Iné

Zmeny v školstve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2012

Veľmi diskutovanou témou sa stávajú plánované a už i prijímané zmeny v oblasti školstva. Niektoré z nich sú obsahom septembrových noviel zákonov upravujúcich odborné vzdelávanie, financovanie škôl a štátnu správu v školstve. Súčasťou zmien je aj možnosť rozhodovania samosprávneho kraja o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka strednej školy tak štátnej, ako aj súkromnej.

Národná rada Slovenskej republiky sa v septembri 2012 uzniesla na viacerých novelách zákonov upravujúcich oblasť školstva, a to zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Účelom novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon o financovaní škôl“) je v zmysle dôvodovej správy úprava zberu údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam, rozšírenie okruhu aktivít, na ktoré môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnúť dotáciu, úprava výšky pokút za porušenie zákona, spresnenie účelu použitia príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a poskytnutie účelových finančných prostriedkov zriaďovateľom stredných odborných škôl a dotácií zriaďovateľom školských zariadení, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy.

Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam upravuje ust. § 7a zákona o financovaní škôl. Na uvedený účel sa zbierajú údaje podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, napr. o počte (1) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku, (2) detí materskej školy(3) poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 25 rokov veku; v cirkevných a súkromných školách je hranica stanovená nižšie, len do dovŕšenia 15 rokov veku, (4) detí v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom roku, ktorým boli poskytnuté služby a v novovzniknutých školských zariadeniach výchovného poradenstva, (5) detí školských klubov(6) detí školských internátov z materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií, (7) všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, päťročných gymnázií, osemročných gymnázií a osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku, (8) všetkých žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu a pod.

V zmysle ust. § 7a ods. 8 oznamuje podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.

Úprava ust. § 8b zákona o financovaní škôl súvisí s aktualizáciou výšky pokút za porušenie zákona. Pôvodná úprava vychádzala zo sankcie vo výške od 331,50 Eur do 3.319 Eur. Novela upravila hranicu vyrubenej sankcie na 200 Eur, 2.000 Eur, prípadne v hornej hranici až 33.000 Eur. Pri ukladaní pokút bude orgán dohľadu postupovať podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy novela zaviedla možnosť krajským školským úradom vykonávajúcim dohľad nad dodržiavaním zákona udeľovať pokuty, a to najmä v súvislosti so zberom údajov o počte žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení. Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Výrazné zmeny priniesla novela v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“). Novela zaviedla spoločné funkčné obdobie pre všetkých riaditeľov bez rozdielu zriaďovateľa a súčasne upravila aj podmienky, ktoré riaditeľ musí spĺňať. Zriaďovateľ tak vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa ustanovenia § 3 odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8 písm. c) zákona o štátnej správe v školstve. Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v ustanovení § 3 odseku 12 dotýkajúcom sa cirkevných a súkromných škôl, neustanovuje inak.

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia okrem riaditeľa zariadenia školského stravovania a riaditeľa strediska služieb škole musí spĺňať okrem predpokladov podľa osobitného predpisu po novom ku dňu uskutočnenia výberového konania aj predpoklad minimálne 5-ročnej praxe v pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Okrem spresnenia terminológie v zákone a vymedzenia kompetencií obce a samospráv v štátnej správe na úseku školstva sa novela dotkla aj právomocí štátnej školskej inšpekcie. Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície a kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovno-vzdelávacom procese.

Na základe novely školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje nasledovné opatrenia, a to (1) odporúčanie, (2) prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu, (3) uloženie opatrení, (4) nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii, alebo (5) uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3 zákona o štátnej správe v školstve. Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.

Rozšírený bol aj obsah správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Podľa platného znenia zákona správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas školskej inšpekcie, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú, a uplatnené opatrenia. Správu o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu. Ak správu o výsledkoch školskej inšpekcie nemožno prerokovať, považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch školskej inšpekcie riaditeľovi kontrolovaného subjektu.

Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete zriaďovateľ predkladal Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v lehote do 30. júna kalendárneho roka. Termín predkladania bol prijatím novely posunutý na 31. marec kalendárneho roka, pričom minister bude môcť udeliť z príslušného termínu výnimku.

Zmeny v zákone č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“) majú za cieľ posilniť nástroje koordinácie odborného vzdelávania a prípravy za účelom prispôsobenia odborného vzdelávania a prípravy požiadavkám trhu práce, zvýšenia počtu absolventov stredných odborných škôl, zvýšenia záujmu žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách a podporenia štúdia v študijných odboroch a učebných odboroch, ktoré sú požadované trhom práce, avšak v súčasnosti majú nízky počet absolventov. Zároveň je zámerom návrhu zákona reagovať aj na riešenie situácie v prípade údajne nadbytočných študijných odborov, o ktorých absolventov trh práce nemá záujem. Zmeny nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2013 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré budú účinné až neskôr.

§ 4 ods. 2 písm. c) zákona o odbornom vzdelávaní sa mení kompetencia samosprávneho kraja vo vzťahu k určovaniu počtu tried prvých ročníkov stredných škôl prijímaných v nasledujúcom školskom roku takým spôsobom, že súhlas, resp. vyjadrenie samosprávneho kraja sa mení na určenie počtu tried prvých ročníkov stredných škôl všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu, v ktorej majú účasť i zriaďovatelia súkromných a aj cirkevných stredných škôl. Uvedené určenie sa vzťahuje na triedy, ktoré budú financované z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva, to znamená, že zriaďovatelia súkromných škôl a cirkevných škôl môžu otvárať aj triedy nad rámec všeobecne záväzného nariadenia, avšak výchova a vzdelávanie v týchto triedach sa bude financovať z iných zdrojov, t.j. súkromných. Avšak väčšina súkromných škôl iné zdroje nemá, nakoľko v podmienkach SR nie je možnosť spoplatnenia školného na danom stupni.

Určovanie počtu tried prvých ročníkov bude vychádzať z regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, na ktorej participujú všetky subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy, t.j. zástupcovia štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov, zamestnancov, územnej školskej rady ako aj zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl. Významným predpokladom pre určenie predmetných počtov tried sú taktiež analýzy a prognózy o vývoji trhu práce schvaľované výbormi pre otázky zamestnanosti, ktoré sú zriaďované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Za uvedeným účelom budú predmetné štatistiky a analýzy zverejňované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predmetnou novelou bola súčasne zrušená kompetencia stavovských a profesijných organizácií vytvárať plány potrieb trhu práce, na miesto ktorej bola zavedená ich spolupráca s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....