Verejná správa

Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných investícií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2013

Významné investície a stavby sú jednými zo základov rozvoja podnikateľského prostredia, hospodárskeho rastu a faktory vplývajúce na zamestnanosť. Schválenou novelou dochádza k rozšíreniu definície významných investícií a spresňujú sa kritériá pre považovanie investície za významnú. V súvislosti s uvedeným, sprievodne došlo aj k novelizácií stavebného zákona.

Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných investícií (ďalej len „zákon“) upravuje problematiku vlastníckych vzťahov, ktoré je pri stavbách s vysokým významom potrebné vysporiadať. Novelizovaná podoba zákona nadobudla účinnosť dňa 1. augusta 2013.

Podľa uvedeného zákona významnou stavbou rozumieme stavbu, ktorej výstavbu zabezpečí právnická osoba so sídlom na Slovensku za splnenia podmienok (1) investičných nákladov, ktoré dosiahnu minimálne 100 miliónov Eur, čo predstavuje prísnejšie kritérium ako predošlá 1 miliarda slovenských korún; (2) národohospodárskeho významu odrážajúceho sa vo vytvorení najmenej 300 pracovných miest alebo (3) vládneho rozhodnutia o verejnom záujme uskutočnenia predmetnej stavby. Ako príklad významnej investície možno označiť strategickú infraštruktúru, diaľnicu, vodné dielo, apod.

Novelizovaný zákon definuje aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa významných investícií. Pojem investičné náklady je podľa zákona potrebné vykladať ako hmotný a nehmotný majetok subjektu, ktorý investíciu zabezpečuje. Ide o dlhodobý hnuteľný a nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky a dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku vo forme licencií, know-how a iných.

Subjekt zabezpečujúci realizáciu významnej investície musí byť podľa zákona držiteľom tzv. osvedčenia o významnej investícií. Príslušné osvedčenie vydáva Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) na žiadosť. Realizátor významnej investície podáva žiadosť v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme. Obligatórnymi náležitosťami žiadosti je uvedenie (1) identifikačných údajov toho, kto významnú investíciu zrealizuje; (2) plánovanej výšky finančných prostriedkov určených na realizáciu, (3) jednotlivých krokov realizácie stavby, (4) identifikácie katastrálneho územia, kde sa stavba plánuje zrealizovať spolu s definovaním plochy; (5) zámer, ktorý sa investíciou sleduje a (6) termíny začatia a predpokladaného ukončenia stavby.

Posúdenie žiadosti je v moci ministerstva, ktoré po analýze všetkých aspektov predloží Vláde SR na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií. Vláda predmetný návrh schváliť nemusí. V tom prípade ministerstvo žiadosť podnikateľa zamietne. Osvedčenie, v prípade jeho schválenia vládou, obsahuje (1) charakterizovanie investície ako významnej, (2) identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia a identifikačné údaje o pozemku, (3) opis stavby, ktorá sa má na pozemku zrealizovať a (4) údaj o výške investičných nákladov. Funkcia osvedčenia spočíva v tom, že je podkladom pre návrh na začatie územného, vyvlastňovacieho alebo stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Podnikateľovi respektíve subjektu, ktorý je držiteľom osvedčenia, novela zákona ustanovila niektoré povinnosti. Je povinný najneskôr 12 mesiacov od vydania osvedčenia začať obstarávať dlhodobý hnuteľný a nehnuteľný majetok. Podmienku finančnej investície vo výške 100 miliónov Eur bude musieť dosiahnuť v lehote 7 rokov od doručenia osvedčenia. Podnikateľ je taktiež povinný do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, vzťahujúceho sa na stavbu označenú ako významná investícia, písomne oznámiť ministerstvu, že došlo k ukončeniu realizácie stavby.

Nesplnenie uvedených povinností novela označuje ako správne delikty a ukladá za ne príslušné sankcie. Nesplnenie povinnosti obstarávať dlhodobý hmotný majetok v lehote 12 mesiacov od doručenia osvedčenia zákon sankcionuje stratou platnosti osvedčenia o významnej investícií. Pokutou vo výške 15 % zo sumy investičných nákladov sa držiteľ osvedčenia potrestá, ak nevynaloží investičné náklady vo výške 100 miliónov Eur v lehote 7 rokov od doručenia osvedčenia. Obdobná výška pokuty hrozí podnikateľovi, ak podnikový pozemok po nadobudnutí do vlastníctva vkladom do katastra použije na účel odlišný, ako je uvedený v osvedčení o významnej investícií.

Ako sme spomínali v úvode, zákon okrem uvedeného upravuje aj problematiku vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré je potrebné vysporiadať. Ustanovenie § 4 upravuje situáciu, keď vlastníkom pozemku, v súvislosti s ktorým bolo vydané osvedčenie o významnej investícií, je Slovenská republika. V tom prípade je správca predmetného pozemku povinný odplatne previesť pozemok na podnikateľa. Ak s pozemkom nakladá Slovenský pozemkový fond, je ten povinný odplatne previesť príslušný pozemok. Ohodnotenie a cena pozemku sa v uvedených prípadoch určia podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Novela zákona sprievodne aktualizovala aj stavebný zákon. Zmeny nastali v subjektoch stavebného konania. Ustanovenie § 117 stavebného zákona označuje za stavebný úrad obec, na ktorú zákonodarca prostredníctvom stavebného zákona delegoval výkon štátnej správy. Ďalej, podľa špecifikovaných ust. § 117a a 117b v pôvodnom znení stavebného zákona sa stavebným úradom na účely významných investícií, diaľnic, rýchlostných ciest rozumel krajský stavebný úrad. Po novom, ak hovoríme o uskutočnení stavby diaľnice a rýchlostnej cesty alebo o uskutočnenie stavby, ktorá je významnou investíciou podľa zákona č. 175/1999, pôsobnosť stavebného úradu vykonáva obvodný úrad v sídle kraja. To neplatí pre banské stavby alebo diela súvisiace s banskou činnosťou. Zo znenia príslušných ustanovení vyplýva, že v prípadoch významných investícií spĺňajúcich hore uvedené kritériá nebude potrebné stanovisko miestnej samosprávy na obecnej úrovni.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....