Iné

Grantový systém pre kultúru v roku 2007

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2007

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo pre rok 2007 podmienky poskytovania a čerpania grantov.
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo pre rok 2007 podmienky poskytovania a čerpania grantov. Tento grantový je nástrojom podpory štátnej kultúrnej politiky, pričom vychádza z doterajších skúseností ministerstva pri poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktorí sa o túto dotáciu uchádzali a z potrieb zabezpečiť transparentný, spravodlivý a stabilný systém finančnej podpory všetkých kultúrnych a umeleckých aktivít.

Finančná podpora v rámci grantového systému rezortu v roku 2007 je založená na princípe adresnosti podpory s dôrazom na kvalitu a prístupnosť kultúrnych hodnôt občanom a na efektívnosť poskytnutých finančných prostriedkov. Tomuto princípu sú prispôsobené aj nástroje poskytovania dotácií a spôsob posudzovania žiadostí. Dotácia ministerstva je najmä podmienená finančnou spoluúčasťou žiadateľa. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

Grantový systém pre rok 2007 má 8 základných priorít: (1) Obnovme si svoj dom, (2) Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, (3) Audiovízia 2007, (4) Umenie, (5) Pro Slovakia, (6) Kultúra národnostných menšín, (7) Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva a (8) Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť. V rámci týchto ôsmych priorít, ktoré sú vyhlásené ako samostatné programy, je potom ďalej vyčlenených vždy niekoľko bližšie špecifikovaných podprogramov.

Žiadosti, vrátene príloh, sa podávajú osobne do podateľne ministerstva alebo poštou v termínoch stanovených pre jednotlivé grantové programy a podprogramy. Pred písomným podaním žiadosti je potrebné, aby žiadateľ zaregistroval žiadosť elektronicky (prostredníctvom formulára dostupného na stránke ministerstva) zadaním požadovaných údajov, čím sa zvýši rýchlosť a transparentnosť procesu vybavovania žiadosti. Žiadateľ takto získava súčasne i možnosť priebežnú sa informovať o tom, v akom štádiu vybavovania sa jeho žiadosť nachádza.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....