Podnikatelia

Zmena pravidiel pre využívanie pomoci z eurofondov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2009

Dňa 7. júla 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva umožňujúca rýchlejšie čerpanie finančných prostriedkov pri realizácii veľkých projektov. S obsahom tejto novely Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO oboznámime v spojení s právnou úpravou obsiahnutou v zákone o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorú Vám už vo finálnej fáze legislatívneho procesu dalo do pozornosti septembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Predmetná novela vykonala aj nepriamu novelizáciu zákona o službách zamestnanosti a jej obsah Vám prezentujeme už s prepojením na úpravy, ktoré Vám podrobne priblížilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 7. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 266/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES“ alebo len „novela“).

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej v texte len „zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES“ alebo len „zákon“) nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2009.

Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 umožnil aplikovanie príslušných nariadení Európskeho spoločenstva (ďalej v texte len „ES“) na území Slovenska a svojou komplexnou úpravou zakotvil legislatívne podmienky pre (1) koordináciu, (2) riadenie, (3) implementáciu a (4) kontrolu opatrení financovaných z fondov ES, čím bol vytvorený ucelený systém riadenia a kontroly pomoci a podpory poskytovanej z fondov ES pri súčasnom vymedzení postavenia a právomocí subjektov zúčastňujúcich sa tohto procesu, teda postavenia a právomocí vlády SR, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy i samosprávnych krajov spolu s úpravou práv a povinností prijímateľov, žiadateľov, partnerov a iných osôb pri poskytovaní pomoci a podpory z fondov ES.

Úpravy zakotvené v zákone o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES sme Vám priblížili už v záverečnej etape legislatívneho procesu prostredníctvom minuloročného septembrového vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES bola v NR SR prerokovaná a následne schválená v skrátenom legislatívnom konaní.

V súvislosti s pretrvávajúcou finančnou a hospodárskou krízou pristúpilo Európske spoločenstvo k opatreniam, ambíciou ktorých je uľahčiť uvoľnenie finančných prostriedkov z fondov ES, prostredníctvom ktorých sú spolufinancované jednotlivé projekty v rámci operačných programov. Z tohto dôvodu prijala Rada Európskej Únie nariadenie Rady (ES) č. 284/2009 zo dňa 7. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (ďalej v texte len „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení“). Úpravy obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 284/2009 okrem iného umožnili členským štátom, aby do výkazu výdavkov, ktoré predkladajú Európskej komisii (ďalej v texte len „EK“) zahrnuli aj výdavky pre veľké projekty, ktoré ešte neboli schválené Európskou komisiou. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení po spomínanej zmene umožňuje urýchliť realizáciu veľkých projektov operačného programu Doprava ešte pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci.

Predchádzajúce znenie článku 78 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 určovalo, že v prípade veľkých projektov vymedzených v článku 39 tohto nariadenia sa do výkazov výdavkov môžu zahrnúť len tie výdavky súvisiace s veľkými projektmi, ktoré už EK schválila a v súlade s citovaným článkom nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ani doterajšia právna úprava obsiahnutá v zákone o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES neumožňovala, aby bola pomoc z fondov ES na realizáciu veľkých projektov žiadateľovi poskytnutá ešte pred potvrdením pomoci zo strany EK, pričom zmluva, ktorá bola podmienkou poskytnutia pomoci, mohla byť v týchto prípadoch podpísaná až po potvrdení pomoci zo strany EK. Znenie článku 78 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 bolo nahradené s účinnosťou odo dňa 9. apríla 2009.

V snahe zosúladiť vnútroštátnu právnu úpravu so znením nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, bola novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v NR SR prerokovaná a následne schválená v skrátenom legislatívnom konaní, aby v súlade so záujmom vlády SR bolo možné urýchliť realizáciu a financovanie veľkých projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry už pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci. V prípade, že pomoc z fondov ES nebude schválená, alebo bude schválená v nižšej výške, ako bolo uvedené v žiadosti o potvrdení pomoci, budú prijímatelia zmluvne zaviazaní zodpovedajúcu časť finančného príspevku poskytnutého z fondov ES vrátiť.

Novela sa dotkla ustanovenia § 18 zákona, ktorý obsahuje úpravu týkajúcu sa veľkých projektov operačného programu Doprava, pričom novela do § 18 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES včlenila nový odsek 9, ktorý s odkazom na už spomínaný článok 78 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení riadiacemu orgánu umožňuje uzavrieť zmluvu so žiadateľom, tá je podmienkou poskytnutia pomoci z fondov ES, aj pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci, čím nie je dotknutá doterajšia úprava vyplývajúca z ustanovenia § 18 ods. 7 zákona. Znenie § 18 ods. 7 zákona ukladá riadiacemu orgánu povinnosť na základe rozhodnutia Európskej komisie informovať žiadateľa o potvrdení pomoci alebo nepotvrdení pomoci.

Po doplnení zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES sa doterajší odsek 9 ustanovenia § 18 zákona po novom označuje ako odsek 10.


NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI

Okrem úprav spomínaných v predchádzajúcom texte si Vám pre úplnosť dovoľujeme dať do pozornosti, že zákon č. 266/2009 Z. z. okrem novely zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES vykonal s účinnosťou odo dňa 7. júla 2009 prostredníctvom článku II aj novelizáciu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“).

Článok II zákona č. 266/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmetnú časť zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o službách zamestnanosti“), má charakter nepriamej novelizácie, o ktorú bola novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES rozšírená až počas legislatívneho procesu, a to na základe návrhu predloženého v priebehu rokovaní parlamentných výborov.

Novela zákona o službách zamestnanosti sa dotkla ustanovení § 60 a § 70 zákona o službách zamestnanosti, do ktorého boli včlenené aj nové prechodné ustanovenia obsiahnuté v novom § 72i zákona o službách zamestnanosti.

Zmeny zakotvené nepriamou novelou zákona o službách zamestnanosti sa týkajú právnej úpravy zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a fungovania tzv. chránených dielní. Dôvodom novelizácie bolo zabrániť tomu, aby kvôli finančným problémom nezanikli pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a na chránených pracoviskách, a preto novela zákona o službách zamestnanosti zakotvila priebežné poskytovanie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“), a to štvrťročne. Štvrťročné predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku bolo zmenené na ročné len nedávno, a to prostredníctvom článku II zákona č. 108/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009. Dôvodom predchádzajúcej úpravy boli námietky chránených dielní a zástupcov organizácií zdravotne postihnutých, že pri štvrťročnom predkladaní žiadosti o poskytnutie príspevku boli právnické osoby a fyzické osoby povinné preukazovať aj skutočnosti podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, za ktoré uhrádzali poplatky, a tak vzrástli aj ich finančné náklady.

V dôsledku pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej krízy sa však chránené dielne alebo chránené pracoviská dostávajú do situácie, že nemajú finančné zdroje na úhradu prevádzkových nákladov a dostupné nie sú ani úverové zdroje, preto najnovšia novela zákona o službách zamestnanosti zakotvila v § 60 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti priebežné poskytovanie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, a to na štvrťročnej báze.

Okrem spresnenia úvodnej vety v § 60 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti novela zákona o službách zamestnanosti upravila aj znenie písm. f) v § 60 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa v rámci prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, jednoznačne vymedzujú náklady na zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorými po novele sú náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím.

Novela zákona o službách zamestnanosti rozšírila znenie § 60 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti o nové písmeno f), na základe ktorého sa za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, považujú aj náklady na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Znenie § 60 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti bolo upravené a z jeho znenia po novom vyplýva, že príspevok poskytuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa § 60 ods. 2 až 5 zákona o službách zamestnanosti za príslušný štvrťrok najviac vo výške 25% zo súm ustanovených v § 60 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti, a to do konca druhého mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada. Nové znenie § 60 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti stanovuje percentuálnu výšku príspevku za príslušný štvrťrok a lehotu pre príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, čím sa zabezpečuje jeho priebežné poskytovanie v rámci príslušného kalendárneho roka.

Nový odsek 8 ustanovenia § 60 zákona o službách zamestnanosti určuje, že právnická osoba alebo fyzická osoba má povinnosť preukazovať splnenie povinností podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti raz ročne spolu s prvou písomnou žiadosťou o poskytnutie príspevku podanou v príslušnom kalendárnom roku, čím sa zníži administratívna a finančná náročnosť spojená s doterajším štvrťročným predkladaním žiadostí o poskytnutie príspevku. Pre právnickú osobu a fyzickú osobu sa súčasne po novom ustanovuje povinnosť oznamovať v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu skutočností podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti. V súvislosti s novozakotvenou úpravou v § 60 ods. 8 zákona o službách zamestnanosti bola upravená úvodná veta v § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti.

S prihliadnutím na účinnosť, ktorú táto právna úprava nadobudla odo dňa 7. júla 2009, ustanovujú prechodné ustanovenia obsiahnuté po novom v § 72i zákona o službách zamestnanosti postup a podmienky poskytnutia príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov za prvý polrok 2009 a tretí štvrťrok 2009.

Zmeny, ktoré boli v zákone o službách zamestnanosti zakotvené predchádzajúcimi novelizáciami, teda s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 zákonom č. 49/2009 Z. z. a s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 článkom II zákona č. 180/2009 Z. z., sme Vám detailne priblížili vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....