Podnikatelia

Ďalšie opatrenia na zmierňovanie dôsledkov COVID-19 v súvislosti so zamestnávateľmi a zamestnancami

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

Ďalšie opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19 boli do právneho poriadku SR zakomponované prostredníctovm novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

ODKLAD PLATBY ODVODOV ZAMESTNÁVATEĽA PRI POKLESE TRŽIEB O VIAC AKO 40 PERCENT

Odo dňa 06.04.2020 je účinný zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon o sociálnom poistení sa doplnil o nové ustanovenie § 293ew.

Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.

Spôsob určenia poklesu príjmov zaviedlo Nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, účinné od 10. apríla 2020.

Podľa predmetného Nariadenia vlády SR sa pokles tržieb odvádzateľa, ktorý vykonáva činnosť v aktuálnom mesiaci, určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac (i) v predchádzajúcom roku, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, s mesačným priemerom tržieb, (ii) február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Pokles tržieb odvádzateľa podľa odseku 1 sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

PRE ZAMESTNANCOV V KARANTÉNE A RODIČOV NA OČR BUDE HRADENÝCH 55 PERCENT Z ICH DENNÉHO VYMERIAVACIEHO ZÁKLADU

Opatrenie, bolo schválené Národnou radou SR a je účinné od 27.3.2020, prostredníctvom novely zákona č. 63/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa novelizovaného § 293er ods. 1 zákona o sociálnom poistení zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Podľa novelizovaného § 293er ods. 2 zákona o sociálnom poistení výška nemocenského povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.

Z novely zákona o sociálnom poistení je zrejmé, že sociálna poisťovňa vypláca pre zamestnanca v karanténe nemocenské od prvého dňa karantény alebo izolácie. Platí to iba pre práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie nariadenej v súčasnej krízovej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Príspevok pri ošetrovaní člena rodiny v prípade rodičov, ak sa starajú o deti, ktoré musia zostať doma kvôli zatvoreniu škôl sa počas krízovej situácie týkajúcej sa COVID-19 poskytuje po celú dobu, počas ktorej je potrebné sa osobne starať a celý deň príslušného obdobia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....