Verejná správa

Nové volebné pravidlá

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2014

Odo dňa 1. júla 2015 budú platiť nové volebné pravidlá. NR SR schválila zmenu súčasných volebných pravidiel prijatím nového Zákona o volebnej kampani a Zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Uvedené právne predpisy zavedú viaceré zmeny, s tými najdôležitejšími Vás oboznámime v našom článku.

NR SR dňa 29. mája 2014 schválila nové zákony, ktoré upravujú volebné pravidlá. Ide o Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon o voľbách“) a Zákon o volebnej kampani. Oba nadobudnú účinnosť dňom 1. júla 2015. Predmetné zákony zjednotia podmienky všetkých volieb, sprehľadnia financovanie politických strán a kampaní a zavedú moratórium vo voľbách do NR SR. Zmeny zavedené uvedenými právnymi predpismi upravia viaceré inštitúty, avšak zmeny sa nedotknú volebného systému ako takého.

Zákon o voľbách zjednotí súčasné volebné pravidlá. Volebné pravidlá sú v súčasnosti upravené v rôznych právnych predpisoch, a to v (1) zákone č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, (2) zákone č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, (3) zákone č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní, (4) zákone č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, (5) zákone č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu a (6) zákone č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Zákon o voľbách uvedené zákony zruší a nahradí ich. Dôjde tým k zjednoteniu volebných pravidiel, ktoré budú upravené v jedinom zákone.

Ustanovením § 13 bude zriadená Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“), ktorá bude nezávislým orgánom na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“), riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Bude mať 14 členovDesať členov budú do štátnej komisie delegovať politické strany úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov v posledných voľbách do NR SR. Pritom počet členov štátnej komisie delegovaných politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, sa musí rovnať počtu členov štátnej komisie delegovaných ostatnými politickými stranami zastúpenými v NR SR. Táto rovnosť bude musieť byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie. Po jednom členovi štátnej komisie bude delegovať predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Funkčné obdobie štátnej komisie sa začne dňom zloženia sľubu členmi štátnej komisie do rúk predsedu NR SR a skončí sa dňom zloženia sľubu členmi novej štátnej komisie.

Komisia bude (1) preskúmavať a registrovať kandidátne listiny pre voľby do NR SR a pre voľby do Európskeho parlamentu, (2) dohliadať na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov na zabezpečovanie úloh podľa zákona o voľbách, (3) riadiť odborný sumarizačný útvar pri plnení úloh podľa zákona o voľbách, (4) kontrolovať financovanie politických strán, (5) kontrolovať financovanie a vedenie volebnej kampane, (6) odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) vydaným podľa osobitných predpisov vo veciach financovania politických strán a vo veciach volebnej kampane, (7) prerokúvať pridelenie vysielacích časov v televíznom vysielaní a rozhlasovom vysielaní počas volebnej kampane na základe návrhu vysielateľa, (8) zisťovať výsledky volieb poštou osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a vyhotovovať zápisnicu o výsledku hlasovania poštou osobami oprávnenými voliť, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, (9) zisťovať a zverejňovať priebežné a celkové výsledky volieb, (10) vyhotovovať zápisnicu o výsledku volieb, (11) vydávať kandidátom zvoleným za poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu osvedčenia o zvolení, (12) vyhlasovať nastúpenie náhradníka za poslanca Európskeho parlamentu, (13) oznamovať predsedovi NR SR nastúpenie náhradníka alebo neuplatňovanie mandátu v prípade, v ktorom to ustanovuje zákon o voľbách v osobitných častiach, (14) usmerňovať spracovanie výsledkov hlasovania, (15) odovzdávať volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra a (16) plniť ďalšie úlohy podľa osobitných častí zákona o voľbách a podľa osobitných predpisov.

Ďalšie zmeny sa dotknú úpravy miestností určených na voľby. Schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov bude musieť byť po novom zapečatená obdobne ako volebná schránka. Hlasovacie lístky sa budú môcť iba krúžkovať. Zákon o voľbách zavedie povinnosť okresných volebných komisií bezodkladne po podpise zápisnice o hlasovaní zaslať ju elektronicky štátnej komisii.

Zákon o voľbách zavedie skutkové podstaty priestupkov, ktoré v súčasnej právnej úprave absentujú. Priestupku sa po novom dopustí ten, kto (1) neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej, (2) neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, (3) požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike, alebo (4) uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj. Okresný úrad bude môcť uložiť za priestupok podľa bodu 1 a 2 pokutu vo výške 33 Eur a za priestupok podľa bodov 3 a 4 pokutu vo výške 100 Eur.

Zákonom o voľbách sa budú novelizovať aj ďalšie zákony. Najdôležitejšou zmenou bude zavedenie stredoškolského vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu. Uvedená podmienka bude zavedená novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou odo dňa 1. júla 2014. Nakoľko s uvedenou podmienkou nesúhlasia niektorí poslanci NR SR, možno očakávať jej napadnutie na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Okrem zákona o voľbách bude po novom volebné veci upravovať aj zákon o volebnej kampani. Uvedený zákon zavedie nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov. Pôjde o bankové účty, pri ktorých banka umožní komukoľvek oboznámiť sa s obsahom účtu. Volebnú kampaň bude po novom možné financovať len z takéhoto účtu. Cieľom je zabezpečiť možnosť verejnosti kontrolovať financovanie a finančné toky súvisiace s volebnou kampaňou.

Nová právna úprava zavedie aj limity na volebnú kampaň. Po novom bude môcť politická strana vynaložiť na volebnú kampaň do NR SR a do Európskeho parlamentu najviac 3.000.000 Eur, na volebnú kampaň do orgánov územnej samosprávy najviac 500.000 Eur, prezidentský kandidát pre obidve kolá volieb najviac 500.000 Eur. Nezávislý kandidát bude môcť vynaložiť na volebnú kampaň (1) na funkciu predsedu samosprávneho kraja najviac 250.000 Eur pre obidve kolá volieb, (2) na funkciu primátora Bratislavy a na funkciu primátora Košíc najviac 250.000 Eur a (3) na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti od 2.000 Eur až do 100.000 Eur podľa počtu obyvateľov. Tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100.000 Eur, a ak ide o voľby do orgánov územnej samosprávy, najviac 25.000 Eur.

Zákon o volebnej kampani zavedie moratórium pre všetky typy volieb. Po novom sa nebude môcť viesť volebná kampaň 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. Obdobne bude zavedené moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov. Volebné prieskumy po novom nebudú môcť byť zverejňované 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa bude konať druhé kolo volieb prezidenta alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja, výsledky volebných prieskumov bude zakázané zverejňovať 7 dní pred dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

Porušením povinností vyplývajúcich zo zákona o volebnej kampani sa osoba alebo politická strana dopustia správneho deliktu. Za správny delikt bude hroziť politickým stranám pokuta do výšky 100.000 Eur, kandidátom na prezidenta do výšky 50.000 Eur a nezávislým kandidátom do výšky 10.000 Eur.

Zákon o volebnej kampani novelizuje aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Právo zakladať politické strany a byť ich členmi budú môcť po novom aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Tým sa uvedeným cudzincom umožní byť za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky volenými do orgánov miestnej samosprávy. Novela tiež zavedie povinnosť politických strán viesť evidenciu o daroch na webovom sídle strany, po novom sa tiež sprísnia pravidlá pre prijímanie darov a ich evidencia. Strana bude tiež povinná do dňa 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorého hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. Po novom bude tiež platiť povinnosť osoby, ktorá poskytne v kalendárnom roku strane dar alebo iné bezodplatné plnenie v hodnote vyššej ako 5.000 Eur túto skutočnosť oznámiť štátnej komisii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka na formulári, ktorého vzor zverejní štátna komisia na svojom webovom sídle.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....