Iné

Zmeny vo financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2011

Na základe poznatkov z praxe bola prijatá novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá sleduje úpravu poskytovania finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Účelom novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je najmä upraviť podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby v oblasti regionálneho školstva. Novela nadobudla účinnosť dňa 1. marca 2011.

Verejné školy, verejné materské školy a školské zariadenia sú financované z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prostriedkov z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov, zisku z podnikateľskej činnosti, príspevkov od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov. Vybrané školské zariadenia sú financované z príspevkov od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, príspevkov od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, príspevkov a darov, iných zdrojov a prostriedkov od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Pri financovaní cirkevných a súkromných škôl posledne uvedený zdroj financovania do prijatia novely chýbal. Jedná sa pritom o prostriedky od iných právnických osôb a fyzických osôb za prenájom priestorov a zariadení škôl. Priestory škôl a ich zariadení sa takýmto spôsobom prenajímajú v čase mimo vyučovania.

Novela v novom znení ust. § 3 ods. 6 taxatívne vymedzila, že finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom verejných škôl, zriaďovateľom cirkevných škôl a súkromných škôl, zriaďovateľom materských škôl a zriaďovateľom škôl a školských zariadení možno použiť len na účely ustanovené zákonom o financovaní škôl. Rovnako finančné prostriedky poskytnuté z kapitoly ministerstva fyzickým a právnickým osobám možno použiť len na účely ustanovené predmetným zákonom. Cieľom tejto zmeny je osobitne sledovať účelnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo sociálne znevýhodneného prostredia a účelnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci dotácií.

V novom ust. § 4a sú upravené podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov na špecifiká. Finančné prostriedky na špecifiká prideľuje ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy. V zmysle ust. § 6 ods. 1 a ust. § 6a ods. 1 umožňuje zákon uvedený spôsob financovania nákladov, ktoré sa opakujú a nie sú zohľadnené v normatíve školy, taktiež cirkevným a súkromným školám.

Špecifikami sa rozumejú náklady (1) na dopravu žiakov a (2) na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

Zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, a výšku pridelených finančných prostriedkov zverejní ministerstvo každoročne na svojom webovom sídle najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.

V rámci rezervy kapitoly ministerstva môže ministerstvo zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka prideliť finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Uvedené finančné prostriedky je možné podľa novej právnej úpravy použiť i na aktivity súvisiace s prípravou žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch, a to napr. na odmeňovanie zamestnancov školy, ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu, ďalej na nákup didaktickej techniky, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch alebo na úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.

Osobitnú pozornosť si vyžiadala úprava poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom nenormatívneho výdavku.

Výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia oznámi krajský školský úrad do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o štátnom rozpočte. Úpravu výšky príspevku v nadväznosti na nahlasovanie skutočného počtu žiakov na začiatku školského roka oznámi krajský školský úrad zriaďovateľovi verejnej základnej školy najneskôr do 30. októbra.

Novela v ust. § 6c zavádza taktiež poskytovanie dotácií. Dotácie bude možné poskytovať žiadateľom, ktorými sú (1) zriaďovatelia základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení, (2) občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach, (3) fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov a (4) právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení. Zákon však limituje činnosti, na ktoré je možné dotáciu poskytnúť. Jedná sa napr. o podporu aktivít súvisiacich so zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách, podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení, zabezpečenie prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením a pod. Dotácie sa nebudú poskytovať na aktivity v oblasti športu, práce s mládežou, študentmi vysokých škôl a pod.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....