Podnikatelia

Zvýšenie zákonnej hranice obratu pre daň z pridanej hodnoty

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2009

S účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 sa pri dani z pridanej hodnoty opäť zmenila výška obratu pre registráciu zdaniteľných osôb, ktorej zvýšenie na úroveň predchádzajúceho limitu zbaví mnohých malých a stredných podnikateľov povinnosti byť registrovaným pre účely platenia dane z pridanej hodnoty a súčasne od povinnosti odvádzať túto daň. Okrem podrobností súvisiacich s novou zákonnou hranicou tohto obratu Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prináša aj informácie o ďalších úpravách vyplývajúcich z najnovšej novely zákona o dani z pridanej hodnoty, predchádzajúcim novelizáciám ktorého sa venovalo aprílové vydanie a taktiež minuloročné novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorého článku III je včlenená nepriama novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (predmetnú časť zákona označujeme ďalej v texte len „novela zákona o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „novela“).


LEGISLATÍVNY PROCES

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „návrh zákona„) bol NR SR doručený na prerokovanie už dňa 8. januára 2009. Článok III obsahujúci novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z pridanej hodnoty“ alebo len „zákon“) bol do predmetného návrhu zákona včlenený až počas legislatívneho procesu, a to na základe doplňujúcich návrhov vyplývajúcich z rokovaní vo Výbore NR SR pre financie, rozpočet a menu. Návrh zákona bol následne (už s upraveným názvom) ako celok schválený v NR SR dňa 29. apríla 2009, takto schválený návrh zákona však prezident SR vrátil na opätovné prerokovanie NR SR, do ktorej bol nanovo doručený dňa 21. mája 2009, v ktorej bol dňa 16. júna 2009 opätovne schválený. Obsah novely včlenený do návrhu zákona pôvodne predpokladal, že novela zákona o dani z pridanej hodnoty nadobudne účinnosť už odo dňa 1. júna 2009. Po opätovnom prerokovaní a schválení návrhu zákona v NR SR musela byť upravená aj účinnosť tejto právnej úpravy.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty bola vypracovaná s ambíciou vlády SR zvýšiť obrat pre registráciu platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej v texte len „daň“ alebo len „DPH“) tak, aby bol zachovaný obrat, ktorý bol platný do dňa 31. decembra 2008, teda obrat 1 500 000 Sk, čo po prepočte kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deň pred zavedením meny euro v SR predstavuje sumu 49 790 eur, a teda zvýšenie z doterajších 35 000 eur, čo po prepočte konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) reprezentuje sumu 1 054 410 Sk. V súvislosti s touto ambíciou vlády SR uložila Rada pre hospodársku krízu Ministerstvu financií SR úlohu rokovať s Európskou komisiou o možnosti opätovného zvýšenia hranice obratu pre registráciu platiteľov dane, nakoľko výška tohto obratu priamo vyplýva z článku 287 smernice Rady 2006/112/ES zo dňa 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej v texte len „smernica Rady 2006/112/ES“), pričom SR má uplatňovať obrat platný v čase pristúpenia, a teda limit 35 000 eur, tento na základe prepočítacieho kurzu platného v deň pristúpenia zodpovedal obratu 1 500 000 Sk, a preto aj predmetná novela už vychádza z prepočtu pôvodného obratu v slovenských korunách na menu euro kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným v deň pred zavedením meny euro v SR, čím sa zachováva predchádzajúca (pôvodná) výška obratu, ktorá bola platná v čase pristúpenia SR. Popísaný postup vyplýva zo stanoviska Európskej komisie k žiadosti Ministerstva financií SR o zvýšenie obratu na registráciu pre daň z pridanej hodnoty na pôvodnú úroveň 49 790 eur (1 500 000 Sk), pričom zakotvenie tejto (pôvodnej) hranice obratu podporuje aj zachovanie priaznivejších podmienok pre malých a stredných podnikateľov na prekonanie pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy.


ZVÝŠENIE HRANICE OBRATU

Nepriama novela sa dotkla viacerých ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty. V súvislosti so zmenou hranice obratu pre povinnú registráciu platiteľov DPH novela zmenila ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 zákona o dani z pridanej hodnoty upravujúce registračnú povinnosť a ustanovenie § 81 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty obsahujúce úpravu týkajúcu sa zrušenia registrácie, v ktorých hranicu tohto obratu zvýšila s účinnosťou odo dňa 1. júla 2009 z doterajších 35 000 eur (1 054 410 Sk) na hranicu obratu, ktorá bola platná do vstupu Slovenska do eurozóny, teda do dňa 31. decembra 2008, teda na zákonný limit vo výške 49 790 eur (1 500 000 Sk). V súvislosti so zvýšením hranice obratu pre povinnú registráciu platiteľov DPH novela taktiež do znenia zákona včlenila prechodné ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v novom § 85g zákona o dani z pridanej hodnoty. Okrem už spomínaných ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty sa novela dotkla aj ustanovenia § 49 ods. 2 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty, o úprave znenia ktorého sa ešte zmienime.

Vzhľadom na úpravy zakotvené v zákone o dani z pridanej hodnoty po novele z dôvodov popísaných v predchádzajúcom texte, novela nielen zvyšuje zákonnú hranicu obratu pre povinnú registráciu platiteľov dane z pridanej hodnoty, ale v novom § 85g zákona súčasne umožňuje, aby tí platitelia DPH, ktorým vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH po 1. januári 2009 na základe obratu 35 000 eur, mohli čo najskôr podať žiadosť o zrušenie registrácie platiteľa DPH.

Z nových prechodných ustanovení obsiahnutých v § 85g zákona po novele vyplýva, že zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat 35 000 eur podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom do tejto novely, teda v znení účinnom do dňa 30. júna 2009 a stala sa platiteľom DPH, môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vtedy, ak k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom podala žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH, nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Novela súčasne určuje, že platiteľ, ktorý požiada o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa predchádzajúcej vety, nemôže odpočítať DPH podľa § 55 ods. 1 a 2 zákona okrem odpočítania DPH z majetku, ktorý dodal ako platiteľ DPH, pričom platí, že ak platiteľ odpočítal daň z pridanej hodnoty podľa § 55 ods. 1 a 2 zákona, v poslednom zdaňovacom období mu vzniká daňová povinnosť podľa § 81 ods. 6 a 7 zákona. Daňový úrad po prijatí žiadosti o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty bezodkladne určí platiteľovi deň, ktorým platiteľ prestáva byť platiteľom DPH, týmto dňom zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre DPH a platnosť identifikačného čísla pre DPH, pričom platiteľ je povinný odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre DPH do desiatich dní odo dňa, keď prestal byť platiteľom.

Zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 35 000 eur podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom do tejto novely, teda v znení účinnom do dňa 30. júna 2009 a súčasne nedosiahla obrat podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom po novele, teda nedosiahla obrat 49 790 eur a ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty do dňa 30. júna 2009, daňový úrad nezaregistruje s výnimkou prípadu, ak táto zdaniteľná osoba do dňa 15. júla 2009 písomne oznámi daňovému úradu, že jej žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty sa má považovať za podanú podľa § 4 ods. 4 zákona.

Podľa znenia § 85g zákona o dani z pridanej hodnoty ďalej po novom platí, že ak zdaniteľná osoba dosiahla k 30. júnu 2009 obrat 35 000 eur podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom do dňa 30. júna 2009 a súčasne nedosiahla obrat 49 790 eur podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom odo dňa 1. júla 2009, nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty do dňa 20. júla 2009.

V prípade, ak zdaniteľná osoba bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona v znení účinnom do tejto novely, teda v znení účinnom do dňa 30. júna 2009 a žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty nepodala, daňový úrad neuloží pokutu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ak zdaniteľná osoba nedosiahla obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom zdaniteľnej osobe vznikla povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty.

Hranica obratu pre povinnú registráciu platiteľov dane z pridanej hodnoty bola z limitu vo výške 49 790 eur (1 500 000 Sk), platného do vstupu Slovenska do eurozóny, teda do dňa 31. decembra 2008, s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 znížená na hranicu 35 000 eur (1 054 410 Sk), táto bola priamo prevzatá zo smernice Rady 2006/112/ES a do zákona o dani z pridanej hodnoty zakotvená prostredníctvom článku III zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR. Uvedené zníženie zákonnej hranice obratu pre daň z pridanej hodnoty Vám dalo do pozornosti novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


ÚPRAVA K PREDCHÁDZAJÚCEJ NOVELE

V úvode sme sa už zmienili, že novela sa dotkla aj ustanovenia § 49 ods. 2 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty, aby zmenou jeho znenia spresnila vznik nároku na odpočet DPH platiteľov dane, ktorým vzniká daňová povinnosť v súvislosti s obchodmi s investičným zlatom a iným zlatom, kovovým odpadom a kovovým šrotom v tuzemsku, teda na území SR, od iného platiteľa v rámci sektorového samozdanenia. Novela ustanovenie § 49 ods. 2 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty upravila tak, aby bolo aj vo vnútroštátnej legislatíve jednoznačne vyjadrené, že platiteľ dane, ktorý prizná DPH zo zakúpeného tovaru, má právo na odpočítanie tejto dane, aj keď toto právo mali platitelia dane aj pred novelou, nakoľko v tomto prípade sa uplatňuje priamy účinok smernice Rady 2006/112/ES. Mechanizmus sektorového samozdanenia („reverse charge mechanizmus“) bol v SR zakotvený s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 predchádzajúcou novelizáciou zákona o dani z pridanej hodnoty, vykonanou zákonom č. 83/2009 Z. z., s ktorou sme Vás detailne oboznámili v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.2b2d73daf636805223fb11d48f3e94f7.sk.html#dnt=false&hashtags=ulclegal-pro-bono&id=twitter-widget-0&lang=sk&original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ulclegal.com%2Fsk%2Fbulletin-pro-bono%2F2009%2F06%2F2155-zvysenie-zakonnej-hranice-obratu-pre-dan-z-pridanej-hodnoty&size=l&text=small_banner-kniznica_new-7697.jpg%20-%20Zv%C3%BD%C5%A1enie%20z%C3%A1konnej%20hranice%20obratu%20pre%20da%C5%88%20z%20pridanej%20hodnoty%20-%20Advok%C3%A1tska%20kancel%C3%A1ria%20%C4%8Carnogursk%C3%BD%20ULC&time=1676969148317&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.ulclegal.com%2Fsk%2Fbulletin-pro-bono%2F2009%2F06%2F2155-zvysenie-zakonnej-hranice-obratu-pre-dan-z-pridanej-hodnoty

https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&annotation=inline&origin=https%3A%2F%2Fwww.ulclegal.com&url=https%3A%2F%2Fwww.ulclegal.com%2Fsk%2Fbulletin-pro-bono%2F2009%2F06%2F2155-zvysenie-zakonnej-hranice-obratu-pre-dan-z-pridanej-hodnoty&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fabc-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Dgapi.lb.sk.UxM0ukRa770.O%2Fd%3D1%2Frs%3DAHpOoo-rfCPyscnbJLsW9_PGjn_gtX4oWw%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1676969147940&_gfid=I0_1676969147940&parent=https%3A%2F%2Fwww.ulclegal.com&pfname=&rpctoken=12044118

Pobočky ULC Čarnogurský Law Firm

Bratislava – Slovensko

Tvarožkova 5, P.O.Box 21
814 99 Bratislava 1, Slovensko
Tel.: +421-2-5720 1717
Fax: +421-2-5720 1777
E-mail: office@ulclegal.com
 Zobraziť na mape »

Partneri

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....