Podnikatelia

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2014

Odo dňa 1. júla 2014 prinesie novela niekoľko zmien v právnej úprave hospodárskej súťaže. Pôjde napríklad o zavedenie nového inštitútu finančnej odmeny pre občanov za predloženie dôkazov o karteli, zavedenie inštitútu urovnania alebo podávanie oznámení na jednoduchšom formulári. Zmeny sa dotknú aj programu zhovievavosti („leniency programu“). Novela by mala priniesť zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech podnikateľov.

Dňa 14. mája 2014 bol v NR SR schválený zákon č. 151/2014 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorý zmenil a doplnil zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťažez (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). Novela nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2014. Zmeny sa dotknú viacerých inštitútov, s najdôležitejšími Vás oboznámime.

Po novom sú upravené dohody obmedzujúce súťaž, ktoré sú zakotvené v ust. § 4 až 6 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úprava dohôd so zanedbateľným účinkom na hospodársku súťaž, tzv. de minimis, bola z ust. § 6 vypustená a bude upravená vyhláškou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Uvedená zmena bola vykonaná na základe oznámenia Komisie o dohodách menšieho významu, ktoré neobmedzujú významne hospodársku súťaž podľa ešte svojho času článku 81 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (de minimis) (1) (2001/C 368/07).

Ďalšou zmenou je zákaz tzv. bid rigging dohôd. Uvedené dohody sú zakotvené v novom znení ust. § 4 ods. 4 písm. f), podľa ktorého sú zakázané aj dohody obmedzujúce súťaž, spočívajúce v koordinácii podnikateľov (1) vo verejnom obstarávaní, (2) v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži, (3) v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou. Podľa nového znenia ust. § 6 ods. 1 bude účastník konania, ktorý tvrdí, že na dohodu, ktorú uzavrel, sa vzťahuje výnimka podľa ust. § 4 ods. 2, ods. 5 alebo skupinová výnimka podľa ust. § 5, povinný túto skutočnosť úradu preukázať. Znášanie dôkazného bremena bolo už pred novelou zakotvené Nariadením Rady (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (ďalej ako „Nariadenie 1/2003″), novela však uvedené pravidlo upravila aj priamo v zákone.

Právna úprava zneužívania dominantného postavenia na trhu je novo upravená ust. § 8. Z doterajšieho znenia uvedeného ustanovenia bola novelou vypustená úprava unikátnych zariadení („essential facility“). Dôvodom vypustenia bola skutočnosť, že úprava uvedeného inštitútu podlieha vývoju v judikatúre a jeho osobitné zakotvenie v zákone nie je potrebné. Navyše úprava unikátneho zariadenia nie je osobitne zakotvená ani v európskej právnej úprave, ani v právnej úprave iných členských štátov Európskej únie. Novela tiež premiestnila úpravu záväzkov účastníkov konania z ust. § 8a do ust. § 38f. V tomto bode si dovoľujeme odkázať na náš článok z minulého roka, v ktorom sme Vás oboznámili s jednou z ďalších foriem zneužívania dominantného postavenia: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/podnikatelia/4949-viazane-obchody-v-sutaznom-prave.

Zmeny sa dotkli aj právnej úpravy koncentrácií upravených ust. § 9 až 13a. Novela explicitne zakotvila v ust. § 9 ods. 1, že koncentrácia, na účely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, je proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe. Doterajší výklad a rozhodovacia prax úradu chápe trvalosť ako podmienku koncentrácie, avšak zákon podmienku trvalosti doteraz explicitne nezakotvoval. Nejde teda o nové chápanie koncentrácie, ale len o výslovnú úpravu v zákone.

Ustanovenia § 10 ods. 1 až 14 sa pre lepšiu prehľadnosť a vykonanie viacerých zmien nahradili novým znením. Novela nahradí pojem uzavreté účtovné obdobie v ust. § 10 ods. 1 pojmom účtovné obdobie. Dôvodom uvedenej zmeny je skutočnosť, že žiadny osobitný predpis neupravuje pojem uzavreté účtovné obdobie. Ďalšou zmenou je presunutie pôvodných ustanovení, ktoré definovali pojem obrat, finančná pomoc a poskytovateľ finančnej pomoci do ust. § 3 a vypustenie ust. § 10 ods. 15 z dôvodu nadbytočnosti.

Po novom bude tiež upravené určenie začatia plynutia lehoty na rozhodnutie úradu o udelenie výnimky zo zákazu koncentrácií. Uvedená lehota sa bude počítať odo dňa doručenia návrhu na udelenie výnimky, podľa súčasnej právnej úpravy je začiatkom lehoty deň nasledujúci po dni doručenia úplného oznámenia koncentrácie. Novelou sa súčasne skráti lehota na rozhodnutie úradu o udelenie výnimky zo zákazu koncentrácií z 25 pracovných dní na 20 pracovných dní. Oznámenie o koncentrácii bude musieť obsahovať náležitosti, ktoré ustanoví úrad vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Ďalšie zmeny v počítaní lehôt nastanú v ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Podľa súčasného znenia uvedeného ustanovenia začína lehota pre rozhodnutie o koncentrácii plynúť až po doručení úplného oznámenia koncentrácie, ak oznámenie nebolo úplné začne plynúť až po doplnení chýbajúcich informácií. Po novele bude lehota na rozhodnutie úradu plynúť už od oznámenia koncentrácie. Ak úrad zistí, že oznámenie koncentrácie nebolo úplné, zašle podnikateľovi výzvu na doplnenie oznámenia, pričom dňom odoslania výzvy sa plynutie lehoty na rozhodnutie preruší. Lehota bude plynúť znova až po doručení všetkých chýbajúcich informácií. V súvislosti s rýchlosťou konania o koncentrácii je potrebné uviesť, že závisí predovšetkým od úplnosti a rýchlosti poskytnutia informácií účastníkmi konania. Preto je vhodné využívať prednotifikačné kontakty s úradom, ktoré úrad poskytuje. Nanovo bude upravené plynutie novej lehoty na rozhodnutie úradu vo veciach koncentrácie. Podľa súčasnej právnej úpravy začne lehota na rozhodnutie plynúť nanovo, ak oznámenie koncentrácie v časti ovplyvnených trhov bolo neúplné, nová lehota začne plynúť po doručení doplnení oznámenia koncentrácie. Po novom nebude nová lehota na rozhodnutie plynúť, ak oznámenie koncentrácie obsahovalo nepravdivé informácie. Lehota začne plynúť po doručení pravdivých informácií úradu.

Podľa nového znenia ust. § 12 ods. 5 bude môcť úrad prihliadať na návrh podmienky uloženej v rozhodnutí o koncentrácii aj pokiaľ takýto návrh bude na úrad doručený po uplynutí lehoty určenej úradom. Pôjde však len o výnimočné prípady hodné osobitného zreteľa a len na žiadosť účastníka konania. Predmetný návrh bude úrad po novom môcť testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným spôsobom. Testovanie sa bežne používa v praxi úradov na ochranu hospodárskej súťaže a Európskej komisie. Novela súčasne explicitne upravuje, že v predmetnom návrhu môže byť zahrnutá aj povinnosť ustanoviť nezávislého správcu na náklady účastníka konania a spôsob jeho ustanovenia. Správca bude pomáhať úradu vykonávať dohľad nad plnením podmienky a povinnosti účastníkom konania alebo zabezpečovať v mene a na účet účastníka konania plnenie podmienky a povinnosti. Správca bude pri výkone svojej činnosti povinný postupovať v úzkej súčinnosti s úradom. Bude musieť byť nezávislý vo vzťahu k účastníkom koncentrácie a podnikateľom patriacim do ekonomických skupín účastníkov koncentrácie a nebude môcť byť v konflikte záujmov so zreteľom na jeho pomer k rozhodovanej veci.

Podľa nového znenia ust. § 13a bude môcť úrad uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže okrem súčasných prípadov aj v prípade, ak došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí o koncentrácii.

Zmeny nastanú aj v kompetenciách podpredsedu úradu a v Rade úradu (ďalej len „rada“). Podpredseda úradu bude po novom zastupovať predsedu aj, ak nebude funkcia predsedu úradu obsadená. Bude mať tiež kompetenciu podpisovať rozhodnutia úradu vydané v prvostupňovom konaní, na výkon uvedenej kompetencie bude môcť poveriť inú osobu. Podpredseda úradu už po novom nebude členom rady. Právna úprava rady je zakotvená v ust. § 18 až 21. Podľa súčasnej právnej úpravy sa rada skladá z predsedu úradu, ktorý je súčasne predsedom rady; podpredsedu úradu, ktorý je súčasne podpredsedom rady; a ďalších 5 členov rady. Po novom sa bude rada skladať z predsedu úradu, ktorý je súčasne predsedom rady a z ďalších 6 členov. Dôvodom pre vylúčenie členstva podpredsedu úradu v rade je skutočnosť, že podpredseda úradu bude mať po novom kompetenciu podpisovať prvostupňové rozhodnutia úradu a rada má kompetencie odvolacieho orgánu. Členstvo podpredsedu úradu v oboch orgánoch by bolo v rozpore s dvojstupňovosťou konania. Nakoľko podpredseda rady už nebude členom rady, rada si bude voliť podpredsedu zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ak podpredseda rady nebude uvedeným spôsobom zvolený, podpredsedom sa stane člen rady s najvyšším počtom hlasov, pri rovnosti hlasov rozhodne predseda rady. V prípade skončenia funkčného obdobia člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si zvolí nového podpredsedu po tom, čo sa novovymenovaný člen rady ujme svojej funkcie. Novela explicitne upravila, že členovi rady patrí za výkon funkcie člena rady odmena. Výšku odmeny a podrobnosti o odmeňovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. Po novom budú musieť mať v rade okrem súčasných dvoch členov s právnickým vzdelaním, najmenej dvaja členovia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania.

Kompetencie úradu sa novým znením ust. § 22 rozšíria. Súčasná všeobecná vyšetrovacia právomoc na relevantnom trhu bude po novom podrobnejšie upravená do 3 okruhov vyšetrovacích právomocí, a to na oprávnenie (1) vykonávať prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave súťaže v danom odvetví, (2) vykonávať prešetrovanie na účel zistenia, či je daný dôvod na začatie konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a (3) vykonávať vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže iného štátu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. V súvislosti s novou možnosťou ustanovenia správcu podľa ust. § 12 ods. 8 a § 38f ods. 4, bude úrad oprávnený vydávať súhlas s osobou správcu alebo určiť osobu správcu. Novela tiež explicitne upravuje, že subjekty budú povinné bezplatne poskytnúť úradu na jeho žiadosť informácie alebo podklady. Novým oprávnením úradu bude aj oprávnenie vyžiadať si od orgánov policajného zboru alebo od orgánov činných v trestnom konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, predovšetkým bude úrad oprávnený nazerať do spisov vedených v trestnom konaní, robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné trovy kópie spisov a ich častí, a tieto použiť na účely podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Novela tiež explicitne zakotvuje povinnosť úradu na základe vzájomnosti poskytovať orgánom hospodárskej súťaže iných štátov informácie na uplatňovanie predpisov na ochranu hospodárskej súťaže týchto štátov. Spoluprácu orgánov hospodárskej súťaže upravuje už aj Nariadenie 1/2003, avšak novela túto spoluprácu zakotvuje v zákone.

Vykonávanie inšpekcií bude po novom upravené v ust. § 22. Oproti súčasnej právnej úprave dôjde k zmenám týkajúcim sa vykonávania inšpekcií, k posilneniu právomoci pri vykonávaní inšpekcie nedôjde. Po novom už úrad nebude vydávať rozhodnutie o vykonaní inšpekcie, ale na základe súhlasu súdu podpredseda úradu vydá poverenie na vykonávanie inšpekcie. Ak bude inšpekcia vykonávaná v konaní pred radou, poverenie vydá predseda rady. Inšpekcia sa bude považovať za skončenú podpísaním zápisnice. Za skončenú sa inšpekcia bude považovať aj vtedy, keď ju niektorá zo zúčastnených osôb odmietne podpísať.

Zmeny sa dotknú aj doručovania písomností úradom. Z ustanovenia § 29 sa vypustia odesky 1 až 4 z dôvodu duplicitnej úpravy v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Súčasné odseky 5 až 8 sa označia ako odseky 1 až 4. Ustanovenie § 29 sa doplní odsekmi 5 a 6, podľa ktorých sa budú môcť písomnosti úradu doručovať elektronickými prostriedkami, ak o to účastník konania alebo jeho zástupca požiada a oznámi adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami. Prioritne sa na doručovanie elektronickými prostriedkami bude vzťahovať zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente, v tomto smere si dovoľujeme odkázať na náš článok z minulého roka: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/verejna-sprava/4950-novy-zakon-o-e-governmente). Ak nebude možné podľa uvedeného zákona doručovať písomnosť elektronickými prostriedkami, doručovanie prebehne podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Elektronickými prostriedkami však nebude možné doručovať oznámenie o začatí konania, predvolanie na ústne pojednávanie, výzvu pred vydaním rozhodnutia a rozhodnutie. Písomnosť sa bude považovať za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprebral, pokiaľ nepotvrdí jej doručenie skôr.

Úprava zakotvená v ust. § 38 sa novelou rozčlení na ust. § 38 a § 38a až 38g. V ustanovení § 38 budú upravené všeobecné ustanovenia, týkajúce sa pokút. Ustanovenie § 38a bude upravovať okrem pokút za porušenie osobitných typov povinností aj nové skutkové podstaty. Úrad bude môcť po novom uložiť fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do výšky 1.650 Eur, a to za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia. Bude môcť tiež uložiť podnikateľovi, v ktorého priestoroch alebo dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia, za porušenie povinnosti uvedenej v (1) ustanovení § 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e) pokutu do 5% z obratu podľa ustanovenia § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie a (2) ustanovení § 22a ods. 7 písm. b) až d) pokutu do 1% z obratu podľa ustanovenia § 3 ods. 5 za predchádzajúce účtovné obdobie. Fyzickej osobe, v ktorej súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkoch sa mala vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia podľa ust. § 22a ods. 8, bude po novom môcť úrad uložiť pokutu za porušenie povinnosti uvedenej v (1) ustanovení § 22a ods. 7 písm. a) alebo písm. e), a to do výšky 80.000 Eur a (2) ustanovení § 22a ods. 7 písm. b) až d), a to do výšky 25.000 Eur.

Ustanovenie § 38b bude upravovať uloženie poriadkovej pokuty v rovnakom znení, ako je uložené v súčasnej právnej úprave.

Ustanovenie § 38c bude upravovať spoločné ustanovenia k pokutám, pričom najdôležitejšou zmenou bude definícia predchádzajúceho účtovného obdobia. Podľa uvedeného ustanovenia predchádzajúcim účtovným obdobím na účely ust. § 38 a 38a bude účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.

Ustanovenie § 38d upraví tzv. program zhovievavosti („leniency program“). Ide o program upravený v súčasnom znení ust. § 38 ods. 10 a 11. Úrad neuloží pokutu podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž, na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorý súčasne (1) z vlastného podnetu ako prvý poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie porušenia zákazu alebo ako prvý z vlastného podnetu predloží informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie zákona, ktorý (2) skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa prvého bodu, ktorý (3) nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž alebo nebol iniciátorom jej uzavretia, a ktorý (4) poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania. Pokiaľ by podnikateľ kumulatívne nespĺňal prvé dve podmienky, úrad môžu uložiť pokutu zníženú o 50 % oproti pokute, ktorú by uložil v štandardnom prípade.

Oproti uvedenému súčasnému zneniu nová právna úprava umožní požiadať o rezerváciu poradia (tzv. marker). Inštitút rezervácie poradia je síce v súčasnosti upravený, ale len usmerneniami úradu. Podrobnosti rezervácie poradia upraví všeobecne záväzný právny predpis. Novela tiež vypustí podmienku pre neuloženie pokuty spočívajúcu v tom, že žiadateľ o neuloženie pokuty nesmie byť iniciátorom dohody obmedzujúcej súťaž.

Inštitút urovnania ako alternatívnej formy ukončenia správneho konania upraví ust. § 38e. Súčasná právna úprava uvedený inštitút aplikuje v rámci zohľadnenia poľahčujúcich okolností a podrobnosti upravujú usmernenia úradu. Po novom, ak dôjde k porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo osobitného predpisu okrem porušení podľa ust. § 38a a 38b, môže úrad v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní. Ak účastník konania a úrad súhlasia so závermi rokovania o urovnaní a účastník konania prizná svoju účasť na tomto porušení a prevezme zodpovednosť za takúto účasť, úrad zníži pokutu. Podrobnosti o urovnaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Okrem inštitútu urovnania bude ďalším alternatívnym spôsobom ukončenia správneho konania prevzatie záväzkov, ktoré bude upravené v ust. § 38f. Predmetný inštitút zakotvuje aj súčasná právna úprava.

Novým inštitútom je odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž, ktorú novela zavedie cez ust. § 38g. Podľa uvedeného ustanovenia bude mať nárok na odmenu len fyzická osoba, ktorá (1) nie je podnikateľom podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, (2) nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty podľa § 38d, ktorý túto žiadosť podal skôr, ako oznamovateľ predložil dôkaz, (3) ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca.

Musí ísť o nasledujúce informácie: (1) dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takéhoto porušenia, alebo (2) informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa ustanovenia § 22a. Ďalšími podmienkami vzniku nároku na odmenu sú: (3) navrhovateľ musí o odmenu požiadať, (4) predložený dôkaz musí byť podstatný pre rozhodnutie o porušení zákona, (5) rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné a (6) pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená. Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval súd, oznamovateľ má nárok na odmenu, ak súd právoplatne zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom v rozhodnutí bola zaplatená. Odmena bude poskytnutá vo výške 1% zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, najviac však 100.000 Eur. Ak pokuta nebude zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným, alebo do dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, oznamovateľ má nárok na 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila, najviac však 10.000 Eur. Ak oznamovateľ požiada o ochranu identity, úrad bude identitu oznamovateľa ochraňovať. Je potrebné tiež uviesť, že inštitút odmeny nie je totožný s podaním podnetu podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona.

Nahliadanie do spisov bude upravené v ust. § 40 a 41, ktoré v súčasnej dobe upravujú len povinnosti podnikateľov a zachovávanie tajomstva.

Vymáhanie náhrady škody na súde bude nanovo upravené v ust. § 42. Po novele nebude účastník dohody, ktorý splnil podmienku zhovievavosti, povinný uhradiť škodu, ak môže byť škoda uhradená účastníkmi tej istej dohody, pričom sa nemusí s týmito účastníkmi vysporiadať. Ak škoda nebude môcť byť ostatnými účastníkmi dohody uhradená, bude zodpovedný len do výšky škody, ktorú spôsobil svojim vlastným priamym alebo nepriamym odberateľom alebo dodávateľom.

V súvislosti so zmenami zavedenými novelou úrad vydá (1) vyhlášku, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž, (2) vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie, (3) vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti, (4) vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania a (5) výnos, o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Uvedené vyhlášky a výnos by mali nadobudnúť účinnosť dňom 1. júla 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....