Iné

Novela zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2006

Vrátime sa k zákonu č. 188/2006 o podomovom predaji a zásielkovom predaji, o ktorom sme Vás informovali už v januárovom čísle a ktorý k 1. aprílu 2006 nadobudol účinnosť. V januárovom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono sme vás informovali o tom, že sa v NR SR rokuje o prijatí vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z.. Tento zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 118/ 2006 Z. z. a účinnosť nadobudne k 1. aprílu 2006.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POVINNOSTI PODNIKATEĽA V PRÍPADE PODOMOVÉHO PREDAJA

Do účinnosti novely zákona bolo častým javom, že rôzne podnikateľské subjekty si ich informačnú povinnosť ohľadom práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote do siedmych pracovných dní od získania takéhoto upozornenia vykladali rôzne (často informovali spotrebiteľa iba odkazom na zákon, resp. paragrafové znenie, hoci mali presne uviesť lehotu na odstúpenie od zmluvy v písomnej informácii poskytovanej spotrebiteľovi) a tak dochádzalo k poškodzovaniu spotrebiteľa tým, že spotrebiteľ vo väčšine prípadov túto lehotu zmeškal. Takisto často dochádzalo k tomu, že ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci si pojem „zohľadnenie nákladov“ vysvetľoval rôzne a do nákladov započítal aj ostatné náklady, ktoré iba okrajovo súviseli s ponukou tovaru, napr. aj cenu zájazdu, ktorý sa uskutočnil s cieľom ponuky tovaru. V mnohých prípadoch sa stávalo, že zohľadnené náklady boli vyššie než samotná cena tovaru. Takto spotrebiteľ nikdy vopred nevedel, že aké náklady bude musieť zaplatiť pri odstúpení od zmluvy. Nový zákon formuluje povinnosti podnikateľov presnejšie. Predovšetkým sa konkretizujú povinnosti predávajúceho s ohľadom na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Predávajúci je povinný upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a oznámiť mu meno a adresu osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť. V platnosti ostáva zásada, že spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, ako i bez udania dôvodu. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, prípadne preddavok, a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Podľa novej právnej úpravy už ďalej predávajúci nebude mať možnosť do navrátenej sumy započítavať náklady vynaložené na poskytnutie služby. 

DISTANČNÉ ZMLUVY

V prípade tzv. distančných zmlúv, teda zmlúv uzavieraných na diaľku (napríklad prostredníctvom kúpy na internete či výberu z katalógu), povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby platí aj pre zásielkový tovar, preto sa k informačným povinnostiam predávajúceho aj v tomto prípade počíta i povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa nielen o jeho práve na odstúpenie od zmluvy, ale aj o lehote, v ktorej môže spotrebiteľ toto právo uplatniť a o tých druhoch zmlúv uvedených v zákone, v ktorých spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy.

SANKCIE ZA NEDODRŽANIE ZÁKONA

Dozor na dodržiavaním zákona bude mať Slovenská obchodná inšpekcia. V doterajšej úprave bolo pritom právo na uloženie pokuty vymedzené len za porušenie troch ustanovení, prax však ukázala, že porušované sú aj iné ustanovenia tohto zákona a preto sa kompetencia orgánu dozoru rozšírila na celý zákon. Za porušenie zákazu predaja tovaru, ktorý sa nesmie predávať podomovým obchodom alebo za dodávku tovaru, ktorý si spotrebiteľ neobjednal, je ustanovená pokuta do výšky do 10 000 Sk, za nesplnenie informačných povinností predávajúceho od 10 000 Sk do 50 000 Sk a neprevzatie vráteného tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy a nevrátenia zaplatenej ceny od 50 000 Sk do 100 000 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....