Iné

Zmeny v úprave cestnej premávky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2012

Právna úprava cestnej premávky je dôležitou súčasťou zaistenia bezpečnosti na cestách a predchádzania dopravných nehôd s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. V roku 2010 až 2012 boli schválené viaceré novelizácie zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, s ktorými by sme Vás radi oboznámili v tomto článku.

Vláda SR si v Programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2010 až 2014 stanovila zníženie počtu obetí na cestách a posilnenie bezpečnosti na cestách. Programové vyhlásenie vlády upravuje ciele vlády v oblasti cestnej premávky v bode 2.3 Doprava, regionálny rozvoj a cestovný ruch a v bode 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť.

Z vládnej iniciatívy vyšli v rokoch 2010 a 2011 viaceré návrhy noviel zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zákon č. 119/2011 Z. z., ktorý novelizoval zákon o cestnej premávke, zaviedol obmedzenú platnosť pre vodičské preukazy, ktoré sa budú vydávať odo dňa 19. januára 2013. Výmenu vodičských preukazov určitých skupín novela podmienila predložením dokladu o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti, následne však už držitelia vodičských preukazov nie sú povinní mať pri sebe uvedené doklady. Predmetná novela súčasne zmenila lehotu na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti a zaviedla nové druhy správnych poplatkov. S predmetnými zmenami sme Vás oboznámili v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO 04/2011.

Na základe Programového vyhlásenia vlády bol NR SR predložený vládny návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 313/2011 Z. z., o ktorom sme Vás informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 07/2011. Predmetnou novelou boli vykonané zmeny ako napr. možnosť získania vodičského oprávnenia skupiny B už v 17 rokoch, úprava bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami alebo zavedenie inštitútu tzv. fiktívneho zadržania vodičského preukazu. Novela tiež zakotvila 2 nové skutkové podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, pri ktorých zároveň zaviedla zásadu „trikrát a dosť„. Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podľa uvedeného ustanovenia sa judikatúrou ustálila hranica 0,4762 mg/l alkoholu v krvi (1 promile). Sprísnilo sa tiež ukladanie trestu zákazu činnosti, ak je vodič odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v minulosti už bol za uvedený trestný čin odsúdený. Porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa rozšírilo o konanie, ktorým vodič ohrozí chodca na priechode pre chodcov alebo pri odbočovaní, vchádzaní na cestu, otáčaní a cúvaní, ohrozí cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov, alebo ak vodič neoprávnene vybaví vozidlo zariadením so zvláštnym výstražným svetlom alebo zvukovým znamením.

Zavedenie objektívnej zodpovednosti je predmetom novelizácie zákona o cestnej premávke zákonom č. 68/2012 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2012.S návrhom novely sme Vás oboznámili v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO 12/2011. Držiteľ vozidla je v zmysle uvedenej novely povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní vozidla boli dodržiavané určené pravidlá cestnej premávky uvedené v zákone o cestnej premávke. Jedná sa napr. o zákaz predchádzania, dodržiavanie určenej rýchlosti jazdy a pod. Držiteľ vozidla sa stáva zodpovedným za porušenie uvedených povinností, ak sa nepreukáže, že vozidlo viedla iná konkrétna osoba. Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla je zavedená aj v Maďarsku, Slovinsku, Belgicku, Rakúsku, Francúzsku a Holandsku. Uvedeným zákonom vláda presadila aj striktné určenie výšky pokút za správny delikt držiteľa vozidla. Orgán Policajného zboru bude povinný uložiť pokutu len v určenej výške, bez možnosti uložiť pokutu v určitom rozmedzí, čím sa odstráni priestor na korupciu. Navyše orgán Policajného zboru nebude môcť pokutu odpustiť, využiť tzv. vybavenie pohovorom. Uvedená novela predstavuje dôležitý posun Slovenskej republiky k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. Vláda Slovenskej republiky zavedenie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla výslovne uviedla ako jednu z úloh vlády v Programovom vyhlásení.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....