Iné

Znovuspoplatnené odňatie poľnohospodárskej pôdy ovplyvní výstavbu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vykonaná zákonom č. 219/2008 Z. z.. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobne oboznámime s predmetnou novelou, ktorou sa znovu zavádzajú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktoré možno považovať za tzv. selektívnu daň.

Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť zákon č. 219/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy“ alebo len „novela“).

Novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sprísňuje podmienky pre odňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné a iné nepoľnohospodárske zámery prostredníctvom inštitútu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy. Novela znovu zavádza odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktoré boli zrušené v roku 2004.

Na účely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa poľnohospodárskou pôdou rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Medzi základnými pojmami novela upravuje, že pod odnímanou plochou je potrebné rozumieť pozemok alebo tú jeho časť, na ktorej dochádza k zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu.

Novela sa dotkla aj ustanovenia, v zmysle ktorého je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej v texte len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej v texte len „užívateľ“) je okrem iného povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Povinnosť odburiňovania neobrábaných pozemkov bude mať vlastník i užívateľ aj po novele, ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak.

Obvodný pozemkový úrad vydá na základe žiadosti vlastníka alebo žiadosti užívateľa rozhodnutie na zmenu (1) trvalého trávneho porastu, vinice a ovocného sadu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, (2) nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu alebo na zmenu (3) poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok. Na vydanie tohto rozhodnutia sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona o lesoch), stanovisko vlastníka a užívateľa a údaje o pozemku podľa katastra nehnuteľností.

V prípade pochybností obvodný pozemkový úrad z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa rozhodne o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárska pôda. Prílohou takejto žiadosti sú údaje o pozemku podľa katastra nehnuteľností, prípadne technické podklady na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností, pričom podklady katastra nehnuteľností zabezpečí vlastník alebo užívateľ. Predmetom tohto rozhodovania sú poľnohospodárske druhy pozemkov, ktoré (1) vplyvom prírodných procesov a účelom využívania zmenili svoj charakter tak, že ich nemožno poľnohospodársky obrábať, ako sú rokliny, výmole, vysoké medze s krovinami alebo s kamením, a pozemky, ktoré neposkytujú trvalý úžitok z iných dôvodov, najmä plochy zarastené krovinami alebo zanesené štrkom či kamením, slatiny, plochy zamokrené alebo porastené rašelinovým machom, málo únosné plochy, (2) charakterom pôdneho profilu a vlastnosťami zodpovedajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale v katastri nehnuteľností sú evidované ako nepoľnohospodárske pozemky, (3) sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesného pôdneho fondu s cieľom usporiadať ich evidenciu v katastri nehnuteľností, pričom obvodný pozemkový úrad rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok so súhlasom obvodného lesného úradu ako orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Pri rozhodovaní obvodný pozemkový úrad prihliada na odborné stanovisko pôdnej služby.

Obvodný pozemkový úrad z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak (1) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde, (2) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy. Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa sú v tomto prípade základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra nehnuteľností potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností.

Aj po novele bude platiť, že poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľnohospodársku pôdu je a naďalej bude možné odňať natrvalo (odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri nehnuteľností) alebo dočasne (dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu), alebo použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu.

Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, bude mať po účinnosti novely okrem už existujúcich povinností aj ďalšiu právnu povinnosť, a to povinnosť zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa bonity predmetnej pôdy (stanovenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky) a jej rozlohy (ďalej v texte len „odvod“). Nová povinnosť zaplatiť odvod sa bude vzťahovať aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia obvodného pozemkového úradu o jej odňatí podľa § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V prípade, ak odvod nebude zaplatený včas, novela ustanovuje aj povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti odvodu. Odvody aj penále budú príjmom štátneho rozpočtu. Výšku odvodu a spôsob platenia odvodov ustanoví na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 27a novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nariadenie vlády SR. V tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu informujeme aj o pripravovanom návrhu spomínaného nariadenia vlády SR.

Novela v ustanovení § 17a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy taxatívne vymedzuje prípady, v ktorých sa odňatie poľnohospodárskej pôdy oslobodzuje od platenia odvodov. Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy na (1) stavby, zariadenia a opatrenia slúžiace na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskych pozemkov (napríklad poľné cesty, protierózne a protipovodňové opatrenia), (2) výstavbu diaľnic, ciest pre motorové vozidlá I., II. a III. triedy a obecné komunikácie vo vlastníctve obce podľa schváleného územného plánu, (3) výstavbu zariadení na zabezpečenie úloh obrany štátu, (4) individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2, (5) výstavbu v zastavaných areáloch poľnohospodárskych a priemyselných podnikov, (6) výstavby bytov a verejnoprospešných stavieb, ktorých investorom je obec, (7) výstavbu podniku, ktorému bolo vydané rozhodnutie o investícii vo verejnom záujme, (8) stavby, o ktorých vo výnimočnom prípade rozhodne vláda SR, (9) účely usporiadania druhu pozemku zastavaných stavbami na poľnohospodárske a priemyselné účely do dňa 24. júna 1991. Ustanovenie o oslobodení od odvodov nemožno použiť, ak sa v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny.

V prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nie je potrebný súhlas krajského pozemkového úradu, v týchto prípadoch je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko obvodného pozemkového úradu, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

Na vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery a určenie podmienok súhlasu je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy. Súhlas krajského pozemkového úradu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa stavebného zákona, podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu s budúcim použitím poľnohospodárskej pôdy podľa § 13 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Návrhy posudzuje krajský pozemkový úrad so zreteľom na doteraz nepoužité plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie. Návrhy spomínané vyššie predkladá krajskému pozemkovému úradu na posúdenie orgán územného plánovania.

Po novele bude krajský pozemkový úrad oprávnený udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer. Podkladom na posúdenie tohto individuálneho návrhu bude okrem údajov o pozemku podľa katastra nehnuteľností, prípadne technických podkladov na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností aj projektová dokumentácia, stanovisko vlastníka a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.

Krajský pozemkový úrad v prípade návrhov podľa § 13 až 15 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy súhlas neudelí, ak predložený návrh nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Po novele sa tento súhlas podľa § 13 až 15 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nebude vyžadovať, ak (1) pôjde o celkovú a konečnú výmeru odňatia poľnohospodárskej pôdy do 1 000 m2, (2) ak pôjde o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy, alebo (3) ak pôjde o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej v texte len „rozhodnutie o odňatí“). Rozhodnutie o odňatí vydáva obvodný pozemkový úrad, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Po nadobudnutí účinnosti novely rozhodnutie o odňatí nebude potrebné vydať v prípade, ak (1) pôjde o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 a ak (2) pôjde o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V týchto prípadoch vydá obvodný pozemkový úrad stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde na základe kópie katastrálnej mapy.

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť (1) súhlas s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery, resp. súhlas s nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy, resp. súhlas s individuálnym návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer, (2) projektovú dokumentáciu, (3) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva, (4) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva, (5) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú výpis z katastra nehnuteľností, kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie, dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie a potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke, (6) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, (7) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, (8) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde, napríklad územný plán a podobne, a (9) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia s výnimkou podľa § 17a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Obvodný pozemkový úrad žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy posúdi, a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, vydá rozhodnutie o odňatí, v ktorom (1) uvedie, na aký účel je súhlas s trvalým odňatím alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy vydaný, ktorých parciel alebo ich častí a ktorých katastrálnych území sa týka, (2) uvedie dokumenty, na základe ktorých rozhodnutie vydal, (3) schváli projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy, (4) schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a (5) uloží podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer. Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu. Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu. Obvodný pozemkový úrad zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušnú správu katastra, tá plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v lehote najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia. Obvodný pozemkový úrad oznamuje správe katastra aj stratu platnosti rozhodnutia o odňatí a správa katastra na základe tohto oznámenia vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľností.

Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, obvodný pozemkový úrad súhlas na jej odňatie v rozhodnutí nevydá.

V úprave správnych deliktov bude po novele správnym deliktom aj prípad, ak právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ vykoná zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku bez súhlasu obvodného pozemkového úradu.

V úprave prechodných ustanovení novela zakotvila, že vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinní odo dňa 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri podľa § 11 a 19 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy do dňa 1. januára 2015. Novela ďalej určila, že konania začaté do účinnosti tejto novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy sa dokončia podľa doterajších predpisov. Ak teda bude žiadosť o trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy predložená do účinnosti novely, žiadateľ nebude povinný zaplatiť odvod za trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

Prostredníctvom článku II novely bola s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 vykonaná novelizácia zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, na základe ktorej platí, že na vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa nie je potrebný súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku so zámerom podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch, ak ide o diaľničný stavebný pozemok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení využívania určí navrhovateľovi primeranú lehotu na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....