Podnikatelia

Obnoviteľné zdroje energie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2011

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je podporovaná prostredníctvom zákona č. 309/2009 Z. z. Vzhľadom na skutočnosť, že od času schválenia uvedeného zákona došlo k výraznému zníženiu nákladov na technológie, si zmeny vyžiadali novelizáciu predmetného predpisu, o ktorej Vás informujeme v tomto článku.

Dňa 1. februára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 558/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie“). Zákon reaguje na zmeny v oblasti zníženia nákladov na technológie pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na narastajúci záujem investorov o výstavbu takýchto zariadení.

Výroba elektriny zo slnečnej energie vykazuje veľké fluktuácie, a preto nie je možné považovať túto výrobu za stabilnú. Na zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektriny sú potrebné záložné zdroje. Neregulovaná výstavba uvedených nestabilných zdrojov pri súčasnom stave žiadostí môže spôsobiť vážne riziká v zabezpečení spoľahlivosti a bezpečnosti elektrizačnej sústavy SR. Zároveň uvedené zdroje z dôvodu vysokých výkupných cien majú negatívny vplyv aj na koncovú ceny elektriny. Z uvedených dôvodov NR SR prijala novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Novela upravuje podmienky, ktoré obsahuje súčasný zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a ktoré sa týkajú súčasnej podpory, ktorá by mohla viesť k značným dosahom na ceny elektriny pre odberateľov.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie ustanovuje (1) spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu, (2) práva a povinnosti výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny kombinovanou výrobou, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu a (3) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom.

Obnoviteľným zdrojom energie rozumieme nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a jedná sa o nasledujúce zdroje: (1) vodná energia, (2) slnečná energia, (3) veterná energia, (4) geotermálna energia, (5) biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, (6) bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a (7) biometán.

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa ust. § 3 ods. 1 písm. d) sa vzťahovala na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW. Uvedená hodnota bola novelou znížená na 1MW. Zavedené zníženie má zabezpečiť, aby nedošlo k zvýšeniu nákladov systému a nezaťažila sa tak významne cena elektriny.

Novela tiež sprísnila posudzovanie rekonštrukcie technologickej časti výrobcu elektriny tak, že pri rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti sa vyžaduje prekročenie 50% investičných nákladov na novú porovnateľnú technologickú časť v súlade s článkom 4 Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES zo dňa 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES.

Podpora pre elektrinu zo slnečnej energie bola upravená doplnením ods. 8 do ust. § 3 zákona. Pre fotovoltaiku bol nárok na podporu doplatkom obmedzený len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovej stene do inštalovaného výkonu 100 kW. Uvedená zmena má za cieľ znížiť dopad na konečnú cenu elektriny, ktorý by bol spôsobený nadmernou inštaláciou fotovoltaických elektrární.

ust. § 7 boli nastavené stabilné a udržateľné podmienky podpory pre investorov s primeraným dosahom na konečných spotrebiteľov energie. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bola uložená povinnosť prostredníctvom zmeny výkupných cien elektriny reagovať na zmeny cien technológií, ktoré svojím poklesom vyvolávajú nápor na výstavbu týchto technológií.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....