Iné

Zmeny v zákone o SAV a v geologickom zákone

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2021

Novelizáciou prešla na jeseň roku 2021 aj legislatíva, týkajúca sa Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) ako jednej z našich základných vedeckých inštitúcií, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 21. septembra 2021 zákon č. 347/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SAV“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“).
Cieľom novely je predovšetkým: (A) zmena zloženia akademickej obce SAV v nadväznosti na zmenu voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, (B) zmena pôsobností snemu SAV, vedeckej rady SAV a predsedníctva SAV (napr. presun niektorých pôsobností na vedeckú radu s tým, že sa ponecháva vyjadrovanie snemu), (C) zmena zloženia vedeckej rady SAV (napr. doplnenie všetkých podpredsedov a doplnenie členov navrhovaných Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie), (D) rozšírenie nezlučiteľnosti funkcie člena predsedníctva SAV, (E) úprava plynutia funkčného obdobia predsedníctva SAV, (F) úprava náležitostí štatútu SAV, (G) vytvorenie a úprava pôsobnosti Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov, (H) úprava priznávania vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov, (I) transformácia organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie.
Vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť vlastného textu novely prinášame v tomto príspevku prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o SAV a geologického zákona priniesla a odkazujeme na plné znenie novely, dostupnej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Novela prináša najmä nasledovné zmeny.

(1) Rozšírenie dokumentov, na tvorbe ktorých sa SAV môže zúčastňovať.
S cieľom širšieho zapojenia SAV do odborných debát celospoločenského významu alebo odvetvového významu dochádza k rozšíreniu dokumentov, na tvorbe ktorých sa SAV môže zúčastňovať vzhľadom na to, že spadajú do oblastí činnosti SAV, osobitne do vybraných odborov vied, na ktoré sa zameriava činnosť SAV. Takýmito dokumentmi sú napríklad (A) štátna vedná a technická politika, (B) zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, (C) koncepcia ochrany pamiatkového fondu, (D) štátna zdravotná politika, (E) koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky, (F) sústava odborov vedy a techniky a číselníky odborov vedy a techniky alebo (G) iné dokumenty, ktoré predpokladajú riešenie otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy, do riešenia ktorých ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú zapájať vedecké inštitúcie a výskumné pracoviská (ustanovenie § 4 ods. 2 písm. d) zákona o SAV).

(2) Zmeny v právomociach a úlohách snemu SAV.
Rozširuje sa okruh orgánov a subjektov oprávnených podávať návrh na schválenie štatútu SAV alebo jeho zmeny. Uvedená zmena má umožniť v prípade potreby alternatívne a zároveň pružnejšie podanie návrhu na schválenie zmeny štatútu SAV a tým aj jeho rýchlejšie schválenie snemom SAV. Vytvára sa tiež možnosť, aby štatút SAV mohol určiť aj ďalší orgán SAV, ktorý bude oprávnený podávať návrh na schválenie štatútu SAV alebo jeho zmeny. Väčšina dvoch tretín všetkých členov snemu potrebná na schválenie štatútu SAV alebo jeho zmeny ostáva zachovaná. Od nového predsedníctva sa očakáva, že sformuluje svoje programové vyhlásenie a predstúpi s ním pred snem, ktorý ho bude schvaľovať. Vytvára sa tiež priestor pre to, aby snem vymedzil tzv. štrukturálne operácie (založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizácie SAV alebo jej zrušenie s likvidáciou a zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizačnej zložky alebo jej zrušenie s likvidáciou), ktoré sa realizujú na návrh alebo so súhlasom všetkých dotknutých organizácií alebo organizačných zložiek a pri ktorých preto nebude potrebný súhlas snemu a bude postačujúca existencia pravidiel pre tieto operácie. Podľa doterajšieho právneho stavu snem volil kandidátov na členov predsedníctva a až následne volil kandidáta na predsedu SAV spomedzi už zvolených členov predsedníctva. Uvedený postup sťažoval možnosť vytvorenia kolektívu, ktorý by presadzoval záujmy zdieľané predsedníctvom aj predsedom SAV. Otázky vecného a časového vzťahu medzi ustanovením do funkcie predsedu SAV a ustanovením predsedníctva by tak boli upravené v štatúte SAV alebo vo volebnom poriadku snemu. Schvaľovanie koncepcie vednej politiky SAV a podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií SAV prechádza z pôsobnosti snemu do pôsobnosti vedeckej rady SAV. Z tohto dôvodu sa ponecháva v pôsobnosti snemu aspoň vyjadrovanie sa k návrhu týchto dvoch dôležitých dokumentov. Rovnako sa ustanovuje snemu právo vyjadrovať sa k iným dokumentom, ktoré zásadne ovplyvňujú činnosť SAV, hoci ich schvaľuje iný orgán SAV alebo sa tento dokument schvaľuje mimo SAV (ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o SAV).

(3) Zmeny v zložení vedeckej rady SAV.
S cieľom zvýšenia miery otvorenia sa vedeckej rady SAV vonkajšiemu prostrediu oproti doterajšiemu stavu, podľa ktorého počet externých členov vedeckej rady SAV tvoril najviac tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady, dochádza k doplneniu významných vedcov SAV (teda aj osôb mimo predsedníctva) a osôb navrhnutých Radou vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Doterajšia právna úprava neumožňovala presne určiť začiatok plynutia funkčného obdobia vedeckej rady SAV. Keďže predsedom vedeckej rady SAV je predseda SAV a začiatok plynutia funkčného obdobia predsedu SAV je jednoznačný (dátum uvedený v menovacom dekréte od prezidenta Slovenskej republiky), novela ustanovuje, že začiatok plynutia funkčného obdobia vedeckej rady SAV bude totožný so začiatkom plynutia funkčného obdobia predsedu SAV. Dochádza tiež k výraznému posilneniu právomocí vedeckej rady SAV, na ktorú by mala prejsť právomoc schvaľovať koncepčné dokumenty, ktorými sú (A) koncepcia vednej politiky SAV, (B) podmienky a ukazovatele hodnotenia organizácií SAV a (C) výročná správa o činnosti SAV. Určenie koncepcie vednej politiky a podmienok a ukazovateľov hodnotenia organizácií je úloha odbornej povahy a mala by byť zverená vedeckej rade, ako odbornému orgánu SAV. Navyše, ponechanie právomoci určovať podmienky a ukazovatele hodnotenia organizácií SAV snemu, teda zástupcom tých organizácií, ktoré majú byť hodnotené, vyvoláva podozrenie z konfliktu záujmov. Súčasne sa v dôsledku väčšej miery otvorenia vedeckej rady SAV externému prostrediu posilní vplyv externého prostredia na smerovanie SAV (ustanovenie § 9 zákona o SAV).

(4) Zmeny v obmedzení počtu po sebe nasledujúcich funkčných období člena predsedníctva SAV.
Po novom sa vypúšťa obmedzenie počtu po sebe nasledujúcich funkčných období člena predsedníctva na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pri zohľadnení obmedzenia počtu po sebe nasledujúcich funkčných období predsedu SAV na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, rovnaké obmedzenie aj pre členov predsedníctva by vylučovalo možnosť, aby sa osoba, ktorá už bola členom predsedníctva, stala v nasledujúcom funkčnom období predsedom SAV a vykonávala túto funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pritom takáto možnosť by bola vhodná, pretože osoba so skúsenosťou s výkonom funkcie člena predsedníctva by mohla využiť túto skúsenosť pri výkone funkcie predsedu SAV. Navyše, obmedzenie počtu po sebe nasledujúcich funkčných období sa zvyčajne uplatňuje iba u jednoosobových orgánov alebo u predsedov kolektívnych orgánov, nie u radových členov kolektívnych orgánov. Doterajšia právna úprava neumožňovala presne určiť začiatok plynutia funkčného obdobia predsedníctva. Keďže predseda SAV riadi predsedníctvo a začiatok plynutia funkčného obdobia predsedu SAV je jednoznačný (dátum uvedený v menovacom dekréte prezidenta Slovenskej republiky), ustanovuje sa, aby začiatok plynutia funkčného obdobia predsedníctva bol totožný so začiatkom plynutia funkčného obdobia predsedu SAV (ustanovenia § 10 ods. 4 a 5 a § 12 ods. 7 zákona o SAV).

(5) Zavedenie inštitútu dočasného predsedu SAV.

Zavádza sa inštitút tzv. dočasného predsedu SAV s cieľom zabezpečiť, aby aj v prípade mimoriadnych okolností, v dôsledku ktorých by SAV nemala ani riadneho predsedu, ani „prvého“ podpredsedu, existovala rýchla procedúra umožňujúca ustanoviť do funkcie dočasného predsedu SAV na účel zabezpečenia kontinuity výkonu funkcie štatutárneho orgánu SAV. Takáto situácia by nastala napríklad, ak by uplynulo funkčné obdobie celému predsedníctvu a SAV by ešte nemala nového riadneho predsedu alebo ak by riadnemu predsedovi predčasne skončil výkon funkcie a tento ešte počas výkonu funkcie neurčil „prvého“ podpredsedu SAV alebo ak by došlo k predčasnému ukončeniu výkonu funkcie predsedu aj „prvého“ podpredsedu (ustanovenie § 12 ods. 18 zákona o SAV).

(6) Spresnenie vymedzenia otázok, ktoré môže upravovať štatút SAV.
Oproti doterajšiemu právnemu stavu sa spresňuje vymedzenie otázok, ktoré môže upravovať štatút  SAV s cieľom zohľadniť reálne potreby SAV. Výslovne sa uvádza, že štatút SAV upravuje vnútorné členenie samosprávnych orgánov SAV a učenej spoločnosti a možnosť delegácie výkonu niektorých pôsobností na ich orgán, člena alebo na časť. Pojem časť zákon o SAV výslovne neupravuje, ale v praxi v súčasnosti ide napr. o jednotlivé komory snemu SAV, vedenie oddelenia vied predsedníctva SAV, riadnych členov učenej spoločnosti (ustanovenie § 14 ods. 1 zákona o SAV).

(7) Ustanovenie týkajúce sa vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov.
Z dôvodu zmeny právnej formy všetkých organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (ďalej len „v. v. i.“) od 1. januára 2022 sa tretia časť zákona o SAV v doterajšom znení stala nadbytočnou. Po novom budú tretiu časť zákona o SAV tvoriť ustanovenia, ktorých cieľom je komplexná úprava a zjednodušenie systému priznávania vedeckých kvalifikačných stupňov, ktorý doposiaľ upravoval zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení zákona č. 324/1996 Z. z. a vyhlášky Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. a č. 55/1977 Zb. (ďalej len „zákon č. 39/1997 Zb.“). Ostávajú zachované stupne IIb, IIa a I, ale upravuje sa okruh osôb, ktorých sa vedecký kvalifikačný stupeň týka. Konkrétne pôjde o výskumných pracovníkov v. v. i., t.j. po transformácii to budú výskumní pracovníci organizácií SAV a výskumní pracovníci rezortných v. v. i., ale aj výskumných pracovníkov vysokých škôl alebo držiteľov osvedčenia o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj. Tým zároveň dôjde k spresneniu, keďže podľa doterajšieho právneho stavu podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb. „Systém ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti, ktorý upravujú nasledujúce ustanovenia zákona č. 39/1997 Zb., sa vzťahuje iba na pracovníkov pôsobiacich vo funkciách, pre ktoré sa vyžaduje vedecká kvalifikácia vyjadrená vedeckými kvalifikačnými stupňami (ďalej len „vedeckí pracovníci“)“. Citované ustanovenie § 33 ods. 1 zákona č. 39/1997 Zb. je obsahovo už prekonané a nejednoznačné. Definície jednotlivých kvalifikačných stupňov sa po novom zjednodušujú a aktualizujú. V nadväznosti na systémovú úpravu hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov v ustanovení § 15 zákona o SAV dochádza tiež k zriadeniu Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov, ktorej činnosť bude organizačne a materiálne zabezpečovať SAV. V tejto súvislosti je potrebné upraviť aj jej zloženie a činnosť vo vzťahu k priznávaniu vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I (ustanovenia § 15, 16 a 17 zákona o SAV).

(8) Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie.
Novelou dochádza k nastaveniu procesu transformácie organizácií SAV z rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií na v. v. i. Transformačné ustanovenia § 21aa a § 21ab zákona o SAV upravujú účinky, ktoré vyplynú ex lege k 1. januáru 2022, najmä (A) zmenu právnej formy organizácií SAV z rozpočtových/príspevkových organizácií na v. v. i. k 1. januáru 2022 bez nutnosti zrušenia organizácií a ich opätovného založenia, (B) prechod majetku štátu (v správe organizácií SAV) do vlastníctva v. v. i. SAV, ako aj prechod práv a povinností príslušnej organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov na v. v. i. SAV, (C) zachovanie organizačných zložiek (ďalej len „o. z.“), štruktúry orgánov organizácií SAV a štruktúry orgánov o. z. organizácií SAV, (D) pokračovanie vo výkone funkcie funkcionárov a členov orgánov organizácií SAV a o. z. organizácií SAV a zachovanie ich funkčných období a zloženia kolektívnych orgánov.
 
Transformačné ustanovenia § 21aa a § 21ab zákona o SAV tiež upravujú povinnosť SAV ešte pred 1. januárom 2022 vydať zakladacie listiny v. v. i. obsahujúce osobitne vymedzené náležitosti a predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky („ďalej len „ministerstvo školstva“) tieto zakladacie listiny a osobitne vymedzené údaje zapisované do registra v. v. i., ktoré v tom čase predložiť môže. Zakladacie listiny v. v. i. SAV nebudú obsahovať náležitosť vymedzenia majetku štátu v správe SAV, ktorý sa vkladá do v. v. i. funkciu tejto náležitosti zakladacej listiny bude v prípade transformujúcich sa organizácií SAV plniť protokol o majetku podľa ustanovenia § 21aa ods. 11 zákona o SAV, ktorý SAV a v. v. i. podpíšu do 3 mesiacov odo dňa transformácie. Zakladacie listiny v. v. i. budú obsahovať aj IČO, ktorým bude IČO, ktoré mali ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Medzi osobitne vymedzené údaje zapisované do registra v. v. i., ktoré SAV bude musieť predložiť v ustanovenej lehote, budú patriť aj údaje o riaditeľoch v. v. i. a vedúcich o. z. Vzhľadom na prechodné ustanovenie § 21aa ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona o SAV, dotknuté osoby sa stanú riaditeľmi v. v. i. alebo vedúcimi o. z. až dňa 1. januára 2022, no i napriek tomu SAV dodá údaje o nich ešte pred 1. januárom 2022, a to ako údaje predbežné a v prípade zmeny medzi ich poskytnutím a 1. januárom 2022 ich bude aktualizovať. V prípade, ak predkladaná zakladacia listina nebude obsahovať vyžadované osobitne vymedzené náležitosti alebo ak nebudú predložené vyžadované osobitne vymedzené údaje zapisované do registra v. v. i., ministerstvo školstva vyzve SAV na ich doplnenie, v prípade potreby aj opakovane; za týmto účelom sa upravujú poriadkové lehoty. Ak ani po opakovanej výzve SAV požadované údaje nedoplní, ministerstvo školstva zapíše organizáciu do registra v. v. i. v rozsahu dodaných údajov a dokumentácie, keďže SAV je vo vzťahu k jednotlivým organizáciám povinná dodať údaje najmenej v rozsahu požadovanom pri zápise novovzniknutej právnickej osoby do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Ministerstvo školstva zapíše v. v. i. SAV do registra v. v. i. od 1. januára 2022 v rozsahu údajov, ktoré SAV k tomuto dňu predloží. Zápis v. v. i. SAV a údajov o nich do registra v. v. i. dňa 1. januára 2022 má iba deklaratórny účinok. Iné údaje zapisované do registra v. v. i. ako údaje osobitne vymedzené v transformačnom paragrafe sa zapíšu do registra v. v. i. na základe štandardných návrhov na registráciu, ktoré podajú SAV a dotknuté v. v. i. po 1. januári 2022.
 
Transformačné ustanovenia § 21aa a § 21ab zákona o SAV tiež upravujú povinnosť SAV vydať a zverejniť na svojom webovom sídle vnútorné predpisy zakladateľa podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o v. v. i.“). Ustanovenie § 21b ods. 3 zákona o SAV zneplatnilo akty, ktoré boli kumulatívne: (A) listinami (zakladacia listina a ďalšie listiny), (B) listinami v. v. i. SAV („Zakladacia listina organizácie uvedenej v ustanovení § 23 ods. 1 alebo 2 zákona o SAV a jej ďalšie listiny“) a (C) listinami vydanými SAV. Ustanovenie § 21b ods. 3 zákona o SAV sa teda týkalo len zakladacích listín v. v. i. SAV a menovacích dekrétov riaditeľov,  vedúcich o. z. a členov dozorných rád v. v. i. SAV. Vnútorné predpisy zakladateľa podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona o v. v. i. nie sú listinami, ale sú predpismi, a nie sú ani listinami v. v. i. SAV, ale sú predpismi samotnej SAV. Preto vnútorné predpisy zakladateľa z obdobia prvej transformácie organizácií SAV z roku 2018 môžu byť zachované. Vo vzťahu k pokračovaniu vo výkone funkcie funkcionárov je východiskovým stavom posledný deň pred transformáciou, keď budú mať organizácie SAV právnu formu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie. Doterajšia právna úprava nepoznala ani pojem „organizačná zložka“ ani pojem „inak označená organizačná jednotka“. Napriek tomu sa rôzne organizácie SAV ďalej vnútorne členili, pričom tieto entity sa označovali rôzne, niekde ako organizačné zložky, niekde inak. Bez ohľadu na to, ako sa tieto entity organizácií SAV označujú k 31. decembru 2021, ak sa v zakladacej listine zriadi od 1. januára 2022 o. z. (podľa zákona o v. v. i.) s rovnakým označením alebo predmetom činnosti, vedúci a kolektívne orgány týchto entít sa stávajú vedúcim a kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky v. v. i. SAV.

Transformačné ustanovenia §21aa a § 21ab zákona o SAV upravujú aj následnú činnosť SAV a v. v. i. po 1. januári 2022, najmä spísanie protokolu o majetku, ktorý dňa 1. januára 2022 prejde na v. v. i. Pri v. v. i., ktoré sa budú členiť na o. z., môže byť súčasťou protokolu vymedzenie častí majetku v. v. i., ktoré budú využívať jednotlivé o. z. tejto v. v. i. výlučne. Úprava v transformačnom ustanovení § 21ab zákona o SAV sa vzťahuje na majetok nadobudnutý z fondov EÚ a bude relevantná iba vo vzťahu k projektom financovaným z eurofondov, pri ktorých obdobie udržateľnosti ešte neuplynulo. Úprava teda nemá potenciál byť systémovo relevantnou v dlhšom časovom horizonte. Novela tiež zavádza osobitné ustanovenia o spôsobe, akým majetok nadobudnutý z týchto finančných prostriedkov, ktorý bol doteraz vo vlastníctve štátu, v správe SAV a ktorý reálne využívali organizácie SAV, prejde na v. v. i. SAV. Ak k uplynutiu obdobia udržateľnosti projektu dôjde po 1. januári 2022, tento majetok prejde do vlastníctva príslušnej organizácie SAV na základe vkladu, pričom tento vklad nebude podmienený súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Príslušné zmluvy o výpožičke majetku štátu budú môcť organizácie SAV uzatvoriť len do 31. decembra 2021 vzhľadom na to, že po zmene právnej formy na v. v. i. (t. j. od 1. januára 2022) už takúto možnosť nebudú mať (ustanovenia § 21aa a § 21ab zákona o SAV).

(9) Zmeny geologického zákona.

SAV a vysoké školy sú v geologickom zákone uvedené ako subjekty oprávnené vykonávať geologické práce a ako subjekty plniace samostatne úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a geologického prieskumu. Novelou sa požaduje, aby boli prizvané k príprave koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky by tak naplnilo všeobecnú požiadavku na prizvanie vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk k prácam na riešení otázok koncepčnej povahy, ktorú formuluje ustanovenie § 38 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Novela nadobúda delenú účinnosť a to čiastočne (A) dňom vyhlásenia (05. októbra 2021) a čiastočne (B) dňom 01. január 2022

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....