Podnikatelia

Zmeny v zákone o energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2009

Snaha zabrániť opakovanému ohrozeniu dodávok plynu pre odberateľov plynu na Slovensku viedla k novelizácii zákona o energetike, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 15. marca 2009 vykonaná zákonom č. 73/2009 Z. z., úpravou štandardov bezpečnosti dodávok plynu, rozšírením cenovej regulácie a vyriešením ďalších otázok súvisiacich so situáciou, v akej sa Slovensko ocitlo začiatkom roku 2009. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s touto novelou radi zoznámime a vrátime sa tak k oblasti energetiky, ktorej sa venovalo decembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 15. marca 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o energetike“ alebo len „novela“). Novela zákona o energetike bola v NR SR prerokovaná a následne schválená v skrátenom legislatívnom konaní.

Úpravy zakotvené do zákona o energetike touto novelou Vám detailne priblížime a nadviažeme tak na úpravy týkajúce sa zákona o energetike, ktorých výklad sme pre Vás spracovali v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Potrebu prijať novelu zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o energetike“ alebo len „zákon“) si vyžiadala situácia na trhu s plynom súvisiaca so skladovacou kapacitou v zásobníkoch a situácia v zásobovaní plynom odberateľov plynu SR v druhej dekáde januára 2009 súčasne so snahami o vyriešenie núdzového stavu v dodávke plynu. Cieľom novely zákona o energetike je (1) zamedziť opakovanému ohrozeniu dodávok plynu pre odberateľov plynu v SR, (2) zabezpečiť plynulosť dodávok plynu, (3) zabrániť a predchádzať stavu núdze pri narušení dodávok plynu, (4) rozšírenie cenovej regulácie o reguláciu prístupu do zásobníka a uskladňovanie plynu v zásobníku a (5) vytvoriť tak podmienky na ochranu odberateľov plynu v SR zabezpečením plynulého zásobovania plynom.

Inštitút stavu núdze, ktorého úprava je obsiahnutá v § 14 zákona, obsahuje aj úpravu opatrení zameraných na predchádzanie stavu núdze a pri stave núdze (ďalej v texte len „obmedzujúce opatrenia“), ktorým je povinný sa podrobiť každý účastník trhu, pričom tieto obmedzujúce opatrenia sa pre jednotlivé kategórie odberateľov uplatňujú v poradí ustanovenom v § 14 ods. 5 zákona, ktorý novela doplnila o nové písmeno d), na základe ktorého bola z kategórie ostatných odberateľov okrem domácností a zariadení verejnoprospešných služieb vyčlenená kategória výrobcov elektriny, na ktorú sa bude vzťahovať obmedzenie a prerušenie dodávok energie až po uplatnení obmedzujúcich opatrení pre uvedených ostatných priemyselných odberateľov. Doterajšie písmená d) a e) ustanovenia § 14 ods. 5 zákona sa po novele označujú ako písmená e) a f).

Novela prostredníctvom úpravy viacerých ustanovení zákona o energetike zakotvila precíznejšiu úpravu štandardov bezpečnosti dodávok plynu, pričom v ustanovení § 14 zákona upravila znenie odseku 12, z ktorého po novom vyplýva, že prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, sú povinní na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre koncových odberateľov plynu.

Ďalšia úprava bola novelou zakotvená prostredníctvom úpravy obsiahnutej v ustanovení § 14 ods. 13 zákona, táto sa týka zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES zo dňa 26. júna 2003, ktorá sa týka spoločných pravidiel pre vnútorný trh so zemným plynom a ktorou sa zrušuje smernica 98/30/ES (ďalej v texte len „smernica EP a Rady 2003/55/ES“). Okrem týchto prípadov novela upravila štandard bezpečnosti dodávok plynu aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne počas 30 dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu v období odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca, počítaného podľa celkového súčtu konkrétne uzavretých zmlúv o dodávke plynu. Na základe nového znenia § 14 ods. 13 zákona tak po novele platí, že štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch (1) prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne počas 10 týždňov v rozsahu 30% z celkového súčtu denného objemu dodávky plynu na základe všetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, (2) spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich dňoch, počas ktorých sú na vymedzenom území namerané priemerné denné teploty pod – 12°C, (3) potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom území vyvolanej vývojom nízkych vonkajších teplôt v období najchladnejšieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca, (4) prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu v období odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca najmenej počas 30 po sebe nasledujúcich dní v rozsahu priemerného denného objemu predpokladanej dodávky plynu príslušného mesiaca na základe celkového súčtu zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov.

Štandardov bezpečnosti dodávok plynu sa týka aj úprava vykonaná novelou rozšírením ustanovenia § 14 zákona o nové odseky 14 až 19, ktorými bol upravený spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej dodávky štandardom bezpečnosti dodávok plynu zadefinovaným novelou, pričom tento novela upravila v citovaných ustanoveniach zákona diferencovane podľa jednotlivých povinných subjektov.

Z nového ustanovenia § 14 ods. 14 zákona vyplýva, že prevádzkovateľ distribučnej siete na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach. Dodávateľ plynu na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácnosti. Odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu na účel riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze.

Na základe novozakotveného § 14 ods. 15 zákona platí, že prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo domácnosti a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov zabezpečujú štandard bezpečnosti dodávok plynu zásobami plynu v zásobníkoch s disponibilitou dodávok plynu zo zásobníkov pri stave núdze do siete na vymedzenom území. Najviac 50% objemu plynu potrebného na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok môžu zabezpečiť využitím cezhraničnej kapacity sietí zmluvne zabezpečenými výpomocnými dodávkami plynu disponibilnými pri stave núdze na vymedzenom území.

Nové ustanovenie § 14 ods. 16 ustanovuje, že prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, predložia Ministerstvu hospodárstva SR (ďalej v texte len „MH SR“) každoročne do dňa 28. februára návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca. Ministerstvo hospodárstva SR do dňa 31. marca po prerokovaní s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia MH SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca. V odôvodnených prípadoch z hľadiska technických možností môže rozhodnutím udeliť výnimku zo spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu MH SR.

Z nového ustanovenia obsiahnutého po novele v § 14 ods. 17 zákona vyplýva, že prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, predložia Ministerstvu hospodárstva SR každoročne do dňa 31. augusta informácie o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca. Ak je zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nedostatočné, Ministerstvo hospodárstva SR uloží rozhodnutím opatrenia. Rozklad proti rozhodnutiu MH SR o opatrení na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu nemá odkladný účinok.

Na základe ďalšieho nového ustanovenia zakotveného § 14 ods. 18 zákona platí, že Ministerstvo hospodárstva SR vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví (1) spôsob a rozsah informácií predkladaných MH SR o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, (2) spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, (3) postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a (4) podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu.

V novom § 14 ods. 19 zákona novela ustanovila, že dodávateľ plynu a odberateľ plynu uvedení v § 14 ods. 12 zákona, o ktorom sme sa už zmienili, môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom. Prenesením zodpovednosti nie je dotknutá povinnosť predkladať informácie podľa § 14 ods. 16 zákona, spomínaného v predchádzajúcom texte.

Úpravami, ktoré novela vniesla do ustanovení § 18 ods. 11 a 12 zákona, je v zákone o energetike z dôvodu potenciálneho ohrozenia spoľahlivých dodávok plynu pre jednotlivých odberateľov zakotvené rozšírenie regulovaného prístupu na trh s plynom o prístup do zásobníka, pričom z upraveného znenia § 18 ods. 11 zákona po novele vyplýva, že regulovaný prístup na trh s plynom má účastník trhu s plynom k prepravnej sieti, k distribučnej sieti a do zásobníka. Pojem regulovaný prístup upravuje § 2 písm. a) bod 18 zákona o energetike, na základe ktorého sa regulovaným prístupom k sústave alebo k sieti rozumie prístup k sústave alebo k sieti v súlade s pravidlami schválenými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a za regulované ceny.

V ustanovení § 18 ods. 12 zákona sa po novele dohodnutý prístup do siete zakotvil len pre prístup do ťažobnej siete a k akumulácii plynu v sieti, teda už nie pre prístup do zásobníka a citované znenie zákona po novom určuje, že dohodnutý prístup na trh s plynom sa uplatňuje pre prístup do ťažobnej siete a k akumulácii plynu v sieti, pričom ak sa uplatňuje dohodnutý prístup do ťažobnej siete a k akumulácii plynu v sieti, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribučnej siete je povinný každoročne zverejniť obchodné podmienky na prístup a využívanie ťažobnej siete a akumulácie plynu v sieti. Dohodnutým prístupom k sieti sa v zmysle § 2 písm. a) bod 19 zákona o energetike rozumie prístup k sieti dohodnutý účastníkmi trhu s plynom s vopred zverejnenými obchodnými podmienkami prístupu a využívania siete.

Pre prevádzkovateľa zásobníka novela zakotvila novú povinnosť, ktorá je v zákone o energetike včlenená do nového písmena q) ustanovenia § 46 ods. 6 zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že prevádzkovateľ zásobníka má okrem doterajších povinností po novom aj povinnosť poskytovať Ministerstvu hospodárstva SR štvrťročne informácie zo zmlúv o uskladňovaní plynu zahŕňajúce (1) informácie o účastníkovi trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o uskladňovaní plynu uzavretá, (2) informácie o uskladňovacích objemoch a informácie (3) o ťažobných výkonoch pre jednotlivých účastníkov trhu s plynom, pričom pri zmene zmluvy o uskladňovaní plynu týkajúcej sa účastníka trhu s plynom, s ktorým bola zmluva o uskladňovaní plynu uzavretá, uskladňovacích objemov alebo ťažobných výkonov, poskytne prevádzkovateľ zásobníka MH SR informácie o takejto zmene bezodkladne.

Rozšírením § 46 zákona o energetike o nový odsek 8 novela do zákona zaviedla mechanizmus prerušenia ťažby plynu zo zásobníka na základe rozhodnutia MH SR, k prerušeniu ťažby plynu zo zásobníka tak dôjde selektívne, podľa situácie. Podľa ustanovenia § 46 ods. 8 zákona je prevádzkovateľ zásobníka v prípade stavu núdze na základe rozhodnutia MH SR povinný v rozsahu stanovenom rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR prerušiť ťažbu plynu zo zásobníka pre dotknutých účastníkov trhu s plynom, ktorí uskladňujú plyn pre odberateľov mimo vymedzeného územia, pričom proti tomuto rozhodnutiu MH SR nie je prípustný opravný prostriedok. Ministerstvo hospodárstva SR rozhodne (1) z vlastného podnetu alebo (2) na návrh prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia MH SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území a ktorý v tomto návrhu uvedie, u ktorých prevádzkovateľov zásobníka a v akom rozsahu má byť ťažba plynu zo zásobníka prerušená. Prevádzkovateľ zásobníka je povinný prerušenie ťažby plynu zo zásobníka bezodkladne písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom a po odvolaní stavu núdze je povinný bezodkladne obnoviť ťažbu plynu zo zásobníka. Ak v dôsledku prerušenia ťažby plynu zo zásobníka vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu s plynom právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ zásobníka neplnil oznamovaciu povinnosť.

Povinnosť dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok zakotvila novela aj pre dodávateľa plynu, a to doplnením nového písmena h) do ustanovenia § 48 ods. 2 zákona.

Nesplnenie povinnosti dodržiavať štandard bezpečnosti dodávok jednotlivými účastníkmi trhu s plynom je po novele oprávnená kontrolovať a sankcionovať Štátna energetická inšpekcia, pričom tieto jej oprávnenia novela premietla do zákona o energetike doplnením § 65 ods. 1 písm. a) zákona o energetike o nový bod 9 a ďalej rozšírením ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona o energetike o nový bod 6.

Na základe prechodných ustanovení zákona o energetike včlenených novelou do nového § 69c zákona s účinnosťou odo dňa 15. marca 2009 platí, že prevádzkovateľ distribučnej siete, dodávateľ plynu a odberateľ plynu, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, majú povinnosť predložiť Ministerstvu hospodárstva SR návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca prvýkrát už v termíne do dňa 15. apríla 2009. Ministerstvo hospodárstva SR po prerokovaní s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia MH SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, rozhodne o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie odo dňa 1. novembra do dňa 31. marca prvýkrát do dňa 15. mája 2009.

Novela zákona o energetike vykonala s účinnosťou odo dňa 15. marca 2009 novelizácie aj ďalších zákonov, a to prostredníctvom článku II, ktorým vykonala novelizáciu zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a článkom III, ktorým novelizovala zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obsahu ktorého budú venované ďalšie vydania bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s problematikou rozsahu a metód cenovej regulácie v sieťových odvetviach, ktoré so zákonom o energetike veľmi úzko súvisia a ktorých prípravu sme Vám už avizovali v decembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V NR SR v tomto období postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorým by s účinnosťou odo dňa 1. augusta 2009 mala byť vykonaná ďalšia novelizácia zákona o energetike. Predpokladané zmeny, ktoré by do zákona o energetike prinieslo prijatie tohto návrhu zákona, Vám v predstihu prezentujeme už v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....