Služby

Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2013

Prijatá novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov sa dotkla širokého okruhu vzťahov a sprievodne novelizovala i ďalšie predpisy. Aké zmeny budú od 1. apríla 2013 účinné napr. v oblasti vydávania povolení na prevádzkovanie ambulantnej záchrannej zdravotnej služby, alebo v ktorých prípadoch nebude na špecializované ošetrenie potrebné odporúčanie ošetrujúceho lekára, sa dočítate v celom článku.

Dňa 5. februára 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Nová právna úprava ustanovila, že podľa § 3 zákona predstavuje zdravotnícke povolanie súbor pracovných činností zdravotníckeho pracovníka (napr. lekár so špecializáciou v odbore urgentná medicína), ktorí vykonávajú činnosti pri zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Ako vyplýva z dôvodovej správy k novele zákona, podľa doterajšej právnej úpravy sa v aplikačnej praxi spochybňovalo, či títo zdravotnícki pracovníci sú vôbec zdravotníckymi pracovníkmi, nakoľko operačné stredisko nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Novela precizovala ustanovenia týkajúce sa označenia univerzitnej a fakultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice. Upravuje sa zákaz pre inú osobu používať vo svojom názve alebo obchodnom mene slová univerzitná nemocnica a fakultná nemocnica. Dané označenie je oprávnený používať len taký držiteľ povolenia na prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý spĺňa kritéria označenia upravené ustanovením § 7 ods. 8 a ods. 7 zákona.

Doplnením ust. § 13 ods. 8 novela precizovala náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Žiadateľ k žiadosti o vydanie uvedeného povolenia doloží okrem doterajšej úpravy aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby. Predmetné náležitosti doposiaľ absentovali, čím vznikal nesúlad medzi náležitosťami žiadosti a náležitosťami hodnotených kritérií v procese výberového konania.

Na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vykonáva výberové konanie prevádzkované Ministerstvom zdravotníctva SR. Kritériami pre hodnotenie žiadostí na vydanie povolenia sú (1) personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, (2) materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a (3) výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Novela medzi kritériá na hodnotenia žiadosti doplnila štvrté, ktorým je (4) projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.

O výsledku výberového konania zhotovuje komisia správu. Náležitosti predmetnej správy upravuje novozavedené ust. § 14 ods. 12 zákona. Podľa neho bude správa obsahovať (1) vyhodnotenie žiadosti od každého člena výberovej komisie a (2) vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.

Vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru boli zdravotnícke povolania rozšírené o nové, a to zubný asistent. Uvedené zdravotnícke povolanie sa uplatní v ambulanciách zubného lekára.

Nové ustanovenie § 41a upravuje spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania. Vzhľadom na celkovú náročnosť špecializačného štúdia novela zaviedla špecializačnú skúšku ako záverečná skúška. Z dôvodu zavedenia plurality ďalšieho vzdelávania a vzájomnej objektívnej kontroly kvality vzdelávacími ustanovizňami boli do skúšobných komisií začlenení špecialisti významní vo svojom odbore, ktorí pôsobia vo vzdelávacích ustanovizniach. Certifikačná príprava sa podľa novej úpravy ukončuje záverečnou skúškou, ktorou je tzv. certifikačná skúška. Na jej vykonanie má byť ustanovená skúšobná komisia.

Nové znenie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vytvorilo ustanovením § 47h samostatnú stavovskú organizáciu pre zdravotníckych záchranárov, a to Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov.

Prijaté zmeny sa dotkli i ďalších zákonov, konkrétne zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov.

Špecializovanou ambulantnou starostlivosťou rozumieme starostlivosť poskytovanú lekárom so špecializáciou odbore inom, než všeobecné lekárstvo (napríklad ortopédom), ďalej zubným lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Novela expressis verbis vymedzila, v ktorých prípadoch sa na vykonanie špecializovanej starostlivosti nebude vyžadovať odporúčanie ošetrujúceho lekára, a to (1) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializovanom odbore psychiatria, dermatovenerológia a oftalmológia, pokiaľ sa jedná o predpísanie okuliarov, (2) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista, (3) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, (4) v prípade dispenzarizácie (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou) a (5) v prípade ochranného ambulantného liečenia.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nadobudne účinnosť 1. apríla 2013 s výnimkou článku VI druhého a siedmeho bodu, ktoré sa dotýkajú zmien v zákone č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov. Uvedená výnimka nadobudne účinnosť až 1. januára 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....