Iné

Zmeny niektorých oblastí spoločného systému dane z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2010

Smernica Rady EÚ zaviazala členské štáty únie zmeniť niektoré oblasti spoločného systému dane z pridanej hodnoty, najmä oblasti týkajúce sa pravidiel fakturácie. Implementáciou smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky bude dotknutá najmä oblasť fakturovania elektronickými prostriedkami, lehoty na vyhotovenie faktúr, okruh údajov povinne uvádzaných vo faktúrach a odstránené by mali byť prekážky pri rovnakom zaobchádzaní s papierovými a elektronickými faktúrami.

Smernica Rady 2010/45/EÚ (ďalej len „novela“ alebo „novela smernice“), ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, bola prijatá z dôvodu technologického rozvoja v oblasti elektronickej fakturácie a s tým súvisiacej potreby novelizovať predmetnú oblasť, ako aj z dôvodu potreby zjednodušenia predpisov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) za účelom zlepšenia fungovania vnútorného trhu.

Pojem elektronická faktúra vymedzuje smernica ako faktúru, ktorá obsahuje údaje požadované v smernici (napr. dátum vyhotovenia faktúry, úplné meno a adresu zdaniteľnej osoby a odberateľa, množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh poskytnutých služieb, dátum, kedy sa uskutočnilo alebo ukončilo dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb) a ktorá bola vyhotovená a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné faktúru posielať alebo sprístupňovať elektronicky za predpokladu, že (1) bola zabezpečená elektronickým podpisom v zmysle článku 2 bodu 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES zo dňa 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy, alebo (2) bola zaslaná prostredníctvom elektronickej výmeny údajov tak, ako ju vymedzuje článok 2 odporúčania Komisie 1994/820/ES zo dňa 19. októbra 1994 týkajúceho sa právnych aspektov elektronickej výmeny dát. Okrem uvedených spôsobov bolo možné faktúru posielať alebo sprístupňovať iným spôsobom len za predpokladu, že s tým dotknutý členský štát súhlasí. Novelou boli uvedené podmienky rozšírené o možnosť vyhotovenia faktúry v elektronickej forme za predpokladu zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry akoukoľvek kontrolou riadenia, ktorou sa dosiahne spoľahlivé priradenie faktúry k príslušnému poskytnutiu služby alebo dodaniu tovaru.

Novela smernice tiež zaväzuje členský štát upraviť možnosť zdaniteľných osôb  vyhotovovať zjednodušenú faktúru za predpokladu, že (1) suma uvedená na faktúre nie je vyššia ako 100 Eur alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene, alebo (2) vyhotovená faktúra je dokumentom alebo oznámením, ktoré mení pôvodnú faktúru. Uvedené však neplatí v prípade, ak je podľa smernice potrebné faktúry vyhotovovať napr. pri oslobodení od dane pri dodaní tovaru podľa článku 138 smernice. V zjednodušenej faktúre budú musieť byť uvedené aspoň nasledujúce údaje: (1) dátum vyhotovenia, (2) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar, resp. poskytuje služby, (3) označenie druhu dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb, (4) výška DPH, ktorá sa má zaplatiť, alebo údaje potrebné na jej výpočet a (5) ak vyhotovená faktúra je dokladom alebo oznámením, ktoré mení pôvodnú faktúru, osobitný a jednoznačný odkaz na pôvodnú faktúru a konkrétne údaje, ktoré sa menia.

Pri dodaní tovaru z iného členského štátu novela ustanovila členskému štátu upraviť povinnosť vystavenia faktúry tak, aby faktúru bolo možné vystaviť najneskôr v 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdaniteľná udalosť nastala. Právo zdaniteľných osôb vyhotovovať súhrnné faktúry smernica zúžila len na tie súhrnné faktúry, pri ktorých vzniká daňová povinnosť na samostatné dodanie tovarov alebo služieb uvedených v súhrnnej faktúre v tom istom kalendárnom mesiaci.

Novela tiež zaviazala členské štáty rozšíriť povinný obsah faktúry. Faktúra by okrem už stanovených náležitostí mala obsahovať aj (1) označenie „DPH sa uplatňuje na základe platieb“, ak daňová povinnosť vzniká v čase prijatia platby a právo odpočítať daň vzniká vtedy, keď vzniká daňová povinnosť v súvislosti s daňou, ktorá je odpočítateľná, (2) označenie „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý prijíma dodanie, vyhotovuje faktúru namiesto dodávateľa alebo poskytovateľa, (3) označenie „prenesenie daňovej povinnosti“, ak je DPH povinný platiť odberateľ, (4) označenie „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatňuje úprava zdaňovania prirážky na cestovné kancelárie, (5) označenie „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“ v závislosti od príslušného tovaru, ak sa uplatňuje jedna z osobitných úprav uplatniteľných na použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti.

Novozavedeným článkom 219a sa zmenia pravidlá fakturácie. Fakturácia podľa uvedeného ustanovenia bude podliehať pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služby uskutočnilo. Ak napríklad tovar bude odosielať alebo prepravovať dodávateľ, nadobúdateľ alebo tretia osoba, za miesto dodania sa bude považovať miesto, kde sa tovar nachádza v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru nadobúdateľovi. Z uvedeného pravidla však budú existovať aj výnimky. Fakturácia bude podliehať pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom má dodávateľ alebo poskytovateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo v ktorom má stálu prevádzkareň, z ktorej sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutočňuje, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, v členskom štáte, v ktorom má dodávateľ alebo poskytovateľ trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava, za predpokladu, že (1) dodávateľ alebo poskytovateľ nebude usadený v členskom štáte, v ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutočnilo, alebo jeho prevádzkareň v danom členskom štáte nebude zasahovať do dodávania tovaru alebo poskytovania služieb, a ak osobou povinnou platiť DPH bude osoba, ktorej sa tovar dodáva alebo služby poskytujú; uvedené však nebude platiť, ak bude faktúru vyhotovovať odberateľ, alebo (2) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb sa podľa smernice nepovažuje za uskutočnené v rámci EÚ.

Novela smernice dala tiež členskému štátu oprávnenie vyžadovať uchovávanie faktúr v pôvodnej podobe, či už papierovej alebo elektronickej. V prípade elektronických faktúr bude môcť členský štát vyžadovať aj elektronické uchovávanie údajov zaručujúcich vierohodnosť pôvodu faktúr a neporušenosť ich obsahu. Ak bude zdaniteľná osoba uchovávať faktúry elektronicky, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je usadená, a aj príslušné orgány členského štátu, kde je DPH splatná, ak je splatná v inom členskom štáte, budú mať na účely kontroly právo na prístup k týmto faktúram, na ich sťahovanie a používanie.

Členské štáty môžu v rámci voliteľnej úpravy ustanoviť právo odkladu započítania dane zdaniteľnej osoby, až kým nie je DPH z dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb zaplatená dodávateľovi tovaru alebo poskytovateľovi služieb. Uvedené právo je však možné upraviť iba zdaniteľnej osobe, ktorej vzniká daňová povinnosť výlučne najneskôr v deň prijatia platby, a to do výšky sumy založenej na ročnom obrate zdaniteľnej osoby, pričom limit nesmie byť vyšší ako 500 000 Eur alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene. Členské štáty môžu zvýšiť uvedený limit až do výšky 2 000 000 Eur alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene po konzultácii s Výborom pre DPH.

Členské štáty únie majú povinnosť transponovať smernicu do svojho právneho poriadku najneskôr do dňa 31. decembra 2012.

Oblasť dane z pridanej hodnoty bola na európskej úrovni okrem uvedenej smernice upravená aj inými právnymi predpismi. Jednalo sa napr. o Smernicu Rady 2008/9/ES zo dňa 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty, o ktorej sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 03/2010.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....