Iné

Zákonné licencie v autorskom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2013

Každý autor alebo nositeľ autorských práv má po dobu trvania subjektívnych práv zákonný nárok používať ním vytvorené diela a udeľovať súhlas na každé použitie diela. Ostatné subjekty môžu dielo používať iba na základe súhlasu autora, rozhodnutia súdu, právnej úpravy zamestnaneckého diela a zákonom predpokladaných situácií. Práve o posledne menovaných sa viac dozviete v našom článku.

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) pozná určité výnimky, kedy osoby odlišné od autora môžu jeho dielo používať aj bez jeho súhlasu. Ide o obmedzenia majetkových práv autora alebo tzv. zákonné licencie. Zákonné licencie sú bezodplatné. Tieto výnimky zákon upravuje taxatívne. To znamená, že okrem nich v iných prípadoch je na použitie diela vždy potrebný súhlas autora. Tieto zákonné licencie je však nevyhnutné odlišovať od zákonných licencií v občianskom práve súvisiacich s ochranou osobnosti. Ide o úradné, vedecké, umelecké a spravodajské licencie. O nich sme Vás v našom bulletine už informovali v príslušnom článku http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2010/11/2907-ochrana osobnosti.

Pred samotným vysvetlením jednotlivých prípadov je potrebné uviesť, že dielo sa bez súhlasu autora môže použiť iba po aplikácií tzv. trojkrokového testu. Ide o pojem často používaný v odborných kruhoch. Podľa ust. § 38 autorského zákona je (1) obmedzenie majetkových práv autora dovolené len v osobitných prípadoch uvedených v ust. § 24 až 37 autorského zákona; (2) nakladanie s dielom nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a (3) nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora. Aby bolo použitie diela bez súhlasu autora v súlade so zákonom, nepostačuje, že iná osoba dielo použije v 14 prípadoch zákonom dovolených. Zároveň musia byť splnené uvedené ďalšie 2 podmienky.

Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela predstavuje zákonnú licenciu, kedy môže fyzická osoba dielo vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu na účel, ktorý nie je ani priamo ani nepriamo obchodný. Osobnú potrebu je nutné rozumieť v závislosti od subjektívnych potrieb jednotlivcov. Rozmnoženinu zverejneného diela možno vyhotoviť bez súhlasu autora aj prenesením diela na papier alebo podobný podklad prostredníctvom reprografického alebo iného zariadenia. Uvedenú rozmnoženinu možno verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu. Podmienka týkajúca sa zákazu priameho alebo nepriameho obchodného účelu tým nie je dotknutá a platí.

Pokiaľ ide o odmenu pre autora originálu diela v súvislosti s rozmnoženinami jeho diela, tento autor má právo na tzv. náhradu odmeny. Náhrada odmeny autorovi znamená skutočnosť, že autorovi príslušná organizácia kolektívnej správy vypláca sumy, ktoré jej uhradí (1) výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu (napríklad prázdnych nahrávateľných CD alebo DVD nosičov), ktoré sa zvyčajne používajú na rozmnožovanie zverejnených diel, a to 6% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny nosiča; (2) výrobca alebo dovozca prístrojov na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov (napríklad „napaľovačiek“), a to 3% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takýchto prístrojov; (3) výrobca alebo dovozca reprografických zariadení alebo iných technických zariadení na vyhotovovanie rozmnoženín diela, a to 3% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takýchto zariadení; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo z dovoznej ceny tejto veci; (4) výrobca alebo dovozca osobných počítačov, a to 0,5% z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v osobnom počítači a (5) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to 3% z celkových príjmov za tieto služby.

Zákon vymedzuje pôsobnosť pre vyhotovenie rozmnoženiny aj negatívne. Uvedené skutočnosti neplatia pre (1) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby, (2) celé literárne dielo ani jeho podstatnú časť, (3) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť, (4) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe, (5) počítačový program, ak nie je ustanovené inak a pre (6) databázu v elektronickej forme.

Bez súhlasu autora možno tiež použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele. Avšak výlučne na účel (1) recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo (2) na vyučovacie, vedeckovýskumné a umelecké účely. Uvedené použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácií sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Uvedenie spomenutých údajov predstavuje naplnenie osobnostných práv autora. Za predmetné použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

V zásade možno citovať každé dielo za splnenia uvedených podmienok citovania. Pravidlá citovania okrem základného rámca v autorskom zákone upravujú aj slovenské technické normy ISO 690 a ISO 690-2. Pri citácií nesmie byť zmenený obsah ani zmysel citovaného diela. Miesto citácie musí byť viditeľne odlišné od ostatného obsahu diela, do ktorého sa cituje.

Použiť dielo bez súhlasu autora je dovolené aj pre eventualitu propagovania výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel prostredníctvom vyhotovenia rozmnoženiny diela, jej rozširovania formou predaja, prevodom alebo verejným prenosom. Platí, že uvedené možno vykonať iba v rozsahu nevyhnutnom na účely propagácie. Prakticky sa môže jednať o zaradenie diela do materiálov informujúcich o dielach ako predmetoch výstavy alebo dražby. Napríklad katalógy, letáky, brožúry. Osobnostné práva autora musia opäť zostať zachované, teda musí sa uviesť meno autora, názov diela.

Dielo, ktoré bolo so súhlasom autora umiestnené na verejnom priestranstve je prístupné neurčitému počtu ostatných subjektov. Zákon preto komukoľvek priznáva možnosť verejne umiestnené dielo bez súhlasu autora vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom. Dielo však nie je možné vyjadriť v priestorovej trojrozmernej podobe. Iba uvedenými formami vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny. Rozmnoženinu je zároveň dovolené verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu alebo verejným prenosom. 

Ďalšou obvykle sa vyskytujúcou alternatívou použitia diela bez súhlasu autora je použitie diela na vyučovacie účely. Zákon predpokladá dve možnosti. V prvom prípade nie je súhlas autora potrebný, pokiaľ ide o (1) vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, (2) o jej verejné rozširovanie inou formou prevodu ako predajom (napr. darovanie, požičanie), alebo (3) o verejný prenos (napríklad sprístupňovanie formou internetu) krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Hovoríme o podobných podmienkach ako v zákonnej licencií uvedenej ako prvej. Opäť možno vyhotoviť rozmnoženinou iba krátkej časti zverejneného diela. V druhom prípade sa súhlas autora nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela prenesením na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, na jej verejné rozširovanie prevodom a nie predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

Autor diela nemusí podmieniť jeho použitie inými osobami svojim súhlasom ani ak je použitie diela limitované výhradne pre potreby zdravotne postihnutých osôb v rozsahu odôvodnenom ich postihnutím. Zdravotné postihnutie je pre prípady autorského práva vnímané ako postihnutie všeobecné, preto okruh subjektov môže byť široký. 

Bezplatné občianske a náboženské obrady, prípadne bezplatné školské predstavenia, v ktorých účinkujú deti, žiaci, študenti  alebo učitelia sú konania, v rámci ktorých môže dôjsť k použitiu autorských diel. Zákon priznáva pri predmetných aktivitách voľnosť použitia diel v zmysle nevyžadovania súhlasu autorov diel. Ustanovenie upravujúce uvedené skutočnosti sprievodne reguluje aj používanie školského diela. Ide o vzťah k použitiu školských diel pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy. Vysoká škola môže diela študentov používať v zmysle aktivít patriacich do jej hlavnej činnosti. Mimo iných je dôvodom aj skutočnosť, že hlavnou činnosťou školy je napĺňať morálne hodnoty a rozvíjať harmonickú spoločnosť.

Podobne niektoré ďalšie ustanovizne patria medzi tie, ktorých činnosť predstavuje pre spoločnosť prínos v zmysle udržovania a zvyšovania hodnôt. Ide o knižnice, archívy alebo múzeá. Tieto ustanovizne môžu podobne bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu (1) diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice alebo archívu, alebo (2) akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.

Ďalšia zákonná licencia bola podľa dôvodovej správy zavedená prioritne z technických dôvodov, ktoré sa vzťahujú na dočasné vytváranie rozmnožením diela pri technických prenosoch údajov v rámci počítačových sietí. Hovoríme o vytváraní tzv. technických rozmnoženín. Preto sa súhlas autora nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neodčleniteľnou a kľúčovou časťou technologického postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak nemá samostatnú majetkovú hodnotu.

Zákonná licencia vo forme nevyžadovania súhlasu autora platí aj pre (1) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela, pre (2) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva, pre (3) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti, a pre (4) verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa bodu 1 až 3 predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.

Zákon reguluje ešte štyri zákonné licencie, a to použitie súborného diela, rozmnožovanie a úprava počítačového programu, spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu a verejné vystavenie diela. Považujeme za vhodné bližšie ozrejmiť dve posledne uvedené.

Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka sa primárne dotýka práce programátorov alebo informatikov. Súhlas autora originálu počítačového programu sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami. Prakticky si je uvedené možné predstaviť ako potrebu získania algoritmických príkazov pre zabezpečenie bezproblémového fungovania nezávislých počítačových programov a ich kompatibilitu. Činnosť musí vykonávať oprávnený  užívateľ rozmnoženiny počítačového programu a informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná. Informácie získané zo zdrojového jazyka sa nesmú použiť na iné účely ako sú účely interoperability softvéru a hardvéru.

Súhlas autora na priame verejné vystavenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak (1) ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané (tzv. vyčerpanie autorského práva) alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít (napríklad galérie) a (2) verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora. Verejné vystavenie je potrebné vykladať ako verejné podujatie dostupné pre vopred neurčitý počet osôb.

Uvedené zákonné licencie sú jedinými prípadmi, kedy môže byť dielo používané aj bez súhlasu jeho autora. Ide o taxatívne predpokladané eventuality. Nie je však vylúčené, že v budúcnosti sa nerozšíria o niektoré ďalšie, najmä z dôvodov, že diela autori v súčasnosti vytvárajú aj v mantineloch najmodernejších technológií.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....