Verejná správa

Zmeny v oblasti postavenia zdravotníckych pracovníkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2021

Zmeny v slovenskej legislatíve sa po novom dotýkajú aj oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dochádza k rozšíreniu Národného registra zdravotníckych pracovníkov o údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a k vytvoreniu právneho základu Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti.

Dňa 22. júna 2021 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 252/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa novelou menia a dopĺňajú aj (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), (B) zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), (C) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), (D) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“), (E) zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NZIS“) a (F) zákon č. 374/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o NZIS v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 374/2018″).

V nasledujúcom texte prinášame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ďalších právnych predpisov priniesla.

Prehľad vybraných zmien

(1) Precizovanie povinností vzdelávacej ustanovizne, ktorej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie o akreditácii.

Oproti pôvodnej úprave sa dopĺňajú niektoré osobné údaje, ktoré je povinná vzdelávacia ustanovizeň viesť o zdravotníckych pracovníkoch v rámci administratívnej agendy o uskutočňovaní akreditovaných programoch na účely ich systematického spracúvania a na účely ich poskytovania tretím stranám. Zároveň sa upravujú niektoré povinnosti vzdelávacích ustanovizní, vzhľadom na skutočnosť, že údaje v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ktoré doteraz viedla Slovenská zdravotnícka univerzita bude viesť Národné centrum zdravotníckych informácií. Zrušuje sa povinnosť vzdelávacej ustanovizne poskytovať a oznamovať na požiadanie inej vzdelávacej ustanovizni údaje, ak ide o zmenu vzdelávacej ustanovizne v ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka. Táto povinnosť sa zrušuje vzhľadom na skutočnosť, že Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, ktorý bude súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov bude prevádzkovať Národné centrum zdravotníckych informácií. Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní bude mať funkciu, v zmysle ktorej každá vzdelávacia ustanovizeň bude mať prístup priamo do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a bude môcť získať potrebné údaje priamo z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní registra. Po novom sa tiež vzdelávacej ustanovizni dopĺňajú nové povinnosti a to, poskytovať elektronicky údaje a kópie dokladov a údaje Národnému centru zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľovi Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Zároveň sa dopĺňa vzdelávacej ustanovizni povinnosť pri poskytovaní kópií dokladov a poskytovaní údajov zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní, a to výlučne takých, ktorých rozsah neprekročí rozsah osobných údajov určených zákonom. Táto povinnosť sa ustanovuje preto, aby vzdelávacia ustanovizeň pri poskytovaní osobných údajov chránila také osobné údaje zdravotníckeho pracovníka ako napr. národnosť, ktoré podľa zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nie sú povolené spracúvať (ustanovenie § 40 ods. 13 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

(2) Ustanovenie, že Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní je súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií a nie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zároveň sa určuje účel vedenia Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a rozsah údajov, ktoré majú byť jeho obsahom. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude oprávnené vyzvať vzdelávaciu ustanovizeň, aby odstránila nedostatky a určiť lehotu na odstránenie nedostatkov, ak zistí, že údaje, ktoré vzdelávacia ustanovizeň poskytla Národnému centru zdravotníckych informácií sú nesprávne alebo sú v rozpore s navrhovanou úpravou. Určuje sa lehota na uchovávanie údajov v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa začleňuje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Z toho dôvodu sa bude implementačná aplikácia programovať v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov bez toho, aby sa priamo upravovali alebo menili doteraz prevádzkované štruktúry a položky Národného registra zdravotníckych pracovníkov. Nebude sa teda jednať o budovanie nového Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ale o jeho rozšírenie, a to o údaje Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov ďalšom vzdelávaní. Identifikačné údaje osoby sa sprístupňujú len oprávneným osobám podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov sa spracúva aj rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, nakoľko rodné číslo je jediný všeobecný, jedinečný a jednoznačný identifikátor fyzickej osoby, ktorého hodnotu zároveň dotknutá fyzická osoba aj pozná a má tak k dispozícii, v súčasnosti jediným možným, nenahraditeľným a všeobecne prakticky použiteľným nástrojom automatizovanej integrovateľnosti dát zdravotníckeho pracovníka medzi vzdelávacou ustanovizňou, Centrálnym registrom zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a Národným registrom zdravotníckych pracovníkov. Nevyhnutné zavedenie používania rodného čísla pri poskytovaní údajov do Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní vzdelávacou ustanovizňou je vyvolané transformáciou z takmer úplne manuálneho vedenia Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní v Slovenskej zdravotníckej univerzite do vysokej miery automatizovaného spracúvania v rámci Národného registra zdravotníckych pracovníkov v Národnom centre zdravotníckych informácii. Z potreby dostatočného dohľadávania zdravotníckeho pracovníka je potrebné v Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov spracúvať aj osobné údaje v rozsahu adresy trvalého pobytu a adresy prechodného pobytu. Doteraz viedla Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, pričom podľa platnej právnej úpravy by tento register od 1. septembra 2021 malo viesť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Je však potrebné, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve vydaných v Slovenskej republike, ktoré Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky získalo od Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do 30. augusta 2021 mohlo spracúvať na štatistické účely, kontrolné účely a výmenu informácií pri uznávaní odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi (ustanovenie § 92a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

(3) Ustanovenie oprávnenia pre samosprávny kraj poskytovať údaje o schválených ordinačných hodinách a doplnkových ordinačných hodinách alebo o zmene schválených ordinačných hodín a doplnkových ordinačných hodín do národného informačnéhosystému na objednávanie pacientov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácii (ustanovenie § 46 ods. 1 písm. m) zákona o zdravotnej starostlivosti).

(4) Precizovanie lehoty na poskytovanie údajov zdravotnou poisťovňou do Centrálneho registra poistencov Slovenskej republiky a do Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti tak, že zdravotná poisťovňa bude poskytovať údaje dva krát mesačne s cieľom skrátenia lehoty a zabezpečenia správnych údajov (ustanovenie § 16 ods. 6 zákona o zdravotných poisťovniach).

(5) Zavedenie nových ustanovení upravujúcich prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti („Prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), ak nie je v ustanovení § 47da ods. 9 zákona o zdravotných poisťovniach uvedené inak. Úrad vyhotoví rozpis úradu tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území okresu; úrad úplne zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, ak bude na každý deň rozpisu úradu zabezpečený dostatočný počet prehliadajúcich lekárov, aby bolo pokryté celé územie okresu, pre ktorý sa rozpis úradu vyhotovuje“ (ustanovenie § 47da ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach)) a oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel („Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel (A) zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, (B) zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ani zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, (C) zamestnancovi úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý požiadal úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a ktorý má osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel“ (ustanovenie § 47f ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach)).

(6) Ustanovenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako nového národného zdravotníckeho administratívneho registra Národného zdravotníckeho informačného systému.

V dôsledku toho sa administratívne údaje prijímateľa zdravotnej starostlivosti oddeľujú od údajov elektronickej zdravotnej knižky. Elektronická zdravotná knižka bude aj naďalej obsahovať administratívne údaje prijímateľa zdravotnej starostlivosti ako pacienta, tie budú ale do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti de facto už existuje v rámci údajovej základne národného zdravotníckeho informačného systému. Vzhľadom na skutočnosť spracovávania a poskytovania týchto údajov je potrebné zadefinovať právny základ pre tieto činnosti a preto je potrebné vytvoriť zákonnú kompetenciu Národnému centru zdravotníckych informácií. Financovanie tohto Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti bude zabezpečené v rámci správy Národného zdravotníckeho informačného systému. Identifikačné údaje osoby sa poskytujú len oprávneným osobám podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona o NZIS (ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a), štvrtý bod zákona o NZIS).

(7) Zmena prílohy č. 1 časti B zákona o NZSI.Nadpisy v rámci prílohy č. 1 časti B zákona o NZIS znejú nasledovne: (B) Národný register zdravotníckych pracovníkov (1) Zoznam spracúvaných osobných údajov, (2) Účel spracúvania osobných údajov, (3) Okruh dotknutých osôb, (4) Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v bode 6, (5) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v bode 6, (6) Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje uvedené v bode 5, (7) Zoznam osobných údajov, ktoré možno prostredníctvom informačného systému poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, (8) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť vzdelávacej ustanovizni, ktorej Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie o akreditácii (príloha č. 1, časť B zákona o NZIS). Pre úplný prehľad prílohy č. 1, časť B zákona o NZIS a jej obsahu odkazujeme na plné znenie novely.

(8) Zmena prílohy č. 1 časti D zákona o NZIS.Nadpisy v rámci prílohy č. 1 časti D zákona o NZIS znejú nasledovne: (D) Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti(1) Zoznam spracúvaných osobných údajov, (2) Účel spracúvania osobných údajov, (3) Okruh dotknutých osôb, (4) Účel poskytovania osobných údajov poskytovaných tretím stranám uvedeným v bode 6, (5) Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť tretím stranám uvedeným v bode 6, (6) Tretie strany podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona o NZIS, ktorým sa osobné údaje poskytujú (príloha č. 1, časť D zákona o NZIS). Pre úplný prehľad prílohy č. 1, časť D zákona o NZIS a jej obsahu odkazujeme na plné znenie novely.

Plné znenie novely so všetkými zmenami a doplneniami je dostupné v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Účinnosť novely

Novela nadobudla delenú účinnosť, a to (A) dňom vyhlásenia, (B) dňa 15. júla 2021, (C) dňa 01. septembra 2021, (D) dňa 01. októbra 2021 a (E) dňa 30. júna 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....