Služby

Zvuková intenzita reklamy a telenákupu od 1.12.2006 po novom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2006

Dňa 1. decembra 2006 nadobudla účinnosť novela zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Novela ukladá vysielateľom novú povinnosť, obsahom ktorej je vysielanie reklám a tzv. sponzorovaných programov v rovnakej zvukovej intenzite, v akej sa vysiela ostatný televízny program.Dňa 1. decembra 2006 nadobudla účinnosť novela zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

Novela upravila, že vysielaná reklama a telenákup nesmú byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita ich vysielania je vyššia, ako zvuková intenzita zložiek programovej služby, vysielaných v čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy alebo telenákupu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní. Toto nové pravidlo sa má použiť aj pri vysielaní zvukovoobrazových prostriedkov, oddeľujúcich reklamu alebo telenákup od iných častí programovej služby (upútavky, zvučky). Pravidlo sa vzťahuje aj na vysielanie oznamu o sponzorstve v prípade tzv. sponzorovaných programov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....