Iné

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu zákona o súdnych poplatkoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2006

Ministerstvo spravodlivosti SR predstavuje novelu zákona o poplatkoch, ktorá okrem iného výrazne znižuje výšku poplatkovej povinnosti v prípade žalôb o určenie vlastníckeho práva a odstraňuje napríklad poplatkovú povinnosť v prípade podania odporu proti platobnému rozkazu.Do legislatívneho procesu sa dostal návrh novelizácie zákona o súdnych poplatkoch, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní na Ministerstve spravodlivosti SR. Navrhovaná účinnosť nových a zmenených ustanovení je určená na deň 1. marca 2007.

Navrhuje sa pomerne veľký objem zmien nielen korekčného a legislatívno-technického charakteru. Podľa navrhovanej novely by sa viac nemali platiť poplatky za podanie odporu proti platobnému rozkazu. Navrhujú sa tiež zmeny v oblasti vyrubovania súdnych poplatkov, ak ide o určenie vlastníctva. Na rozdiel od doteraz platného právneho stavu, ktorý spoplatňuje žaloby na určenie vlastníckeho práva enormne vysokým súdnym poplatkom podľa položky 1 písmena a), budú tieto „vlastnícke“ žaloby podliehať paušálnej sadzbe 3000 Sk. Novela sa vysporadúva i s poplatkovou povinnosťou v prípade podania návrhu na začatie konania o vypratanie bytu. Keďže v doterajšej právnej úprave chýba akákoľvek zmienka o spoplatňovaní návrhov na vypratanie nehnuteľnosti, aplikačná prax sa snažila preklenúť túto „zákonnú medzeru“ vlastnými výkladovými metódami, čoho dôsledkom sa stal nejednotný postup pri spoplatňovaní predmetných návrhov. Po novom by sa aj tieto návrhy mali spoplatňovať paušálne sumou 3000 Sk.

Ak bude návrh novely schválený, ďalšou významnou zmenou bude, že sa umožní predĺženie lehoty na zaplatenie súdneho poplatkuaž do prvého pojednávania vo veci samej, s výnimkou návrhov na vydanie platobného rozkazu, kedy sa pojednávanie nenariaďuje. Poplatník bude môcť požiadať o predĺženie lehoty iba počas plynutia lehoty uvedenej vo výzve na zaplatenie súdneho poplatku, teda súd nebude môcť prihliadnuť k takej žiadosti, ktorá už bude uvedená v samotnom návrhu na začatie konania. Po podaní žiadosti nastane predĺženie lehoty až do pojednávania vo veci samej zo zákona. Ak však poplatok nebude  zaplatený do pojednávania vo veci samej, súd konanie zastaví.

Mení sa i výška poplatku za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Novela má manželov motivovať, aby majetok vysporiadali zmierom – v tom prípade uhradia poplatok len vo výške 1%, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk z predmetu konania. Ak by sa konanie neskončilo dohodou manželov v podobe zmieru, ale skončilo rozsudkom, percentuálna sadzba je stanovená na 3% z predmetu konania. Horná hranica 500 000 Sk by mala ostať zachovaná.

V novele zákona sa tiež navrhujú zmeny spoplatňovania úkonov v oblasti správneho súdnictva. Za návrh na začatie konania na základe žaloby alebo za konanie o opravnom prostriedku, ak rozhodnutie vydal ústredný orgán štátnej správy alebo iný orgán s pôsobnosťou pre celé územie SR, by sa mal platiť poplatok vo výške 10 000 Sk. Ak sa rozhodnutím takéhoto orgánu uložila pokuta, súdny poplatok predstavuje percentuálna sadzba 6% z uloženej pokuty, najmenej však 2 000 Sk a najviac 500 000 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....