žiadosť príslušné ministerstvo zamietne aj v prípade nespĺňania podmienok podľa zákona o významných investíciách alebo absencii predpokladu ich naplnenia. Predovšetkým predpoklad naplnenia podmienok by mal byť jednoznačne preukázaný. V prípade akejkoľvek neodstránenej pochybnosti by príslušné ministerstvo malo mať za to, že predpoklad nie je naplnený. Zákon o významných investíciách ďalej vymedzuje okolnosti, na základe ktorých je príslušné ministerstvo povinné žiadosť zamietnuť. S cieľom zamedzenia obchádzania zákona o významných investíciách sa uvedené okolnosti rozširujú aj na osoby v postavení partnerského podniku alebo prepojeného podniku. V prípade zamietnutia žiadosti príslušné ministerstvo žiadateľa informuje písomne. Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa zákona o významných investíciách a nedošlo k jej zamietnutiu, príslušné ministerstvo vypracuje návrh na vydanie osvedčenia, ktorý predloží na schválenie vláde do 90 dní od doručenia úplnej a správnej žiadosti (ustanovenie § 6 zákona o významných investíciách).

(4) Osvedčenie a predkupné právo (ustanovenia § 7 a § 8 zákona o významných investíciách).
„Príslušné ministerstvo vydá osvedčenie do 14 dní od schválenia návrhu vládou. Ak vláda návrh neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje do 14 dní.“ (ustanovenie § 7 zákona o významných investíciách).
Predkupné právo právnickej osoby, ktorej zakladateľom je štát (ďalej len „predkupné právo“) k pozemkom, na ktorých sa má realizovať významná investícia a k stavbám na nich vzniká dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia vládou. Zápis do katastra nehnuteľností je tak iba formálnym krokom. Táto skutočnosť je rozhodujúca pre akékoľvek prevody dotknutých nehnuteľností po schválení návrhu na vydanie osvedčenia vládou, ktoré sú neplatné. Toto ustanovenie zamedzuje špekuláciám a podvodným konaniam pri prevodoch dotknutých nehnuteľností. Predkupné právo má vecný charakter a nie je iným právom k pozemkom a stavbám dotknutého územia. Do katastra nehnuteľností sa predkupné právo zapisuje na návrh držiteľa osvedčenia alebo príslušného ministerstva, ktorého prílohou je geometrický plán. Zánik predkupného práva je naviazaný na skutočnosť ak sa držiteľ osvedčenia stane vlastníkom pozemku alebo stavby zaťaženej predkupným právom, alebo ak v dôsledku zmeny osvedčenia k vyňatiu predkupným právom zaťaženého pozemku alebo stavby z osvedčenia. Táto skutočnosť môže nastať pri zmene osvedčenia o významnej investícií, najmä s ohľadom na úpravu veľkosti jednotlivých parciel po ich prispôsobení pre potreby významnej investície (ustanovenie § 8 zákona o významných investíciách).

(5) Zmena osvedčenia a povinnosti držiteľa osvedčenia (ustanovenia § 9 a § 10 zákona o významných investíciách).
Vzhľadom na rozsah a komplexnosť investičných projektov, môžu počas ich realizácie nastať objektívne nepredvídateľné okolnosti. Zákon o významných investíciách umožňuje zmenu osvedčenia, ktorá môže tieto okolnosti zohľadniť. O zmenu osvedčenia môže požiadať iba držiteľ osvedčenia. Príslušné ministerstvo postupuje primerane podľa ustanovení, ktoré upravujú posúdenie samotnej žiadosti -ustanovenie § 6 zákona o významných investíciách (ustanovenie § 9 zákona o významných investíciách).
Ustanovenie § 10 zákona o významných investíciách vymedzuje aj škálu povinností držiteľa osvedčenia. Ide napríklad o povinnosť (A) najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia začať realizáciu významnej investície podľa ustanovenia § 2 písm. b) zákona o významných investíciách, (B) realizovať významnú investíciu v súlade s účelom uvedeným v žiadosti a v osvedčení, (C) do 30 dní od ukončenia realizácie významnej investície túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému ministerstvu, (D) do 90 dní od ukončenia realizácie významnej investície doručiť príslušnému ministerstvu záverečnú správu o realizácii významnej investície a pod. (ustanovenie § 10 zákona o významných investíciách).

(6) Prevod a prechod vlastníctva a vecné bremená (ustanovenia § 11 a § 12 zákona o významných investíciách).
V prípade osvedčenia podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o významných investíciách je Slovenský pozemkový fond, ak je významná investícia realizovaná na pozemkoch, s ktorými nakladá v súlade s ustanovením § 108 ods. 2 písm. o) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, tieto pozemky povinný odplatne previesť na držiteľa osvedčenia. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na správcu dotknutej nehnuteľnosti, ak bude významná investícia realizovaná na pozemkoch a stavbách na nich, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Odplata sa stanoví podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Ak ide o významnú investíciu podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o významných investíciách a významná investícia má byť realizovaná na pozemkoch a stavbách vo vlastníctve ostatných fyzických osôb alebo právnických osôb, pozemok a stavba sa prevedie za cenu dohodou, najmenej však vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, prevod pozemkov a stavieb sa uskutoční na základe písomnej zmluvy uzavretej do 30 dní odo dňa doručenia návrhu držiteľa osvedčenia na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva (ďalej len „návrh na uzavretie zmluvy“) (ustanovenie § 11 zákona o významných investíciách).
Z pohľadu vecných bremien je potrebné uviesť najmä to, že držiteľ osvedčenia môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na prípravné, prieskumné a zisťovacie práce a úkony na pozemkoch a stavbách. Ide o vstup výlučne z dôvodu a na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných úkonov súvisiacich s prípravou významnej investície, najmä kvôli hydrogeologickému prieskumu, archeologického prieskumu, geodetickému zameraniu, pyrotechnickému prieskumu, radónovému prieskumu. Tieto činnosti je držiteľ osvedčenia povinný vopred (najmenej 15 dní vopred) oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti (ustanovenie § 12 zákona o významných investíciách).

(7) Kontrola a správne delikty a pokuty (ustanovenia § 13 a § 14 zákona o významných investíciách).
Kontrolu plnenia podmienok podľa ustanovenia § 3 zákona o významných investíciách na vydanie osvedčenia a povinností držiteľa osvedčenia vykonáva príslušné ministerstvo. Príslušné ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu kedykoľvek počas realizácie významnej investície a počas trvania povinností držiteľa osvedčenia podľa zákona o významných investíciách na mieste realizácie významnej investície alebo v sídle držiteľa osvedčenia. Príslušné ministerstvo je povinné začať kontrolu najneskôr do troch mesiacov po predložení záverečnej správy o realizácii významnej investície (ustanovenie § 13 zákona o významných investíciách).
Ustanovenie § 14 zákona o významných investíciách ďalej definuje rôzne skutkové podstaty správnych deliktov, ktorých sa prijímateľ môže dopustiť v prípade, ak neplní povinnosti vyplývajúce z osvedčenia. Správne deliktu sa dopúšťa držiteľ osvedčenia napríklad vtedy, ak (A) realizuje významnú investíciu v rozpore s účelom uvedeným v žiadosti a v osvedčení, (B) na území, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, vykonáva inú činnosť, ako je uvedená v osvedčení, (C) v priamej súvislosti s významnou investíciou podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o významných investíciách nevytvorí a neobsadí nové pracovné miesta v počte podľa osvedčenia do troch rokov od ukončenia realizácie významnej investície a pod (ustanovenie § 14 zákona o významných investíciách).

(8) Strata platnosti osvedčenia a spoločné ustanovenia (ustanovenia § 15 a § 16 zákona o významných investíciách).
„Osvedčenie stráca platnosť, ak držiteľ osvedčenia nezačne realizovať významnú investíciu do 12 mesiacov odo dňa vydania osvedčenia. K zániku platnosti osvedčenia dôjde dňom márneho uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety. Osvedčenie stráca platnosť, ak je držiteľovi osvedčenia uložená pokuta za správny delikt podľa zákona o významných investíciách, čo príslušné ministerstvo uvedie v rozhodnutí o uložení pokuty. K zániku platnosti osvedčenia podľa predchádzajúcej vety dôjde dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty“ (ustanovenie § 15 zákona o významných investíciách).
„Na vydanie osvedčenia nie je právny nárok. Na posudzovanie žiadosti a na posudzovanie žiadosti o zmenu osvedčenia sa nevzťahuje správny poriadok. Príslušné ministerstvo je pri posudzovaní žiadosti a pri posudzovaní žiadosti o zmenu osvedčenia oprávnené požadovať od žiadateľa doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie. Do doručenia údajov, podkladov alebo potvrdení podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona o významných investíciách lehoty podľa zákona o významných investíciách neplynú. Príslušné ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje osvedčenia a zmeny osvedčení vydané podľa zákona o významných investíciách do 14 dní odo dňa ich vydania“ (ustanovenie § 16 zákona o významných investíciách).

(9) Prechodné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia (ustanovenia § 17 a § 18 zákona o významných investíciách).
„Osvedčenia o významnej investícii vydané podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach“) do 31. októbra 2021 zostávajú v platnosti za podmienok platných v čase vydania osvedčenia. Konania začaté a neukončené pred 1. novembrom 2021 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021“ (ustanovenie § 17 zákona o významných investíciách).
Na záver treba dodať, že zákonom o významných investíciách sa zrušuje zákon o niektorých opatreniach, ktorý problematiku osvedčovania významných investícií upravoval doteraz (ustanovenie § 18 zákona o významných investíciách).

Zákon o významných investíciách nadobudol účinnosť dňa 01. novembra 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....