Verejná správa

Novela zákona o vodách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2014

Najdiskutovanejšou navrhovanou zmenou v zákone o vodách bolo prijatie ustanovenia, ktoré explicitne umožňuje komerčný vývoz vody do zahraničia. Okrem uvedenej zmeny bol zmenený sadzobník pokút a boli implementované európske smernice. V našom článku sa o predmetných zmenách dočítate viac.

Zákon č. 409/2014 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách nadobudol účinnosť dňa 15. januára 2015. Novela vychádza predovšetkým z potreby zapracovania pripomienok Európskej komisie k prebratiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, súčasne implementuje článok 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, ktorým sa k 22. decembru 2013 rušia niektoré smernice.

Najdiskutovanejšou zmenou navrhovanej novely bolo navrhované znenie ust. § 17a. Navrhované znenie uvedeného ustanovenia by podľa niektorých názorov viedlo k privatizácii vodných zdrojov. Z uvedeného dôvodu bol prijatý ústavný zákon č. 306/2014 Z. z., ktorý doplnil čl. 4 Ústavy o nový odsek 2.

Uvedené ustanovenie zakazuje prepravu vody odobratej z vodných zdrojov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím. Výnimku zo zákazu predstavuje voda (1) na osobnú spotrebu, (2) pitná alebo minerálna voda balená na území Slovenskej republiky a (3) voda na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Uvedený ústavný zákon nadobudol účinnosť dňom 1. december 2014.

Pôvodne navrhované znenie ust. § 17a neprešlo hlasovaním v NR SR a bolo počas legislatívneho procesu v NR SR zmenené. Nové znenie bolo navrhnuté práve z dôvodu prijatia ústavného zákona č. 206/2014 Z. z. Podľa schváleného znenia ust. § 17a sa zakazuje využívanie vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky na prepravu dopravnými prostriedkami alebo potrubím cez hranice Slovenskej republiky.

Zákaz sa nevzťahuje na prepravu vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky len na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Prepravovať vodu na osobnú spotrebu je možné len na použitie na pitné účely v objeme najviac 20 litrov na osobu. Prepravovať vodu odobratú z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch je možné len za splnenia nasledovných podmienok(1) výber vodného útvaru na odber vody musí byť uskutočnený s ohľadom na jeho stav, ktorý sa nesmie odberom vody zhoršiť, (2) musí byť zachované prednostné určenie vodného útvaru na odber vody na pitné účely pre obyvateľov Slovenskej republiky a (3) odberom vody z vodného útvaru nesmie byť ohrozené zabezpečenie súčasnej potreby a výhľadovej potreby vody pre obyvateľov na pitné účely a na iné využívanie vody z dotknutého vodného útvaru. Poskytnutie vody na účely humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch je podľa novely obmedzený na čas nevyhnutný na ich zabezpečenie.

Novela zmenou ust. § 21 ods. 4 zaviedla dobu 10 rokov, na ktorú možno vydať povolenie na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd. Predchádzajúca právna úprava lehotu neustanovovala. Súčasne bola zo 4 rokov predĺžená na 6 rokov doba povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd a povolenia na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do podzemných vôd.

Nové znenie ust. § 2 písm. x) definuje využiteľný zdroj podzemnej vody ako celkový dlhodobý priemerný ročný prítok do útvaru podzemnej vody zmenšený o dlhodobý ročný odtok potrebný na dosiahnutie cieľov ekologickej kvality v povrchových vodách, ktoré sú s ním spojené, a ktoré sú ustanovené v ust. § 5 tak, aby sa zabránilo výraznému zhoršeniu ekologického stavu takýchto vôd a akémukoľvek výraznému poškodeniu s nimi spojených suchozemských ekosystémov. Pôvodné znenie ust. § 2 písm. x) pred novelou definovalo škodlivú látku a obzvlášť škodlivú látku. Novela uvedené pojmy nahradila pojmom prioritné nebezpečné látky.

Novela zaviedla nové povinnosti pre osoby, ktoré svojou činnosťou odkrývajú podzemné vody. Podľa nového znenia ust. § 11 ods. 8 písm. b) sú uvedené osoby povinné zabezpečiť prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady a to aj po ukončení činnosti v rozsahu a lehote, ktorú určí orgán štátnej vodnej správy v povolení na niektoré činnosti podľa ust. § 23 a výsledky tohto monitorovania poskytnúť orgánom štátnej vodnej správy.

Ustanovením § 13 ods. 2 sa umožňuje účasť na vypracúvaní návrhu plánu manažmentu povodí aj organizáciám a združeniam, predmetom činnosti ktorých je ochrana vôd a vodných ekosystémov. Uvedené organizácie sa po novom spolupodieľajú na vypracúvaní návrhu plánu manažmentu povodí s doterajšími organizáciami.

Nové znenie ust. § 31 ods. 4 písm. i) zakazuje stavať alebo rozširovať stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky špeciálne ošetrovanie porastov znečisťujúcimi látkami uvedenými v ZOZNAME I prílohy č.1.

Boli zavedené nové skutkové podstaty správneho deliktu a priestupku a nové výšky pokút. Podľa nového znenia ust. § 74 ods. 1 písm. n) sa správneho deliktu dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý prepraví vodu odobratú z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Doterajšie ustanovenie písmena n) sa označuje ako písmeno o).

Súčasne sa zmenili sadzby pokút za správny delikt upravené ust. § 75. Zmena výšky pokút sa dotkla všetkých skutkových podstát správnych deliktov. Novela súčasne pri správnych deliktoch podľa ust. 74 ods. 1 písm. c), d) f), i), j), k), l) a o) upravila spodné hranice pokút, čo v predchádzajúcej právnej úprave absentovalo. Pokuta podľa ust. § 74 ods. 1 písm. n) sa po novom bude ukladať vo výške od 33.000 Eur do 100.000 Eur.

Zmeny boli vykonané aj v sadzbách pokút za priestupky. Boli doplnené nové skutkové podstaty priestupkov doplnením ust. § 77 ods. 1 písm. k) až n). Podľa uvedených ustanovení sa priestupku dopustí ten, kto (1) mimoriadne zhorší stav vody (§ 41 ods. 1) a spôsobí malú škodu, (2) poruší povinnosť uloženú vyhláškou okresného úradu (§ 60 ods. 6 a § 61 písm. i), (3) poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným nariadením obce (§ 63 ods. 4), alebo (4) nevykoná uložené opatrenia na nápravu (§ 42 ods. 2), hoci ich mohol vykonať vlastnými silami. Za priestupky podľa uvedených ustanovení je po novom možné uložiť pokutu do 100 Eur.

Priestupky podľa ust. § 77 ods. 1 písm. m) prejednáva obec a výnosy pokút za uvedené priestupky sú príjmom rozpočtu obce. Priestupky podľa ust. § 77 ods. 1 písm. k) a l) prejednáva okresný úrad a výnosy pokút za uvedené priestupky sú príjmom Environmentálneho fondu. Priestupky podľa ust. § 77 ods. 1 písm. n) prejednáva okresný úrad a výnosy pokút za uvedené priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

Použitie vôd na závlahu poľnohospodárskej pôdy bolo novým znením ust. § 78 ods. 4 a 5 vyňaté z povinnosti platieb za užívanie povrchových vôd podľa uvedených ustanovení. Výška finančnej náhrady za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy je po novom určená postupom ustanoveným pre platenie poplatkov za užívanie vôd podľa ustanovenia § 79 ods. 7 až 9Novela nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd zavedie jednotný poplatok za odber z povrchových vôd a odber z podzemných vôd na závlahy.

Novela tiež doplnila prílohu č. 1 – Zoznam znečisťujúcich látok. Uvedený zoznam bol zmenený z dôvodu zosúladenia s prílohou VIII smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ESo ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality rámcovej smernice o vode.

Novela tiež mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Nové znenia ust. § 2 ods. 2 a § 8 ods. 3 explicitne upravujú, že rozhodovanie obcí o poplatkoch za znečistenie ovzdušia je vykonávané v prenesenom výkone štátnej správy. Uvedená zmena bola potrebná z dôvodu nejasnosti predchádzajúcej právnej úpravy. Podľa nového znenia ust. § 5 ods. 3 sa proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno odvolať. Ide o odlišnú úpravu oproti ust. § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Dôvodom uvedenej zmeny je skutočnosť, že zastaveniu konania predchádza podanie účastníka konania, ktorý podal oznámenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, podľa ktorého je zrejmé, že poplatková povinnosť nevzniká.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....