Podnikatelia

Opatrenia v oblasti odkladu splátok úverov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2020

Odo dňa 09.04.2020 je účinný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon COVID“). Zákon COVID bol s ohľadom na aktuálnu rýchlo sa meniacu situáciu novelizovaný prostredníctvom zákona č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon COVID. Považujeme za kľúčové oboznámiť Vás s opatreniami prijatými pre zmiernenie finančných dôsledkov COVID-19 pre spotrebiteľov a malých zamestnávateľov.

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

Pre zmiernenie finančných následkov COVID-19 boli prijaté opatrenia vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorí sa v dôsledku mimoriadnej situácie a núdzového stavu dostali alebo dostanú do omeškania so splácaním úverov voči veriteľom.

Veriteľom je pre účely zákona COVID osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery spotrebiteľom.

Dlžníkom je spotrebiteľ podľa osobitných predpisov, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k tejto zmluve a ktorý má záujem o odklad splátok.

Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie pre účely zákona COVID zmluva o úvere na bývanie alebo iná spotrebiteľská zmluva o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na bývanie, a zmluva o spotrebiteľskom úvere, pričom ide o úvery splácané pravidelnými vopred určenými splátkami úveru.

Odkladom splátok sa rozumie odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.

Podľa § 30b ods. 1 zákona COVID veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

Podľa § 30b ods. 2 zákona COVID veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splátok na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splátok. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splátok najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splátok najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splátok; toto oznámenie obsahuje číslo spotrebiteľskej zmluvy a obdobie odkladu splátok.

Podľa § 30b ods. 4 zákona COVID veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak (i) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, (ii) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom, (iii) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu, (iv) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo (v) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 zákona.

Skutočnosť, že došlo k zlyhaniu v súvislosti s konkrétnym dlžníkom, sa konštatuje vtedy, keď nastane aspoň jedna z týchto okolností: (i) inštitúcia usúdi, že dlžník pravdepodobne nesplatí svoje kreditné záväzky voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností v plnej výške bez toho, aby inštitúcia urobila úkony, akými je napríklad realizácia zabezpečenia; (ii) ktorýkoľvek podstatný kreditný záväzok dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností je viac než 90 dní po termíne splatnosti. Príslušné orgány môžu nahradiť lehotu 90 dní lehotou 180 dní v prípade expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie alebo na podnikanie MSP v triede retailových expozícií, ako aj v prípade expozícií voči subjektom verejného sektora.

Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o posúdení žiadosti o odklad splátok, najmä o tom, že (i) odklad splátok povolil, (ii) odklad splátok nepovolil, (iii) žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti. Ak veriteľ neinformuje dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, považuje sa odklad splátok za povolený.

Podľa § 30b ods. 8 zákona COVID dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.

Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.

Podľa § 30b ods. 12 zákona COVID povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Povolením odkladu splátok nenastávajú v rozsahu odloženého plnenia účinky omeškania dlžníka. Práva a povinnosti osôb poskytujúcich zabezpečenie na pohľadávku veriteľa zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo iných osôb, ktorým vyplývajú práva a povinnosti zo spotrebiteľskej zmluvy, nie sú dotknuté. Súhlas osôb poskytujúcich zabezpečenie úveru so zmenou spotrebiteľskej zmluvy sa v súvislosti s odkladom splátok nevyžaduje.

Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.

Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi veriteľovi svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok; toto oznámenie obsahuje okrem záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo spotrebiteľskej zmluvy, na ktorý sa odklad splátok vzťahoval.
 
Ustanovenie § 30c a § 30d zákona COVID upravuje povinnosti veriteľa.

Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a ak povinnosť dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, veriteľ informuje takéhoto dlžníka aj o spôsobe a výške tejto platby.

Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch odkladu splátok, a to najmä o (i) povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške, (ii) postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie v splácaní úveru s informáciami, ako pokračovať v splácaní úveru s uvedením výšky splátky úveru a dátumu poslednej splátky úveru, (iii) možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania, (iv) ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom.

Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona COVID, teda od 09.04.2020 bezplatne na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú prevádzkové priestory veriteľa počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť (i) informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok, (ii) vzor žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2 zákona COVID, (iii) odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie (i) vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, (ii) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok, (iii) podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
 
Dôležité je, že odklad splátok má účinky na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch.

Podľa § 30e zákona COVID odložená splátka úveru sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch  nepovažuje za omeškanú.

Spotrebitelia preto nebudú zapísaní v registri dlžníkov ak im bol povolený odklad splátok úveru.

Za dôležité považujeme aj spoločné ustanovenia k odkladu splátok upravené v § 30g zákona COVID.

Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.

Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; avšak nie sú dotknuté ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré nesúvisia s odkladom splátok.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že odklad splácania sa týka spotrebiteľských zmlúv uzavretých do konca obdobia pandémie. Stanovením tohto časového obdobia sa umožní zmiernenie dopadov pandémie na dlžníkov. Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov na obdobie troch mesiacov s možnosťou pre dlžníka požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Medzi tieto spoločnosti patria najmä lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19 sa vykoná na základe žiadosti dlžníka, žiadateľa, ktorý nie je v omeškaní so splácaním dotknutého úveru viac ako 30 dní ku dňu doručenia žiadosti.

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE

Zákon COVID upravuje tieto opatrenia v ustanovení § 30i až § 30m.

Veriteľom sa v tomto prípade rozumie osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania podľa osobitného predpisu malým zamestnávateľom a iným podnikateľom – fyzickým osobám.

Dlžníkom sa v tomto prípade rozumie malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve.

Najčastejšie sa veľkosť podniku určuje na základe počtu zamestnancov, ročného obratu a ročnej bilančnej sumy. Tieto kritériá vychádzajú z klasifikácie odporúčanej Európskou komisiou v odporúčaní Európskej komisie č. 2003/361/EC, platné od 1. januára 2005 a ktoré klasifikuje mikro podnik ako podnik s maximálne 9 zamestnancami a ročným obratom do 2.000.000 EUR a malý podnik ako podnik zamestnávajúci od 10 do 49 zamestnancov a ročným obratom do 10.000.000 EUR.

Zmluvou o úvere sa pre tieto účely rozumie zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu, okrem úverov poskytnutých formou povoleného prečerpania na bežnom účte alebo formou úverového rámca poskytovaného prostredníctvom platobnej karty.

Odkladom splácania úveru sa rozumie (i) odloženie splátok istiny úveru, (ii) odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo (iii) odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo.

Splátkou úveru sa rozumie splátka istiny úveru alebo splátka úroku.

Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.

Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti o odklad splácania úveru. Veriteľ podľa prvej vety povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie tri mesiace, ak dlžník oznámi veriteľovi svoj záujem o ďalší odklad splácania úveru najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu splácania úveru; toto oznámenie obsahuje číslo zmluvy o úvere a obdobie odkladu splácania úveru.

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak (i) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru, (ii) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom, (iii) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu, (iv) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo (v) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 zákona.

Ďalšie podmienky, ako aj informačné povinnosti veriteľa, ostávajú aj v prípade odkladu splátok rovnaké pre malých zamestnávateľov a fyzické osoby – podnikateľov, tak ako pri spotrebiteľoch.

Aj odklad splácania úveru pre malých zamestnávateľov a fyzické osoby – podnikateľov nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a taký odklad splácania sa na účely registra nepovažuje za omeškanie a dlžník nebude zapísaný v registri dlžníkov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....