Podnikatelia

Zmena exekučného poriadku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2006

Pod číslom 585/2006 Z. z. bola v Zbierke zákonov publikovaná novela exekučného poriadku, o ktorej príprave sme Vás informovali už v augustovom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono.Pod číslom 585/2006 Z. z. bola v Zbierke zákonov publikovaná novela exekučného poriadku, o ktorej príprave sme Vás informovali v augustovom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono. Novela exekučného poriadku nadobudne účinnosť dňa 1. decembra 2006.

Novela sa orientuje najmä na doriešenie otázky výkonu exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživné vo vzťahu k úhrade trov exekúcie, pričom sa schválil prielom do zásady ochrany a obrany povinného. Rieši sa tiež problematika výkonu rozhodnutí vo vzťahu k štátom, ktoré nie sú členmi EÚ a s ktorými uzavrela Slovenská republika dvojstranné zmluvy o tzv. právnej pomoci. Na základe uvedených zmlúv môže oprávnený podať návrh na výkon cudzieho rozhodnutia na území SR priamo na súde, ktorý rozhodoval vo veci v prvom stupni v cudzine. Tento súd (napr. súd v Moskve) postúpi v súlade s dvojstrannou zmluvou návrh oprávneného prostredníctvom ústredných orgánov (určené boli ministerstvá spravodlivosti) súdu druhej zmluvnej strany, ktorý je príslušný rozhodnúť o návrhu (všeobecný súd povinného, napr. OS Prešov). Nakoľko v týchto veciach oprávnený býva v cudzine a nepozná právnu situáciu v SR, návrh novely prelamuje pravidlo, podľa ktorého si exekútora vyberá oprávnený tak, že exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého poverí súd.

Schválili sa tiež návrhy týkajúce sa pripustenia zmeny účastníkov exekučného konania, vypustilo sa povinné predkladanie osvedčenej fotokópie listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností, pričom sa nahradilo povinnosťou predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o pripustení zmeny alebo odpis takéhoto rozhodnutia. Spoluvlastníkom sa v dražbách umožňuje stať sa vydražiteľom podielu za predpokladu, že zložia na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť s cieľom zabrániť predaju veci.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....