Podnikatelia

Zmeny v pracovnom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2006

V tomto čísle pre Vás sledujeme legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva, konkrétne v oblasti inšpekcie práce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V článku sa dočítate o základných povinnostiach podnikateľov vymedzených v oboch právnych úpravách.
Minulý mesiac NR SR schválila zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý bol publikovaný pod č. 124/2006 Z. z. a zákon o inšpekcii práce, ktorý sa publikoval pod č. 125/2006 Z. z. Obe právne normy sú účinné od 1. júla 2006.

ZÁKON O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zásadné zmeny, ktoré obe predpisy prinášajú, sme vám predstavili v novembrovom a decembrovom čísle z roku 2005 v ULC Čarnogurský Pro Bono. Upozorňujeme, že v prípade zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa zamestnávateľovi aj zamestnancom ustanovujú povinnosti pri vzniku pracovného úrazu, služobného úrazu alebo iného úrazu, choroby z povolania, priemyselnej otravy, nebezpečnej udalosti, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a pri vzniku závažnej priemyselnej havárie. Takisto sa zriaďujú preventívne a ochranné služby, ktorých poslaním je organizovanie a vykonávanie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spresňujú sa úlohy, ktoré na ten účel plní bezpečnostno-technická služba a pracovná zdravotná služba, ako aj ich postavenie. Ustanovujú sa podmienky odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, upravuje sa ich kumulácia s inými odbornými funkciami a tiež podmienky, za akých môže sám zamestnávateľ vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika. Osobitne sa určujú podmienky na vydávanie a odoberanie oprávnení na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.

ZÁKON O INŠPEKCII PRÁCE

V prípade zákona o inšpekcii práce treba mať na zreteli, že je podľa novej právnej úpravy zamestnávateľ zákona povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce (1) umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce, (2) poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb, (3) umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru, (4) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, video dokumentácie a zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce a (5) predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah podľa osobitného predpisu k týmto osobám. Na požiadanie sa tiež zamestnávateľovi ukladá povinnosť poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce (1) všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických nosičov údajov, (2) meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah prác, prípadne (3) meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce. Povinnosti zamestnávateľa má pritom plniť aj fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ale nie je zamestnávateľom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....