Služby

Zmeny v oblasti rozhodcovského konania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2005

Úpravy, ktoré so sebou priniesla nedávna novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní.K jedným z aktuálnych legislatívnych trendov patrí snaha legislatívy motivovať strany v majetkových sporoch, aby sa s riešením svojich sporov obracali na rozhodcovské súdy. V tomto smere došlo i k novelizácii zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, a to zákonom č. 521/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2006.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ZRIAĎOVATEĽOV ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV

Podľa právnej úpravy je zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu povinný v Obchodnom vestníku zverejniť zriadenie stáleho rozhodcovského súdu, zriadenie pobočiek stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu. Zo zákona tiež vyplýva povinnosť zriaďovateľa rozhodcovského súdu zverejniť v Obchodnom vestníku štatút rozhodcovského súdu, rokovací poriadok a zoznam rozhodcov. Informácie o tom, kto má pôsobnosť rozhodcovského súdu, môže verejnosť získať práve z Obchodného vestníka. Takto získané informácie môžu byť predmetom zmluvnej úpravy súkromnoprávnych vzťahov, napríklad predmetom tzv. rozhodcovskej doložky k zmluve alebo osobitnej rozhodcovskej zmluvy, preto je dôležité, aby údaje uverejnené v Obchodnom vestníku boli úplné, správne a pravdivé.

NOVINKY V PRÁVNEJ ÚPRAVE

Aby sa táto úplnosť a pravdivosť čo najviac zabezpečila, je požadované údaje podľa novej právnej úpravy zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu povinný zverejniť do 30 dní od zriadenia alebo zrušenia stáleho rozhodcovského súdu alebo pobočky stáleho rozhodcovského súdu, alebo odkedy ku zmenám údajov došlo. Stály rozhodcovský súd, ktorého zriaďovateľ povinnosť zverejnenia v ustanovenej lehote 30 dňovej nesplní, nemôže uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia až do dňa zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku. Tento zákaz sa vzťahuje len na pobočku v prípade, že požadované údaje neboli zverejnené len ohľadom pobočky.

ZOZNAM STÁLYCH ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV

Zoznamy stálych rozhodcovských súdov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, a to na základe údajov zverejnených v Obchodnom vestníku. Tento zoznam zverejňuje na svojej internetovej stránke a aspoň raz štvrťročne v Obchodnom vestníku. Do zoznamu stálych rozhodcovských súdov ministerstvo zapíše do 1. februára 2006 stále rozhodcovské súdy zriadené zriaďovateľmi, ktorí do 31. decembra 2005 zverejnili údaje v Obchodnom vestníku v súlade s týmto zákonom.

Ministerstvo prvýkrát zverejní zoznam stálych rozhodcovských súdov v Obchodnom vestníku do 1. marca 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....