Iné

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2010

Zákonník práce umožňuje za presne vymedzených podmienok domáhať sa na súde určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Z uvedeného inštitútu vznikajú práva i povinnosti na strane zamestnanca i zamestnávateľa. Akým spôsobom je možné domáhať sa určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, Vám priblížime v tomto článku.

Pracovný pomer môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) osobitne upravuje napr. aj skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu, hromadné prepúšťanie či zákaz výpovede. Do popredia však vystupuje otázka neplatného skončenia pracovného pomeru, s ktorým priamo zákon spája viaceré právne následky. Predmetnou problematikou sa vo viacerých prípadoch zaoberal aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“).

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru, či už dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru alebo skončením v skúšobnej dobe, môže na súde uplatniť tak zamestnanec ako i zamestnávateľ. Zákon na uvedené uplatnenie vymedzuje dvojmesačnú prekluzívnu lehotu odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Po márnom uplynutí tejto lehoty nie je možné domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde. Predmetná lehota je lehotou určenou podľa mesiacov, ktorej začiatok je zhodný s uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca výpovednej doby. Posledný deň plynutia tejto lehoty nemusí byť vždy totožný s posledným dňom druhého nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Dvojmesačná lehota je nielen prekluzívna, ale súčasne hovoríme o lehote, ktorá má hmotnoprávny charakter, čo znamená, že návrh na uplatnenie neplatnosti musí byť doručený v posledný deň lehoty na príslušnom súde.

Pri neplatnosti skončenia pracovného pomeru hovoríme o relatívnej neplatnosti právneho úkonu (napr. výpovede). Jedná sa o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti, na ktorej je Zákonník práce postavený.

K neplatnému skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť z rôznych dôvodov, napr. ak je okamžite skončený pracovný pomer, pričom nie sú naplnené zákonné predpoklady umožňujúce takéto skončenie alebo podaná výpoveď v prípadoch, v ktorých Zákonník práce v zmysle ust. § 64 nariaďuje zákaz výpovede a pod.

Zamestnávateľ sa môže domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru v prípade, ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak pracovný pomer skončil okamžite alebo v skúšobnej lehote. V uvedenom prípade oznámi zamestnancovi, že trvá na tom, aby tento aj naďalej u neho vykonával prácu. Pracovný pomer zamestnanca sa za uvedených podmienok neskončí. Ak však zamestnanec nebude aj napriek horeuvedenému oznámeniu prácu u zamestnávateľa vykonávať, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorú mu tým zamestnanec spôsobil.

Podobne sa môže zamestnanec v stanovenej lehote domáhať určenia neplatnosti výpovede danej zamestnávateľom alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru okamžite alebo v skúšobnej dobe. Ak zamestnanec v uvedených prípadoch zamestnávateľovi oznámi, že trvá na tom, aby ho aj naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa neskončí s výnimkou prípadu, keď súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca aj naďalej zamestnával.

V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. R 48/1997, ak zamestnanec po doručení okamžitého skončenia pracovného pomeru neoznámi zamestnávateľovi, že na ďalšom zamestnávaní trvá, ale podá žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je oznámenie voči zamestnávateľovi nahradené dňom doručenia žaloby.

V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Uvedená náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, a to až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Zamestnanec pritom v zmysle ust. § 79 ods. 2 Zákonníka práce môže dostať náhradu mzdy v uvedenej výške po dobu 12 mesiacov. Pokiaľ celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presiahne 12 mesiacov, zamestnávateľ má právo požiadať súd o zníženie výšky náhrady mzdy, prípadne o nepriznanie náhrady mzdy pre zamestnanca za presahujúce obdobie.

Na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru sa vzťahuje premlčacia doba. V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 180/2009 zo dňa 1. januára 2010 začína plynúť premlčacia doba na uplatnenie nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru odo dňa splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za príslušný mesiac, za ktorý sa požaduje.

Ako sme uviedli vyššie, pri určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa využíva zásada tzv. relatívnej neplatnosti. Je založená na vyvrátiteľnej domnienke platnosti tohto právneho úkonu (napr. výpovede). To znamená, že relatívne neplatný právny úkon spôsobuje následky, akoby bol platný, ak nebol zbavený predmetných následkov. Právnych následkov môže byť zbavený rozhodnutím súdu alebo tým, že ho účastníci po vzájomnej dohode uznajú za neplatný. Preto pri domáhaní sa určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru platí, že pracovný pomer skončil, pokiaľ súd nerozhodne o neplatnosti jeho skončenia. Najvyšší súd SR rozhodol, že ak nedôjde k určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce, vychádza sa z toho, že pracovný pomer bol skončený platne.

Ustanovenie § 77 Zákonníka práce priznáva účastníkom pracovnoprávneho vzťahu možnosť uplatniť na súde neplatnosť skončenia pracovného pomeru; tým je však zároveň z aspektu ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku vylúčené, aby sa niektorý z nich domáhal z rovnakého právneho dôvodu žalobou podanou v zmysle ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku určenia, že pracovný pomer trvá.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....