Podnikatelia

Aktualizácia finančnej podpory pre zamestnávateľov, SZČO a jednoosobové s.r.o.

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

V predošlom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám priniesli podrobný prehľad, akým spôsobom môžu zamestnávatelia žiadať o finančnú podporu v súvislosti so vzniknutými dôsledkami pandémie COVID-19. Prostredníctvom aktualizovaného vydania Vám prinášame najnovšie zmeny a informácie o rozšírení finančnej podpory pre zamestnávateľov a o precizovaní určitých podmienok, po splnení ktorých existuje na finančnú pomoc nárok.

Vládny projekt „Prvá pomoc“, cielený na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, realizovaný v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) sa od nášho posledného vydania bulletinu aktualizoval a precizovali sa určité podmienky. 

V nadväznosti na naše prvé špeciálne vydanie týkajúce sa balíkov prvej pomoci pre zamestnávateľov, Vám prostredníctvom aktualizovaného vydania prinášame najnovšie zmeny a informácie o rozšírení finančnej podpory pre zamestnávateľov a o precizovaní určitých podmienok, po splnení ktorých existuje na finančnú pomoc nárok.

Vláda SR schválila zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. Touto zmenou dochádza k úprave doterajších opatrení pre prvú a druhú skupinu zamestnávateľov a SZČO, v rámci ktorých už je možné podávať žiadosti o poskytnutie týchto príspevkov, to znamená subjektov, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (i) mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti a udržia pracovné miesta (ide o tzv. prvú skupinu), (ii) nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti ale mali pokles tržby o najmenej 20% a udržia pracovné miesta (ide o tzv. druhú skupinu).

Zároveň došlo k doplneniu nových opatrení, a to opatrenia pre tretiu a štvrtú skupinu zamestnávateľov a SZČO, ktoré dopĺňajú a precizujú pôvodnú schému finančnej pomoci a zavádzajú nové kategórie žiadateľov a podmienok v poskytovaní príspevku pre zamestnávateľov, ktorých sa dôsledky pandémie COVID-19 dotkli.

Prinášame Vám nasledovný prehľad schémy finančnej pomoci pre zamestnávateľov, SZČO a jednoosobové s.r.o., zohľadňujúc aktuálny stav po zmene určitých podmienok Vládou SR:

1.    Opatrenia v rámci prvej skupiny

Tieto opatrenia sa týkajú výhradne zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov a prevádzky zamestnávateľov sú povinne zatvorené alebo ich prevádzka je zakázaná na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ich prevádzka alebo prevádzky sú povinne zatvorené, môžu požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 percent jeho priemerného zárobku, najviac však 1.100 EUR.

Podmienkou je, že musí ísť o zamestnanca, ktorému nemôže byť pridelená práca z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce.

Prekážkam na strane zamestnávateľa sme sa podrobne venovali v nasledovnom článku nášho bulletinu: „Právna úprava osobitných ustanovení Zákonníka práce v mimoriadnej situácii a ďalších prekážok na strane zamestnávateľa“.
 
Žiadosť na webovom sídle www.pomahameludom.sk neposiela a nevypĺňa zamestnanec, ale zamestnávateľ.

Pokiaľ ide o zmenu v podmienkach poskytnutia finančnej pomoci, došlo k zásadnej zmene, a to, že žiadateľ nemusí v žiadosti čestne vyhlásiť, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (podniky, ktoré boli k 31.12.2019 v ťažkostiach už môžu žiadať o príspevok v rámci prvej skupiny).

Vysvetleniu podniku v ťažkostiach sa venujeme v osobitnom článku „Podnik v ťažkostiach“.

Uvedenú zmenu hodnotíme veľmi pozitívne, ako úspech vyrokovaný Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR s predstaviteľmi Európskej únie. 

Rovnako tak došlo k zrušeniu stropu na príspevok pre jedného zamestnávateľa, ktorý bol pôvodne stanovený na 800.000,- EUR.

Po novom sú aktuálne podmienky v rámci prvej skupiny, ktoré musí zamestnávateľ splniť a v žiadosti ich splnenie čestne prehlásiť, nasledovné: 

a) zamestnávateľ vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy;
b) zamestnávateľ nežiada príspevok na zamestnancov vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia;
c) zamestnávateľ nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu už je poskytovaný iný príspevok v rámci aktívnych opatrení trhu práce;
d) zamestnávateľ nežiada príspevok na zamestnancov prijatých po 01.03.2020;
e) zamestnávateľ musí vyhlásiť, že dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce;
f) zamestnávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, teda musí mať splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nesmie mať voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
g) zamestnávateľ musí prehlásiť, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie Európskej únie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
h) zamestnávateľ musí byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

2.    Opatrenia v rámci druhej skupiny

Predmetné opatrenia sa týkajú výhradne SZČO, ktorým sa znížil príjem oproti porovnávanému obdobiu.

Tieto opatrenia sa týkajú SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie (i) prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva – teda zatvorené prevádzky SZČO alebo (ii) ktorej poklesli tržby o najmenej 20 percent, v marci 2020 o 10 percent.

SZČO môže požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Žiadosť na webovom sídle www.pomahameludom.sk vypĺňa a posiela SZČO, ktorá povinne prevádzku zatvorila alebo ktorej poklesli tržby o najmenej 20 percent, v prípade, ak prevádzku povinne nezatvorila.

Príspevok za marec 2020:

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb, a to (i) 90 eur pri poklese tržieb od 10 %, (ii) 150 eur pri poklese tržieb od 20%, (iii) 210 eur pri poklese tržieb od 30%, (iv) 270 eur pri poklese tržieb od 40% a viac.

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace:

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb, a to (i) 180 eur pri poklese tržieb od 20%, (ii) 300 eur pri poklese tržieb od 40%, (iii) 420 eur pri poklese tržieb od 60%, (iv) 540 eur pri poklese tržieb od 80% a viac.

Pokles sa určí porovnaním tržieb, pričom žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 3 možnosti:

(i) Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka. Teda porovná sa napríklad apríl 2020 a apríl 2019.

Napríklad ak zamestnávateľ v marci 2019 vykonával činnosť a dosiahol za apríl 2019 tržbu 100.000 eur a v apríli 2020 dosiahol tržbu 20.000 eur, tak pokles tržieb sa určí zlomkom 80000/100000, čo je pokles o 80 %.

(ii) Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

(iii) Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Napríklad ak SZČO začali podnikať v júni 2019 a pokles tržieb nastal v marci 2020, porovnajú sa tržby za marec 2020 a február 2020.

Po novom sú aktuálne podmienky v druhej skupine, ktoré musí SZČO splniť a v žiadosti ich splnenie čestne prehlásiť, nasledovné: 

a) k 31.12.2020 nesmie byť SZČO podnikom v ťažkostiach;
b) SZČO musí čestne prehlásiť ako jej percentuálne poklesli tržby;
c) SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny;
d) SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť;
e) SZČO nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer;
f) SZČO spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, teda musí mať splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nesmie mať voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
g) SZČO musí prehlásiť, že voči nej nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
h) SZČO musí byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

3.    Nové opatrenie v rámci tretej skupiny

Ide o podporu zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, zasiahnutých mimoriadnou situáciou, ktorí udržia pracovné miesta  aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti (prevádzky) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Subjekty v tejto skupine môžu požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.

Za zamestnanca sa na účel tejto alternatívy považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ale aj zamestnanec, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Štát príspevok neposkytne, ak viac ako 50 % fondu mesačného pracovného času zamestnanca tvorí prekážka na strane zamestnanca (PN, OČR, a pod) alebo ak zamestnanec za toto obdobie čerpá dovolenku.

Žiadosť na webovom sídle www.pomahameludom.sk neposiela a nevypĺňa zamestnanec, ale zamestnávateľ.

Opatrenie má dve alternatívy, pričom zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku:

(3A) tzv. „Kurzarbeit“, čiže práca na skrátený úväzok.

V rámci tejto možnosti môže zamestnávateľ požiadať, aby štát uhradil náhradu mzdy za čas, kedy zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce

Za čas, kedy zamestnávateľ môže prideľovať zamestnancovi prácu, platí náhradu mzdy zamestnancovi zamestnávateľ.

V prípade príspevku na úhradu náhrady mzdy, štát zamestnávateľovi ako žiadateľovi o finančnú pomoc uhradí náhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 EUR.

Rozdiely medzi mzdou a náhradou mzdy a spôsob výpočtu náhrady mzdy Vám prinášame v osobitnom článku: „Mzda a náhrada mzdy“.

V prípade výberu možnosti „Kurzarbeit“ zamestnávateľ nemusí preukazovať pokles tržieb, ani nemusí preukazovať, že zamestnanec pracuje na skrátený úväzok (zo žiadosti dostupnej na webovom sídle www.pomahameludom.sk taká povinnosť nevyplýva), stačí, ak sa zamestnávateľ domnieva, že existujú prekážky v práci na jeho strane a zamestnanci nemôžu plne využívať pracovný čas v celom rozsahu, v dôsledku čoho zamestnancom vypláca náhradu mzdy podľa § 142 ods. 3 alebo 4 Zákonníka práce v zákonnej výške a spĺňa ďalšie podmienky, ktoré uvádzame nižšie.

V prípade výberu možnosti „Kurzarbeit“ zamestnávateľ nemusí preukazovať, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach.

Aktuálne podmienky, ktoré musí zamestnávateľ v rámci tretej skupiny v prípade príspevku „Kurzarbeit“ splniť a v žiadosti ich splnenie čestne prehlásiť, sú nasledovné:

a) zamestnávateľ vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy;
b) zamestnávateľ nežiada príspevok na zamestnancov vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia;
c) zamestnávateľ nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu už je poskytovaný iný príspevok v rámci aktívnych opatrení trhu práce;
d) zamestnávateľ nežiada príspevok na zamestnancov prijatých od 02.03.2020;
e) zamestnávateľ musí vyhlásiť, že dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce;
f) zamestnávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, teda musí mať splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nesmie mať voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
g) zamestnávateľ musí prehlásiť, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
h) zamestnávateľ musí byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Príspevok v rámci výberu možnosti „Kurzarbeit“ nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo si čerpajú dovolenku.

(3B) paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.

V tomto prípade si zamestnávateľ môže vybrať alternatívu, a to preukazovanie poklesu tržieb a podľa výšky poklesu čerpať príspevok na zamestnanca.

Príspevok za marec 2020:

Zamestnávateľ má nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb, vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb, a to (i) 90 eur pri poklese tržieb od 10 %, (ii) 150 eur pri poklese tržieb od 20%, (iii) 210 eur pri poklese tržieb od 30%, (iv) 270 eur pri poklese tržieb od 40% a viac.

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace:

Zamestnávateľ má nárok na paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb, vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb, a to (i) 180 eur pri poklese tržieb od 20%, (ii) 300 eur pri poklese tržieb od 40%, (iii) 420 eur pri poklese tržieb od 60%, (iv) 540 eur pri poklese tržieb od 80% a viac.

Pri výpočte poklesu tržieb platia v tomto prípade totožné pravidlá ako v rámci druhej skupiny opatrení uvedených vyššie.

Zamestnávateľ má na výber 3 spôsoby, a to (i) porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka, (ii) porovnanie priemeru tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac ak zamestnávateľ zárobkovú činnosť vykonával po celý rok 2019 alebo (iii) porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac v prípade ak zamestnávateľ vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začal vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2020.

Podmienky, ktoré musí zamestnávateľ v rámci tretej skupiny v prípade druhej alternatívy, paušálneho príspevku, splniť a v žiadosti ich splnenie čestne prehlásiť, sú totožné ako predchádzajúce, avšak pridáva sa podmienka, že zamestnávateľ nesmie byť k 31.12.2020 podnikom v ťažkostiach.

Ak zamestnávateľ požiada o pomoc v rámci druhej možnosti formou poskytnutia paušálneho príspevku, na rozdiel od prípadu, ak by si vybral prvú možnosť pomoci tzv. „Kurzarbeit“, musí naďalej spĺňať podmienku, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach.

Viac k definícii a vysvetleniu podniku v ťažkostiach nájdete v osobitnom článku dostupnom na našej webovej stránke

4.    Nové opatrenie v rámci štvrtej skupiny

Ide o podporu pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktorí od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem.

Oprávneným žiadateľom je (i) SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny a (ii) fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Podmienkou je, že tieto osoby nemajú od 13. 03. 2020 žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti.

Výška paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti má byť vo výške 105,- EUR za mesiac marec 2020 a 210,- EUR za mesiac apríl a máj 2020.

Oprávneným obdobím, za ktoré si môžu žiadatelia v rámci štvrtej skupiny žiadať o paušálnu náhradu straty z príjmu je od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

SZČO, ktorá v čase mimoriadnej situácie nemá žiadny iný príjem, v žiadosti musí čestne prehlásiť, že:

a) je SZČO a od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti;
b) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku;
c) nebola k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach;
d) SZČO spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, teda musí mať splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nesmie mať voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
e) SZČO musí prehlásiť, že voči nej nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
f) SZČO musí byť subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020;
g) SZČO nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo  nečerpá tzv. odvodové prázdniny;
h) SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

SZČO, ktorá je konateľom jednoosobovej s.r.o., ktorá v čase mimoriadnej situácie nemá žiadny iný príjem, v žiadosti musí čestne prehlásiť, že:

a) je SZČO a od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti;
b) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku;
c) spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej mene SZČO koná, je jednoosobová s.r.o., v ktorej (i) je SZČO jediným spoločníkom (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol  hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, (ii) je SZČO konateľom a nie je zároveň jej zamestnancom, (iii) SZČO nie je spoločníkom v inej s.r.o.;
d) SZČO nebola k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach;
e) SZČO spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, teda musí mať splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nesmie mať voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny splatné finančné záväzky, nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
f) SZČO musí prehlásiť, že voči nej nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....