Podnikatelia

Novela zákona o účtovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2015

Novela zákona o účtovníctve bola prijatá za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady. Upravila podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, doplnila informačné povinnosti pre subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a doplnila ďalšie skutkové podstaty pokút.

Zákon č. 130/2015 Z. z. (ďalej len „novela„) mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou odo dňa 1. júla 2015. Niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom 1. januára 2016 a dňom 1. januára 2017, na účinnosť predmetných ustanovení Vás upozorníme v texte tohto článku.

Novela transponuje do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorých veľkých podnikov a skupín.

Novela dopĺňa definíciu podielovej účasti, a to doplnením písm. m) v ustanovení § 2 odsek 4. Uvedené ustanovenie po novom definuje podielovú účasť ako aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky. Predmetné ustanovenie nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016.

Upravuje sa zatriedenie do veľkostných skupín tých účtovných jednotiek, ktoré nespĺňajú podmienky zatriedenia do veľkostných skupín podľa ustanovenia § 2 ods. 5 až 8. Predmetné účtovné jednotky budú po novom zatriedené ako malé účtovné jednotky. Po novom nebude účtovná jednotka meniť svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu. Uvedená zmena bude zavedená s účinnosťou odo dňa 1. júla 2015 doplnením ustanovenia § 2 ods. 10. Prvýkrát sa uvedené znenie použije v účtovnom období, ktoré končí najskôr dňa 31. decembra 2015. Ak účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie začína po 1. januári 2015, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku, použije prvýkrát predmetné ustanovenie pri jej zostavovaní po dni 30. jún 2015.

Súčasné znenie ustanovenia § 11 ods. 3 zakotvuje zákaz vykonávať účtovný zápis mimo účtovných kníh. S účinnosťou odo dňa 1. júla 2015 sa zákaz rozšíri aj na vykonávanie účtovného zápisu o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovanie a nezaúčtovanie skutočnosti, ktorá je predmetom účtovníctva.

Zmeny sa dotknú aj účtovnej závierky. Podľa doplneného ustanovenia § 17 ods. 5 bude musieť byť na účtovnej závierke pripojený podpis podľa ustanovenia § 17 ods. 2 písm. g). Deň zostavenia účtovnej závierky si podľa doplneného ustanovenia § 17 ods. 8 určí účtovná jednotka sama. Uvedené zmeny budú účinné odo dňa 1. júla 2015.

Novela s účinnosťou odo dňa 1. januára upravuje za aké obdobie sa vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky vykazujú zákonom ustanovené informácie. Pôjde o obdobie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za účtovné obdobie, pričom sa tiež vykazujú informácie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Uvedená zmena je upravená novým znením ustanovenia § 18 ods. 4. Podľa nového znenia ustanovenia § 23a ods. 7 bude musieť účtovná jednotka schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky uložiť v registri účtovných závierok najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobiaza ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Uvedené zmeny budú účinné odo dňa 1. januára 2016.

Ďalšími zmenami sú zmeny vo výročnej správe. Podľa nového znenia ustanovenia § 20 ods. 2 bude musieť výročná správa vybraných účtovných jednotiek obsahovať aj osobitné informácie upravené novými ustanoveniami § 20a a § 20b. Podľa nového znenia ustanovenia § 20 ods. 3 bude musieť audítor vo výročnej správe účtovnej jednotky vyjadriť názor (1) či je výročná správa v súlade s účtovnou závierkou, okrem výročnej správy podľa osobitného predpisu, (2) na informácie uvedené v odseku 6 písm. d) a odseku 7 písm. c) až e), g) a h), (3) či výročná správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu, (4) či výročná správa obsahuje informácie podľa tohto zákona a (5) či na základe poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe a uviesť charakter každej takejto významnej nesprávnosti. Uvedené zmeny budú účinné odo dňa 1. januára 2016.

Nové povinnosti pri zostavovaní výročnej správy upravujú doplnené odseky 9 až 15 v ustanovení § 20, ktoré budú účinné dňom 1. januára 2017.

Subjekt verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami bude mať po novom povinnosť uviesť vo výročnej správe aj nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu. Bude môcť pritom vychádzať aj z rámca Európskej únie alebo z iného medzinárodného rámca ktorý upravuje nefinančné informácie, napríklad schému pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), pričom bude musieť presne uviesť podľa akého rámca postupoval. Uvedenú povinnosť nebude mať subjekt verejného záujmu, ktorý je dcérskou účtovnou jednotkou, ak sú informácie o ňom a všetkých jeho dcérskych účtovných jednotkách zahrnuté vo výročnej správe alebo v obdobnej správe materskej účtovnej jednotky. Ak nebude uverejňovať predmetné informácie vo výročnej správe, bude ich neuverejňovanie povinný vo výročnej správe zdôvodniť.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu bude povinná vo výročnej správe uviesť aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takejto politiky, spôsob akým sa vykonáva a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období. Uvedená povinnosť sa bude týkať tej účtovnej jednotky, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z nasledovných podmienok (1) celková suma majetku presiahla 20.000.000 Eur, pričom sumou majetku na tento účel sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa ustanovenia § 26 ods. 3, (2) čistý obrat presiahol 40.000.000 Eur a (3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250. Ak účtovná jednotka neuvedie vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti, bude povinná jej neuverejnenie zdôvodniť vo výročnej správe.

Podľa nového ustanovenia § 20a bude veľká účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou a subjekt verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov, zostavovať a zverejňovať ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (ďalej len „správa o platbách“). Uvedená povinnosť sa nebude týkať podniku z členského štátu Európskej únie, ktorý je materskou účtovnou jednotkou alebo dcérskou účtovnou jednotkou, ak materská účtovná jednotka podlieha právu niektorého členského štátu Európskej únie a poskytnuté platby budú zahrnuté v konsolidovanej správe o platbách orgánom verejnej moci. V správe o platbách sa nebudú musieť zverejňovať platby jedného druhu v jednom štáte, ak ich súhrnná hodnota za účtovné obdobie bude nižšia ako 100.000 Eur. Správa o platbách bude musieť obsahovať údaje upravené ustanovením § 20b. Ustanovenia § 20a a § 20b budú účinné dňom 1. januára 2016.

Novela upravuje aj zostavenie konsolidovanej výročnej správy. Podľa nového znenia ustanovenia § 22 ods. 2 materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná správa o platbe podľa ustanovenia § 22 ods. 19 a 20. Ustanovenia § 22 ods. 19 a 22 sú doplnené novelou. Podľa znenia uvedených ustanovení účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, zostavuje konsolidovanú správu o platbách, do ktorej sa zahrnú len platby za činnosti podľa ustanovenia § 20a ods. 1. Materská účtovná jednotka sa považuje za účtovnú jednotku pôsobiacu v ťažobnom priemysle alebo za účtovnú jednotku pôsobiacu v klčovaní prirodzených lesov, ak materská účtovná jednotka alebo jej dcérska účtovná jednotka pôsobí v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov. Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom. Uvedené zmeny nadobudnú účinnosť dňom 1. januára 2016.

Po novom sú upravené aj podmienky na oslobodenie materskej účtovnej jednotky od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Podľa nového znenia ustanovenia § 22 ods. 10 materská účtovná jednotka nebude mať povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek, nebudú splnené aspoň dve z nasledovných podmienok (1) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24.000.000 Eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa ustanovenia § 26 ods. 3, (2) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48.000.000 Eur, alebo (3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250 zamestnancov.

Materská účtovná jednotka nebude mať tiež povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka za konsolidovaný celok nie sú po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov splnené aspoň dve z nasledovných podmienok: (1) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20.000.000 Eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa ustanovenia § 26 ods. 3, (2) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40.000.000 Eur, alebo (3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250 zamestnancov.

Materská účtovná jednotka podľa nového znenia ustanovenia § 22 ods. 3 nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku tiež vtedy, ak ku dňu, ku ktorému by sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka, má len dcérske účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok: (1) existujú dlhodobé prekážky, ktoré závažným spôsobom bránia materskej účtovnej jednotke vo výkone jej práv vo vzťahu k majetku dcérskej účtovnej jednotky alebo práv v riadení dcérskej účtovnej jednotky, (2) údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky možno získať len za cenu neprimerane vysokých nákladov alebo s nadmerným omeškaním, alebo (3) podiel v dcérskej účtovnej jednotke drží materská účtovná jednotka len na účel jeho predaja. Uvedené zmeny budú účinné dňom 1. januára 2016.

Novela upravuje aj oceňovanie majetku. Vypustením písm. b) z ustanovenia § 25 ods. 6 bude zrušená možnosť oceňovania majetku reprodukčnou obstarávacou cenou. Namiesto reprodukčnej obstarávacej ceny bude podľa nového znenia ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d) možné oceňovať majetok reálnou hodnotou podľa ustanovenia § 27 ods. 2, ktorý bol tiež novelizovaný. Nové znenie ustanovenie § 27 ods. 2 definuje reálnu hodnotu ako (1) trhovú cenu, (2) hodnotu zistenú oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na aktívnom trhu, ak nie je cena podľa bodu 1 známa, (3) hodnotu zistenú oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií alebo z kotácií na inom ako aktívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v oceňovacom modeli podľa bodu 2, alebo (4) posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa bodu 1 až 3, alebo pre oceňovanú položku majetku nie je dostupný oceňovací model odhadujúci s postačujúcou spoľahlivosťou cenu majetku, za ktorú by sa v danom čase predal, alebo jeho použitie by vyžadovalo od účtovnej jednotky vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v pomere s prínosom jeho použitia pre kvalitu zobrazenia finančnej pozície účtovnej jednotky v účtovnej závierke. Oceňovanie majetku je nanovo upravené ustanovením § 27. Predmetné zmeny budú účinné dňom 1. januára 2016.

Novela doplnila ustanovenie § 38 ods. 1 písmeno a) o novú skutkovú podstatu správneho deliktu, ktorého sa dopustí účtovná jednotka, ak nevedie účtovníctvo podľa ustanovenia § 4 ods. 1. Po novom sa tiež dopustí správneho deliktu, ak poruší ustanovenie § 11 ods. 3, uvedená zmena bude upravená doplnením písm. o) v ustanovení § 38 ods. 1. Zvýšia sa tiež pokuty zo súčasných 1.000.000 Eur na nových 3.000.000 Eur. Ustanovenia upravujúce pokuty nadobudnú účinnosť dňom 1. januára 2016.

Novelou boli zmenený aj zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....