Podnikatelia

Nová právna úprava verejného obstarávania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2006

Najdôležitejšie body pozmenenej právnej úpravy verejného obstarávania.V októbrovom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono z roku 2005 sme Vás informovali o príprave a prerokovávaní komplexne novej právnej úpravy verejného obstarávania. Tento predpis bol publikovaný pod číslom 25/2006 Z. z. ako zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a účinnosť nadobudol 1. februára 2006. V krátkosti sa vrátime k najdôležitejším bodom pozmenenej právnej úpravy.

Nový zákon predovšetkým odlíšil povinné subjekty v oblasti verejného obstarávania. Doteraz zastrešujúci pojem verejný obstarávateľ sa rozčlenil na dva subjekty: verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je subjektom operujúcim v oblasti tzv. klasického obstarávania, teda (1) SR zastúpená svojimi orgánmi, (2) obec, (3) VÚC, (4) právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter a je pritom (a) úplne alebo sčasti financovaná verejným obstarávateľom, alebo (b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom, respektíve (c) verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu. Verejným obstarávateľom je tiež (5) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách 1-4. Obstarávateľ je na druhej strane verejným obstarávateľom, prípadne i právnickou osobou, v ktorej má verejný obstarávateľ rozhodujúci vplyv, prípadne právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť na základe osobitných alebo výlučných práv za predpokladu, že tieto subjekty vykonávajú aspoň jednu z činností taxatívne uvedených v zákone v § 8 odsek 3 až 9. Obstarávateľmi sa tak stávajú subjekty, ktoré majú predovšetkým charakter tzv. prirodzeného monopolu.

Novodefinovaným je i pojem zákazky, pod ktorou možno rozumieť zmluvu s peňažným plnením uzavretú medzi jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Z vecného hľadiska teda možno rozlišovať (1) zákazky na dodanie tovaru, (2) na uskutočnenie stavebných prác a (3) na poskytnutie služby. Dôležité je i rozlišovanie zákaziek z hľadiska finančného, a to na zákazky (1) nadlimitné, (2) podlimitné, (3) podprahové a (4) s nízkou hodnotou (pozri tabuľku). Výška jednotlivých druhov zákaziek sa má pritom v dohľadnej dobe novelizovať, keďže niekoľko dní po schválení zákona bola prijatá nová európska norma, ktorá výšku limitov mení. S ohľadom na finančné limity pritom platí, že kým verejný obstarávateľ je povinný obstarávať ustavične, povinnosť verejne obstarávať viaže obstarávateľa len v prípade nadlimitných zákaziek. Zákon taktiež rozlišuje prioritné a neprioritné služby. V prípade neprioritných služieb sa použijú postupy obstarávania podprahovými metódami, a to i v prípade, že sú nadlimitné. 

Verejný obstarávateľZákazky s nízkymi hodnotamiPodprahové zákazkyPodlimitné zákazkyNadlimitné zákazky
Tovar≤ 1 000 000 Sk> 1 000 000 Sk < 2 000 000 Sk, prípadne 236 000 EUR≥ 2 000 000 Sk < 154 000 EUR, prípadne 236 000 EUR≥ 154 000 EUR ≥ 236 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru v prípadoch ustanovených zákonom
Služba≤ 1 000 000 Sk> 1 000 000 Sk < 2 000 000 Sk, prípadne 236 000 EUR≥ 2 000 000 Sk < 154 000 EUR, prípadne 236 000 EUR≥ 154 000 EUR ≥ 236 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby v prípadoch ustanovených zákonom
Stavebné práce≤ 4 000 000 Sk≥ 4 000 000 Sk < 12 000 000 Sk≥ 12 000 000 Sk < 5 923 000 EUR≥ 5 923 000 EUR
Tovar≥ 473 000 EUR
Služba≥ 473 000 EUR
Stavebné práce≥ 5 923 000 EUR

Nový zákon kladie veľký dôraz na e-komunikáciu, i keď elektronickú aukciu, systém podobný holandskej dražbe, nasledujúci až po úplnom vyhodnotení ponúk (nie je samostatným postupom zadávania zákazky) a dynamický nákupný systém bude možno použiť až od 1. januára 2007. V prípade elektronickej komunikácie je zákon benevolentný a kladie minimálne požiadavky na zariadenia umožňujúce elektronické predkladanie, prijímanie a otváranie žiadosti o účasť, ponuky a iných dokumentov používaných vo verejnom obstarávaní, čo v praxi znamená, že sa napríklad nebude vyžadovať použitie zaručeného elektronického podpisu.

Zúžili sa kritériá na vyhodnocovanie ponúk. Naďalej platí, že sa nesmú vzťahovať na podmienky účasti, súčasne však kritériom môže byť len ekonomicky najvýhodnejšia ponuka alebo najnižšia cena. Kritériom podľa nového zákona nemôže byť dĺžka záruky, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb, podiel subdodávok, alebo v súčasnosti pomerne obľúbená lehota splatnosti faktúr.

Novinkou je i inštitút zábezpeky, prostredníctvom ktorej možno zabezpečiť viazanosť ponuky. Zábezpekou sa pritom rozumie poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Platí, že zábezpeka nesmie presiahnuť 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 10 000 000 Sk. Ak však chce verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ využiť inštitút zábezpeky, musí už v súťažných podmienkach túto skutočnosť oznámiť a súčasne určiť podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Zo zákona pritom platí, že zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.

Viac informácií o novinkách vo verejnom obstarávaní a o priebehu verejného obstarávania sa môžete dočítať v ULC Čarnogurský Pro Bono Špeciál – Verejné obstarávanie, ktoré vám prinesieme v apríli.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....