Banky, finančné inštitúcie

Zmena zákona o spotrebiteľských úveroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2006

Dňa 15. mája vyšiel v Zbierke zákonov SR zákon č. 264/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.Dňa 15. mája vyšiel v Zbierke zákonov SR zákon č. 264/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Zákon je účinný od 1. júla 2006. Od tohto dňa sa nanovo upravujú niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

ÚVERY VYLÚČENÉ Z PÔSOBNOSTI ZÁKONA

Nanovo sa spresnilo negatívne vymedzenie predmetu zákona. Po tom, ako novela nadobudne účinnosť, sa zákon nebude vzťahovať na zmluvy (1) o poskytnutí úveru na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich údržbu, (2) o nájme, ktoré nezabezpečujú prevod vlastníckeho práva na nájomcu, (3) o poskytnutí úveru bez platby úroku alebo akéhokoľvek poplatku, (4) na základe ktorých sa neukladá žiaden úrok, ak spotrebiteľ súhlasí so splatením úveru jednou splátkou, (5) o poskytnutí úveru do hodnoty v Sk zodpovedajúcej 200 Eur a nad hodnotu v Sk zodpovedajúcu 20 000 Eur (ak je na rovnaký účel uzavretých viac zmlúv o spotrebiteľskom úvere, súhrn všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver), (6) na ktorých základe sa vyžaduje, že spotrebiteľ úver splatí v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov, (7) o sústavnom poskytovaní služieb, za ktoré spotrebiteľ platí počas ich poskytovania v splátkach. Zákon sa tiež nevzťahuje na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditnú kartu.

ZMENY V PDMIENKACH PONUKY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU

Reklama alebo akákoľvek ponuka vystavená na obchodných miestach, na ktorých veriteľ ponúka spotrebiteľský úver, v ktorej je uvedená úroková sadzba alebo akýkoľvek údaj týkajúci sa nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať informáciu o ročnej percentuálnej miere nákladov vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2 zákona, ak to nie je uskutočniteľné v inej forme. Pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom ako na kreditné karty alebo, ak nemožno určiť ročnú percentuálnu mieru nákladov, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy písomne informovaný o (1) úverovom limite, ak je stanovený, (2) ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, kedy bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých môže byť zmenená a doplnená a (3) postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy. Ak je na účte prípustné prečerpanie peňažných prostriedkov a toto prečerpanie trvá dlhšie ako tri mesiace, spotrebiteľ musí byť písomne informovaný o ročnej úrokovej sadzbe, poplatkoch a ďalších dôsledkoch. Od 1. júla súčasne platí, že počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný písomne a bezodkladne informovať spotrebiteľa o zmene ročnej úrokovej sadzby a poplatkov.

K obligatórnym náležitostiam zmluvy o spotrebiteľskom úvere novela pridáva povinnosť vždy výslovne uviesť právaspotrebiteľa podľa § 7 zákona. Za porušenie tejto povinnosti môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť veriteľovi pokutu až do výšky 500 000 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....