Podnikatelia

Zvýšenie súm životného minima

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2009

Nové opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 jednotlivé sumy životného minima, ktorých úprava ovplyvní nielen výšku daňového bonusu, či nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov, ale aj výšku viacerých sociálnych dávok. S novou právnou úpravou a jej dôsledkami Vás v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO bližšie zoznámime.

Dňa 1. júla 2009 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima (ďalej v texte len „opatrenie MPSVaR SR“ alebo len „opatrenie“).


SUMY ŽIVOTNÉHO MINIMA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o životnom minime“ alebo len „zákon“) týmto opatrením ustanovilo sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona tak, že (1) v prípade jednej plnoletej fyzickej osoby je suma životného minima 185,19 eura (5 579 Sk) mesačne namiesto doteraz ustanovenej sumy 178,92 eura (5 390 Sk), (2) v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osoby je suma životného minima 129,18 eura (3 891,70 Sk) mesačne namiesto doteraz ustanovenej sumy 124,81 eura (3 760 Sk) a (3) v prípade zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného dieťaťa je suma životného minima 84,52 eura (2 546,30 Sk) namiesto doteraz stanovenej sumy 81,66 eura (2 460 Sk).


DAŇOVÝ BONUS

S úpravou súm životného minima súvisí i skutočnosť, že ich zvýšenie bude s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 automaticky spojené aj so zvýšením daňového bonusu na dieťa.

Na základe § 52 ods. 48 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z príjmov“) sa v súvislosti s valorizáciou súm životného minima daňový bonus, ktorého úprava je obsiahnutá v § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov, zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima, a keďže opatrenie MPSVaR SR zakotvilo s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 nárast životného minima o 3,5%, za rovnaké kalendárne mesiace a o rovnaký koeficient vzrastie aj daňový bonus.

Ročná suma daňového bonusu za rok 2009 sa zvyšuje zo sumy 226,45 eura (6 822 Sk) na sumu 235,92 eura (7 107,30 Sk) tak, že za prvý polrok roku 2009, teda za mesiace január až jún 2009, pôjde o sumu 115,92 eura (3 492,20 Sk) a za druhý polrok roku 2009 o sumu 120 eur (3 615,10 Sk).

Mesačná suma daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom za prvý polrok roku 2009 (mesiace január až jún 2009) sa v súlade s § 33 zákona o dani z príjmov s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 zvyšuje zo sumy 19,32 eura (582 Sk) na sumu 20 eur (602,50 Sk). Pri uplatňovaní nároku na daňový bonus a pri priznávaní daňového bonusu sa daňový bonus priznáva mesačne vo výške ustanovenej pre príslušné mesiace, teda ak sa napríklad daňový bonus uplatňuje za mesiac máj 2009, prizná sa vo výške 19,32 eura (582 Sk) na jedno vyživované dieťa, ak sa však uplatňuje za mesiac júl 2009, prizná sa v sume 20 eur (602,50 Sk) na jedno vyživované dieťa. Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2009 pri vyplatení mzdy v auguste 2009. Mesačná suma daňového bonusu vo výške 20 eur (602,50 Sk) zostane v platnosti až do ďalšej úpravy súm životného minima. Podľa § 5 zákona o životnom minime totiž platí, že jednotlivé sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, teda vyššie uvádzané sumy životného minima, zvýšené opatrením MPSVaR SR, budú platiť do dňa 30. júna 2010.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri zvýšení sumy daňového bonusu vydalo Ministerstvo financií SR oznámenie, ktorého plné znenie je pre Vás k dispozícii na tomto linku.


NEZDANITEĽNÁ ČASŤ ZÁKLADU DANE

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 bude zvýšenie súm životného minima automaticky spojené aj so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu fyzických osôb, ktorá je na životné minimum naviazaná, nakoľko je jeho 22,5-násobkom. U zamestnancov sa spomínaný nárast nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu fyzických osôb prejaví pri vyplatení mzdy vo februári 2010.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2-násobku životného minima na jeho 22,5-násobok bolo s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 zakotvené novým ustanovením § 52g ods. 1 zákona o dani z príjmov, jeho doplnenie bolo vykonané zákonom č. 60/2009 Z. z., s obsahom ktorého sme Vás podrobne oboznámili vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Zvýšenie súm životného minima rozšírilo aj okruh osôb, ktorým možno poskytnúť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, nakoľko pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie tohto úveru je rozhodujúci príjem, ktorý nesmie presiahnuť 3,5-násobok životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.


SOCIÁLNE DÁVKY

Opatrením MPSVaR SR zvýšené sumy životného minima ovplyvnili aj výpočet viacerých sociálnych dávok. S účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 sa zvýšil napríklad minimálny predčasný dôchodok, vzrástla aj hranica rozhodujúceho príjmu pre priznanie sociálneho štipendia.

Životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze, ustanovuje zákon o životnom minime. Jednotlivé sumy životného minima upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR raz ročne na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, resp. na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, pričom tieto podľa zistení Štatistického úradu SR v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 3,5 %. Od hranice hmotnej núdze závisia peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, či náhradné výživné, ktoré sa oprávnenej osobe poskytuje v maximálnej výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Na životné minimum je naviazaná aj jednorazová dávka v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov, pričom túto poskytujú obce na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 3-násobku životného minima. Výšku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe kopíruje napríklad aj výška príspevku na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.


ŽIVOTNÉ MINIMUM A PRECHOD NA MENU EURO

V súvislosti so zavedením eura na území SR bol zákon o životnom minime s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 novelizovaný, a to článkom V zákona č. 554/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prostredníctvom tejto novelizácie zákona o životnom minime boli jednotlivé sumy životného minima ustanovené v zákone v slovenských korunách ustanovené už v novej mene, teda v mene euro, pričom ich pôvodné zaokrúhľovanie na desaťkoruny bolo nahradené zaokrúhľovaním na eurocenty.

Predchádzajúcu úpravu súm životného minima, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 zakotvená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z., Vám dalo do pozornosti minuloročné májové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....