Služby

Zmena vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2008

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime so zmenami týkajúcimi sa odmien súdnych exekútorov, ktoré s účinnosťou odo dňa 1. mája 2008 prináša novela vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, ktorá bola vykonaná vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 141/2008 Z. z.. V súvislosti s predmetnou novelizáciou Vás upozorníme na rozdiely medzi doterajšou a novou právnou úpravou.

Dňa 1. mája 2008 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky MS SR č. 405/2006 Z. z. (ďalej v texte len „vyhláška“ alebo len „doterajšia právna úprava“). Doterajšia právna úprava bola novelizovaná vyhláškou MS SR č. 141/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky MS SR č. 405/2006 Z. z. (ďalej v texte len „novela“).

Novela po novom upravuje tzv. ďalšiu činnosť súdneho exekútora a ustanovuje, že okrem výkonu exekučnej činnosti súdnemu exekútorovi patrí odmena aj za ďalšiu činnosť podľa zákona, a to za (1) spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného, (2) prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie, (3) doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný zákon (napríklad § 45 Občianskeho súdneho poriadku), (4) vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo ak tak ustanoví osobitný zákon (napríklad § 672 Občianskeho zákonníka), (5) manipuláciu so spismi.

Ak nie je ustanovené inak, základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je na základe tejto novely výška vymoženej pohľadávky (na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, ktorá za základ tejto odmeny určovala výšku vymáhanej pohľadávky). Odmena súdneho exekútora je 20% zo základu na jej určenie, najmenej však 1 000 Sk a najviac 1 000 000 Sk (predchádzajúca právna úprava určovala ako minimum sumu 500 Sk).

Novela ďalej zakotvila, že ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie, alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, a to vo výške najmenej 1 000 Sk. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa teda už odmena neurčuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu a pri paušálnej sume za jednotlivé úkony exekučnej činnosti je po novom stanovená minimálna výška tejto odmeny. V tejto súvislosti sa z doterajšej právnej úpravy vypustilo aj ustanovenie týkajúce sa základnej hodinovej sadzby a povinnosti súdneho exekútora vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti pri zachovaní paušálnej sumy za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti, ktorá je 100 Sk.

V súvislosti s úpravou odmeny súdneho exekútora za manipuláciu so spismi sa novelou znížila odmena za vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu z pôvodných 100 Sk na sumu 20 Sk.

Z prechodných ustanovení novely vyplýva, že novelou zakotvené zmeny v odmenách súdnych exekútorov sa neuplatnia v exekučných konaniach začatých do dňa 30. apríla 2008, v ktorých súdnemu exekútorovi patrí odmena podľa doterajšej právnej úpravy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....