Podnikatelia

Konkurz a reštrukturalizácia (17. časť) – Reštrukturalizačný posudok

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2007

V starej právnej úprave zákona o konkurze a vyrovnaní zákon síce inštitút vyrovnania a núteného vyrovnania poznal, uprednostňoval však skôr vyrovnanie sa s úpadkom formou konkurzu. Nová právna úprava reštrukturalizácie dáva prednosť reštrukturalizácii pred konkurzom, preto Vám ULC Čarnogurský Pro Bono prináša seriál stručne predstavujúci i reštrukturalizačné konanie.V starej právnej úprave zákona č. 328/1991 Zb. zákon síce inštitút vyrovnania a núteného vyrovnania poznal, uprednostňoval však skôr vyrovnanie sa s úpadkom formou konkurzu. I preto býval počet povolených vyrovnaní v porovnaní s vyhlásenými konkurzmi len nepatrný. Nová právna úprava reštrukturalizácie dáva prednosť reštrukturalizácii pred konkurzom, a to vtedy, ak existuje predpoklad zachovania fungovania podniku a pravdepodobnosť, že povolením reštrukturalizácie sa dosiahne vyšší výťažok na uspokojenie veriteľov ako vyhlásením konkurzu. Povoleniu reštrukturalizácie predchádza vždy reštrukturalizačný posudok.

Zo zákona je dlžník povinný, ak sa dozvie alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mal dozvedieť o tom, že je v úpadku, do 30 dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii dlžníkovi v tomto prípade, ako i v prípade, že úpadok ešte len hrozí, umožňuje poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na jeho reštrukturalizáciu. Ak by sa jeden veriteľ alebo viacerí veritelia dohodli s dlžníkom na poskytnutí potrebnej súčinnosti, môžu poveriť správcu vypracovaním posudku aj sami. Poveriť však možno vždy len osobu zapísanú do zoznamu správcov.

Pri príprave posudku správca vždy zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka. Podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí alebo neodporučí jeho reštrukturalizáciu. Posudok je správca povinný vypracovať nestranne a s odbornou starostlivosťou. Tí, ktorí správcu prípravou posudku poverili, sú povinní poskytnúť správcovi potrebnú súčinnosť, najmä všetky dokumenty, informácie a vysvetlenia potrebné na riadne vypracovanie posudku.

Ak by správca reštrukturalizáciu neodporučil, i keď v čase vypracovania posudku na to boli splnené predpoklady, zodpovedá tomu, pre koho posudok vypracoval, za škodu, ktorú mu tým spôsobil, ibaže by preukázal, že reštrukturalizáciu neodporučil v dôsledku nedostatku súčinnosti dlžníka. Správca môže odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka v prípade, že sú splnené zákonné podmienky, teda ak (1) dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť, (2) dlžníkovi hrozí úpadok alebo už je v úpadku, (3) možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka a (4) v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu. Zodpovednosť má správca i v opačnej situácii, teda ak by odporučil reštrukturalizáciu, i keď v čase vypracovania posudku na to predpoklady neboli dané. Zodpovednosti by sa v tomto prípade správca mohol zbaviť iba vtedy, ak by preukázal, že konal s odbornou starostlivosťou.

Súčasťou posudku sú vždy (1) presné označenie dlžníka, (2) podrobná charakteristika podnikateľskej činnosti dlžníka, (3) zistenie, či dlžníkovi hrozí úpadok alebo či je v úpadku a kedy úpadok nastal spolu s odôvodnením, prečo úpadok hrozí, prípadne prečo úpadok nastal, (4) podrobný opis opatrení prijatých dlžníkom na predídenie úpadku, (5) podrobný opis finančnej situácie a obchodnej situácie dlžníka, (6) odporučenie alebo neodporučenie reštrukturalizácie dlžníka spolu s podrobným odôvodnením, prečo sa reštrukturalizácia odporučila alebo neodporučila a (7) deň vyhotovenia posudku.

Ak by správca v posudku odporučil reštrukturalizáciu, v posudku je povinný navrhnúť aj možný spôsob jej uskutočnenia. Súčasťou takéhoto posudku potom musia byť zo zákona popri vyššie spomenutých náležitostiach i (1) zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv a ekonomických záujmov, (2) podrobný rozbor predpokladov, za ktorých možno zachovať prevádzku podniku dlžníka alebo jej podstatnú časť, podrobný rozbor opatrení potrebných na splnenie týchto predpokladov a okolnosti odôvodňujúce reálnosť splnenia týchto opatrení, (3) podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie spolu s odôvodnením, prečo v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu a (4) vymedzenie právnych úkonov dlžníka, ktoré majú po povolení reštrukturalizácie dlžníka podliehať súhlasu správcu. Posudok môže, ale nemusí obsahovať v prílohe aj návrh reštrukturalizačného plánu a záväzné vyjadrenia dlžníka a jedného alebo viacerých veriteľov dlžníka k návrhu reštrukturalizačného plánu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....