Podnikatelia

Zníženie zákonnej hranice obratu pre daň z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2008

Prostredníctvom zákona č. 465/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 pri dani z pridanej hodnoty zmení výška obratu pre registráciu zdaniteľných osôb, ktorej zníženie prinesie mnohým podnikateľom povinnosť zaregistrovať sa pre účely platenia dane z pridanej hodnoty a súčasne povinnosť odvádzať túto daň. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o novej hranici tohto obratu a o ďalších zmenách súvisiacich so zavedením meny euro na území SR.

Dňa 1. decembra 2008 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR (citovaný zákon ako celok označujeme ďalej v texte len „právny predpis rezortu financií“ alebo len „zákon č. 465/2008 Z. z.“). Zákon č. 465/2008 Z. z. v súvislosti s prechodom SR na menu euro s rôznou účinnosťou mení a dopĺňa 20 zákonov patriacich do pôsobnosti rezortu financií, pričom s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 prostredníctvom svojho článku III novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (uvedenú časť zákona č. 465/2008 Z. z. označujeme ďalej v texte len „novela zákona o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „novela“).

V zmysle novely sa niektoré hodnoty vyjadrené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „zákon“) v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na eurá (takto bude vykonaná zmena napríklad v ustanoveniach § 8 ods. 3, § 54 ods. 2 písm. a), § 61 ods. 4 a 5 zákona o dani z pridanej hodnoty), s výnimkou tých finančných hodnôt, ktoré novela do zákona o dani z pridanej hodnoty priamo prevzala zo smernice Rady 2006/112/ES zo dňa 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „smernica Rady 2006/112/ES“) a z tohto dôvodu sú určené sumou vyjadrenou v eurách zodpovedajúcou sume uvedenej v príslušných článkoch smernice Rady 2006/112/ES.

Novela v zmysle článku 287 smernice Rady 2006/112/ES v zákone o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 stanovuje nový limit obratu pre registráciu zdaniteľných osôb. V zmysle článku 287 smernice Rady 2006/112/ES môžu členské štáty, ktoré sa stali členmi ES/EÚ po termíne 1. január 1978, oslobodiť od dane z pridanej hodnoty zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako ekvivalent hodnôt uvedených v citovanom článku v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň ich pristúpenia, pričom citovaný článok smernice Rady 2006/112/ES uvádza rovnakú hodnotu v bode 7 pre Českú republiku, v bode 12 pre Maďarsko a v bode 16 pre Slovensko, a to hodnotu 35 000 eur. Hranica obratu za obdobie najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v eurách, prekročenie ktorého bude spojené s povinnosťou zaregistrovať sa pre účely dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „daň“) ako jej platiteľ a súčasne s povinnosťou platiť túto daň, je novelou v zákone o dani z pridanej hodnoty určená novou sumou, a to hranicou 35 000 eur (1 054 410 Sk), na ktorú sa odo dňa účinnosti novely zníži zákonná hranica obratu z doterajšieho limitu vo výške 1 500 000 Sk (49 790,88 eur). Táto zmena sa konkrétne dotkne ustanovení § 4 ods. 1 a 2, § 6 ods. 1 a 3, § 14 ods. 1 a § 81 ods. 1 a 3 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Z nového prechodného ustanovenia § 85e po novele vyplýva, že zdaniteľná osoba, ktorá do dňa 31. decembra 2008 dosiahne obrat pre registráciu za platiteľa dane vo výške 1 500 000 Sk (49 790,88 eur) platnej v súčasnosti, má podľa novely povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty najneskôr do dňa 20. januára 2009, pričom nemá povinnosť vykonať prepočet zo slovenskej meny na menu euro.

Podľa nového ustanovenia § 85e zákona platí, že do obratu ustanoveného zákonom o dani z pridanej hodnoty v § 4 a v § 81 ods. 1 v znení účinnom odo dňa 1. januára 2009 (teda v znení po tejto novele) sa zahŕňa aj obrat za kalendárne mesiace roku 2008, teda zdaniteľná osoba, ktorá má obraty pred 1. januárom 2009 a nedosiahla do konca decembra 2008 obrat 1 500 000 Sk (49 790,88 eur), na posúdenie vzniku registračnej povinnosti podľa obratu dosiahnutého ku dňu 31. januára 2009, započíta do obratu 35 000 eur (1 054 410 Sk) aj obrat dosiahnutý v kalendárnych mesiacoch roku 2008, pričom tento obrat za kalendárne mesiace roku 2008 v slovenských korunách prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na menu euro.

V súvislosti so znížením hranice obratu pre účely registrácie zdaniteľných osôb a následnej povinnosti platiť daň, si dovoľujeme dať Vám do pozornosti, že každá zdaniteľná osoba využívajúca inštitút tzv. paušálnych výdavkov, si bude môcť paušálne výdavky zo svojich príjmov vo výške 40% alebo 60% za rok 2009 uplatniť len vtedy, ak aspoň časť roka 2009 nebude platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Zdaňovacie obdobie platiteľa dane z pridanej hodnoty sa určuje na základe obratu dosiahnutého za kalendárny rok. Zdaňovacie obdobie pre rok 2009, teda po zavedení meny euro v SR, sa určí na základe obratu vyjadreného v slovenských korunách za rok 2008 podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do dňa 31. decembra 2008.

Novelou je do zákona o dani z pridanej hodnoty včlenené nové ustanovenie § 85e s názvom „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009“. Tieto prechodné ustanovenia novely v zákone o dani z pridanej hodnoty upravujú postup platiteľov dane (1) pri registrácii, o ktorom sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, (2) pri zrušení registrácie, (3) pri oprave základu dane podľa § 25 zákona a ďalej (4) pri prepočtoch peňažných limitov na vrátenie dane vzťahujúcich sa k obdobiu pred zavedením meny euro v SR.

Údaje v daňovom priznaní za obdobie pred zavedením meny euro v SR sa budú uvádzať v slovenských korunách a budú sa týkať obchodov, pri ktorých vznikla daňová povinnosť pred zavedením meny euro v SR. Z uvedeného dôvodu novela v novom prechodnom ustanovení § 85e zákona zakotvuje, že vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1. januári 2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ktorom vznikla daňová povinnosť pred 1. januárom 2009 a platba bola dohodnutá v slovenských korunách, sa údaje o základe dane a výške dane uvedú v mene euro aj v slovenskej mene.

K problematike súvisiacej s daňou z pridanej hodnoty si Vám okrem vyššie spomínaných zmien vykonaných novelou zákona o dani z pridanej hodnoty dovoľujeme dať do pozornosti aj nový vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, ktorému sa v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež venujeme.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....