feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Oblasti praxe » Vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo

Vymáhanie pohľadávok a konkurzné právo

Efektívne právne služby poskytujeme aj v oblasti vymáhania pohľadávok, včítane právneho auditu pohľadávok a mandátnej správy pohľadávok. Poskytujeme tiež poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní. Súčasťou právnych služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme i zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách. Naše skúsenosti zahŕňajú súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok proti rozsiahlemu portfóliu dlžníkov.

Pri vymáhaní pohľadávok často dochádza k nutnosti poskytnúť právne služby klientovi v konkurznom konaní, a to od iniciovania konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu, cez vypracúvanie konkurzných prihlášok pohľadávok, zastupovania klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadnutiach veriteľských výborov, pokiaľ boli zvolené, a chránenie záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu.

Právne služby v tejto oblasti poskytujeme v pobočkách:
Bratislava - Slovensko
Brescia - Taliansko
Kyjev - Ukrajina

_________________________________________________________________