Iné

Zmeny v oblasti zdravotného poistenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2011

Novela zákona o zdravotných poisťovniach má za cieľ sprísnenie regulácie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní a zvýšenie transparentnosti zmluvných vzťahov zverejnením zmlúv. Zmeny v oblasti zdravotného poistenia sledujú zabezpečenie prechodu na systém tzv. spoločného výberového miesta, ktorý bude zahŕňať i daňový systém.

Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 499/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Prijaté zmeny majú z dlhodobého hľadiska vytvoriť predpoklady pre synchronizáciu zdravotného a daňového systému, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre plynulý prechod na systém „spoločného výberového miesta“.

Dňa 2. februára 2011 bol Národnou radou SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona o zdravotných poisťovniach“). Uvedená novela vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, ktoré v kapitole Zdravotníctvo konštatuje, že vláda SR vráti nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zvýši účinnosť, transparentnosť a profesionalitu dohľadu nad zdravotným poistením, ďalej že bude dôsledne dbať na dodržiavanie efektívneho riadenia nemocníc vo vlastníctve štátu vrátane zverejňovania ich zmluvných vzťahov a transparentného obstarávania tovarov a služieb a pod. Novela nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2011.

V  porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou novela zákona o zdravotnom poistení v záujme zjednodušenia upustila od taxatívneho uvedenia fyzických osôb, ktoré patria do okruhu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb. Fyzické osoby, ktoré sú povinné odvádzať daň z príjmu podľa ust. § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), sú z tej zárobkovej činnosti, z ktorej majú príjem, povinné platiť poistné na verejné zdravotné poistenie.

Vymeriavacím základom na platenie odvodov u zamestnanca je podľa novej úpravy jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, teda napr. aj odchodné, odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnancovi a pod. Naopak, ak niečo podľa zákona o dani z príjmov nie je zdaňované alebo je oslobodené od dane, neplatí sa z predmetného poistné na zdravotné poistenie. Výnimku tvorí príjem z dividend.

V  zmysle nového ust. § 10b zákona o zdravotnom poistení zárobkovou činnosťou rozumieme činnosť vyplývajúcu z právneho vzťahu, ktorý zakladá (1) právo na príjem zo závislej činnosti, okrem príjmov z dohôd, (2) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, (3) dosahovanie príjmu z kapitálového majetku(4) dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa zákona o dani z príjmov a (5) príjem z dividend.

Platiteľmi poistného sú v zmysle nového znenia ust. § 11 zákona o zdravotnom poistení (1) zamestnanec, (2) zamestnávateľ, (3) samostatne zárobkovo činná osoba a (4) štát. Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená a nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú platí poistné štát.

Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy novela zaviedla nové kategórie poistencov, ktorí nie sú povinní vykonávať ročné zúčtovanie poistného. Povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného sa nevzťahuje na poistenca, (1) ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ podľa ust. § 13 ods. 3 zákona nepresiahol úhrn minimálnych základov podľa ust. § 13 ods. 11 a 12; z toho vyplýva, že ak čiastkový základ dane živnostníka bude suma nižšia ako 3 948,72 Eur (t.j. 12 x (44,2% zo sumy 744,50 Eur – priemerná mesačná mzda za rok 2009)), nie je povinný podávať ročné zúčtovanie poistného, pretože už v priebehu roka zaplatil minimálne preddavky, (2) ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie okrem osôb, ktoré majú príjem z dividend vyšší ako minimálny základ podľa ust. § 13 ods. 10 zákona.

Novela  zákona o zdravotných poisťovniach doplnila povinnosť zdravotnej poisťovne uverejniť na svojej internetovej stránke zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavreté s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zmluvné vzťahy a podmienky medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi doteraz neboli verejnosti prístupné. Predpokladá sa, že uvedené zverejnenie umožní verejnú kontrolu prípadného znevýhodňovania alebo zvýhodňovania niektorých poskytovateľov, skupín poskytovateľov alebo regiónov.

Pôvodný návrh novely upravoval zrušenie tzv. odporúčacích lístkov potrebných na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa ust. § 12 ods. 13 a ods. 14 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Národná rada SR však zrušenie odporúčacích lístkov neschválila. Ustanovenie § 12 predmetného zákona upravila, a to tým spôsobom, že podľa novelizovaného znenia ust. § 12 ods. 13 predmetného zákona podrobnosti o odporúčaní ošetrujúceho lekára, jeho obsah, rozsah, cieľ a odôvodnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR. Odsek 14 uvedeného ustanovenia upravujúci, v akých prípadoch sa odporúčanie všeobecného lekára nevyžaduje, bol novelou zrušený.

Zavedený bol tzv. ochranný limit na doplatky na lieky v novom ust. § 42a zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 30 Eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 Eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky im uhradí zdravotná poisťovňa.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....