Podnikatelia

Nové pravidlá pre trh s umeleckými dielami výtvarného umenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2007

Pod č. 84/2007 Z. z. bola v Zbierke zákonov vyhlásená novela zákona č. 618/2003 Z. z. autorského zákona. Novela prináša viacero výrazných zmien, pričom jeden z najvýraznejších zásahov spočívajúci v spresnení pojmov a mechanizmu predaja sa dotýka najmä trhu s umeleckými dielami výtvarného umenia.Pod č. 84/2007 Z. z. bola v Zbierke zákonov vyhlásená novela zákona č. 618/2003 Z. z. autorského zákona. Novela prináša viacero výrazných zmien, pričom jeden z najvýraznejších zásahov spočívajúci v spresnení pojmov a mechanizmu predaja sa dotýka najmä trhu s umeleckými dielami výtvarného umenia. Novela je účinná odo dňa 1. marca 2007.

Trhu s umeleckými dielami sa dotýka predovšetkým nové znenie § 19 autorského zákona, ktorého predmetom je právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia. Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva na odmenu maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, fotografia alebo iné dielo výtvarného umenia, ak ho vytvoril sám autor, alebo jeho rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela. Rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela je rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina musí byť riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom.

Odo dňa účinnosti novely bude kogentne vymedzené, že ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami (obchodník), má autor právo na odmenu za každý ďalší predaj tohto originálu diela. Právo autora na odmenu je vždy neprevoditeľné a autor sa ho nemôže vzdať. Na druhej strane, právo na odmenu sa neuplatní pri ďalšom predaji v prípade, ak obchodník získal originál umeleckého diala priamo od autora do troch rokov pred jeho ďalším predajom a kúpna cena originálu umeleckého diela pri tomto predaji nepresiahne 10 000 EUR. Právo na odmenu sa nevzťahuje ani na architektonické dielo vyjadrené stavbou a ani na dielo úžitkového umenia, ak nie sú originálom diela alebo rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela. Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela sa taktiež nevzťahuje na rukopis skladateľa, ani na rukopis spisovateľa.

Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práva na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia na území SR. Takáto organizácia kolektívnej správy je súčasne povinná umožniť obchodníkovi nahliadať do registra zmluvne zastupovaných nositeľov práv alebo registra spravovaných predmetov ochrany. Výška autorskej odmeny počítaná percentuálne stanovenou sadzbou z kúpnej ceny diela sa v zásade nemení, po novom sa však uvádza v eurách, nie v korunách slovenských, ako doposiaľ. Platí pritom, že do základu pre výpočet odmeny sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, i keby bol originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.

Oznamovacia povinnosť obchodníka s umeleckými dielami sa spresňuje. Každý obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy každý ďalší predaj, ktorý uskutoční. Súčasne je povinný organizácii uhradiť odmenu vypočítanú v súlade so zákonom, a to najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na špecifikáciu predaného originálu a na informáciu o kúpnej cene. Organizácia kolektívnej správy alebo autor majú výslovne stanovené právo požadovať od obchodníka, ktorý ďalší predaj uskutočnil alebo sa na ňom zúčastnil, aby im podal akúkoľvek informáciu, ktorá je potrebná na overenie výpočtu úhrady odmeny, a to v lehote počas 3 rokov od uskutočneného ďalšieho predaja.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....