Iné

Zmeny v leteckom zákone

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2011

Z dôvodu potreby transpozície smerníc EÚ bol prijatý zákon č. 241/2011 Z. z. Uvedená novela leteckého zákona sa dotýka predovšetkým vytvorenia spoločných pravidiel pre určovanie a vyberanie letiskových odplát, ktoré majú prispieť k väčšej transparentnosti tohto inštitútu. Novela reaguje tiež na výsledky medzinárodných auditov vykonaných v Slovenskej republike.

Zákon č. 241/2011 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) (ďalej len „novela“). Účinnosť nadobudol dňa 1. septembra 2011.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uskutočňuje touto novelou zákona transpozíciu Smernice EP a Rady 2009/12/ES o letiskových poplatkoch (ďalej len „smernica“), ktorou sa zavádzajú spoločné zásady pre stanovovanie výšky letiskových poplatkov, resp. systém letiskových poplatkov na území jednotlivých členských krajín, vrátane Slovenskej republiky. Je potrebné ustanoviť spoločný rámec na reguláciu základných prvkov letiskových poplatkov a spôsobu, akým sa určujú, aby bolo zabránené diskriminovaniu jednotlivých užívateľov letísk. Vytvorenie spoločných pravidiel pre stanovovanie letiskových odplát a systému ich určovania má prispieť k väčšej transparentnosti tohto inštitútu. Tieto pravidlá sú upravené v ust. § 33a až 33c leteckého zákona. Uvedené sa nevzťahuje na odplaty vyberané za traťové a terminálové letecké navigačné služby, na odplaty vyberané na financovanie pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou podľa osobitného predpisu.

V súlade so smernicou bol novelou zriadený dozorný orgán nad systémom letiskových odplát, ktorého funkciu bude vykonávať Letecký úrad Slovenskej republiky. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú verejné letiská alebo poskytujú letecké navigačné služby, sú za používanie letiska alebo poskytnuté letecké navigačné služby oprávnené žiadať odplaty. Vyberanie odplát pri medzinárodných letoch sa riadi pravidlami ustanovenými ministerstvom v súlade s medzinárodnými zmluvami. Letecký úrad vykonáva kontrolnú činnosť nad systémom letiskových odplát nezávisle od riadiacich orgánov letiska a leteckých dopravcov. Pri výkone svojich kompetencií postupuje nestranne a transparentne. Prevádzkovateľ letiska a užívatelia letiska majú povinnosť leteckému úradu sprístupniť informácie potrebné na preskúmanie dôvodov, ktoré viedli prevádzkovateľa letiska k zmene v systéme alebo výške letiskových odplát a poskytnúť k danej veci svoje stanoviská.

Prevádzkovateľom letiska v zmysle novely vznikla nová povinnosť, a to najmenej raz ročne konzultovať s užívateľmi letiska alebo so združením najmä o (1) fungovaní systému letiskových odplát, (2) výške letiskových odplát, (3) kvalite poskytovaných služieb a (4) plánoch novej infraštruktúry ešte pred ich dokončením. Pred konzultáciou prevádzkovateľ letiska uskutoční výzvu užívateľom letiska, aby mu do 45 dní od doručenia výzvy poskytli napr. prognózy svojej prevádzky na príslušnom letisku, prognózy v súvislosti so zložením a s predpokladaným využitím ich lietadlového parku, požiadavky voči príslušnému letisku a pod.

V dôsledku výsledkov medzinárodných auditov vykonaných v Slovenskej republike, najmä zistení z auditu Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL), ktorý bol vykonaný v dňoch 22. až 25. novembra 2010, bol letecký zákon doplnený o ustanovenie upravujúce určenie kompetencie na vykonávanie dozoru a dohľadu v oblasti leteckých navigačných služieb Leteckému úradu Slovenskej republiky tak, aby bol odstránený podstatný nález z auditu v čo najkratšom čase.

Podľa ust. § 18 ods. 4 leteckého zákona vykonával vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov útvar odborného vyšetrovania, ako samostatná organizačná jednotka ministerstva, ktorá bola pri výkone vyšetrovania funkčne od ministerstva nezávislá. V nadväznosti na zákon č. 440/2011 Z. z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe, bol útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov zmenený na špecializovaný útvarZákon č. 440/2011 uvedený špecializovaný útvar už zaviedol a rozšíril jeho kompetencie o vyšetrovanie námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....