Iné

Zrážky zo mzdy od 1. júla 2006 po novom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2006

Od 1. júla 2006 sa bude v SR uplatňovať nový spôsob určovania rozsahu zrážky zo mzdy. Novú metodiku zaviedlo nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.Od 1. júla 2006 sa bude v SR uplatňovať nový spôsob určovania rozsahu zrážky zo mzdy. Novú metodiku zaviedlo nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Do tohto dátumu sa pri výpočte rozsahu zrážok zo mzdy vychádzalo z pevných súm, pričom za nepostihnuteľnú časť mzdy ustanovovalo sumu 1 600 Sk na osobu povinného a po 600 Sk na každú osobu, ktorej povinný poskytoval výživné. Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného mohol zraziť bez obmedzenia, predstavovala 3 000 Sk.

Zmena nariadenia sa vysvetľuje potrebou zohľadňovať rast životných nákladov, výšku životného minima a aktuálnu výšku minimálnej mzdy. Podľa nového výpočtu bude základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, ktoré je platné v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. To platí i pre manžela povinného, ktorý má samostatný príjem. Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa každému z manželov osobitne 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, ktoré platí v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne. 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného. Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70% základnej sumy.

Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150% zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného sa vypočíta podľa osobitných predpisov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....