Banky, finančné inštitúcie

Pripravované zmeny v oblasti stavebného sporenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2007

V aktuálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vás radi oboznámime s pripravovanou novelou zákona o stavebnom sporení, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. januára 2008.

V NR SR v tomto období postúpila spolu s pozmeňovacími návrhmi do druhého čítania pripravovaná novela zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o stavebnom sporení“).

Na základe pripravovanej novely zákona o stavebnom sporení by na rozdiel od v súčasnosti platnej právnej úpravy stavebným sporiteľom mohla byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení, alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení. Navrhovanou zmenou by sa odstránilo obmedzenie využívania stavebného sporenia na území SR len pre osoby s trvalým pobytom na území SR. Okruh poberateľov štátnej prémie by sa v rámci právnických osôb mal rozšíriť osobitne o spoločenstvá vlastníkov bytov. Právna úprava platná v súčasnosti neumožňuje použiť štátnu prémiu na revitalizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Návrh novely zákona o stavebnom sporení by mal taktiež rozšíriť stavebné účely, na ktoré môže byť použitý stavebný úver, pričom tento by mohol byť použitý napríklad na financovanie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, čističky odpadových vôd, prípravu stavebného pozemku, určeného na výstavbu rodinných domov a bytových domov, pripojenia na verejné inžinierske siete, vypracovanie územnej a projektovej dokumentácie, získanie energetického certifikátu rodinného domu alebo bytového domu, čím by sa súčasne vytvorili aj podmienky na úsporu energií a možnosť financovať potreby spojené so základnými funkciami bývania vo väčšom rozsahu.

Pripravovaná novela zákona o stavebnom sporení by mala stavebným sporiteľniam po získaní bankového povolenia zo strany NBS umožniť rozšírenie ich činností napríklad o možnosti poskytovania záruk nielen bankám, ale aj iným právnickým a fyzickým osobám a prijímanie vkladov nielen od bánk, ale aj od iných finančných inštitúcií. Rozšírenie činností stavebných sporiteľní by sa malo týkať aj činností na finančnom trhu, vydávania cenných papierov a poskytovania súvisiacich služieb, možnosti poskytnúť úvery mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely nielen stavebným sporiteľom, ale aj iným právnickým a fyzickým osobám a možné by malo byť aj poskytovanie spotrebiteľských úverov fyzickým osobám na dofinancovanie vybavenia domácností.Účinnosť pripravovanej novely zákona o stavebnom sporení sa navrhuje odo dňa 1. januára 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....