Banky, finančné inštitúcie

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dohľade nad finančným trhom

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2014

Účelom navrhovanej novely je rozšíriť pôsobnosť Národnej banky Slovenska nad finančným trhom za účelom zlepšenia ochrany finančných spotrebiteľov. Súčasne sa navrhuje upraviť financovanie súvisiace s rozšírením pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Súčasťou návrhu novely je aj zavedenie parciálnych zmien vyplývajúcich z potrieb praxe.

Návrh novely zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom (ďalej len „návrh novely“) bol do NR SR predložený dňa 26. septembra 2014. Zákon by po schválení mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015.

Hlavným cieľom predloženého návrhu novely je upraviť ochranu finančných spotrebiteľov. Definíciu finančného spotrebiteľa obsahuje navrhované znenie ust. § 1 ods. 3 písm. c). Finančný spotrebiteľ je podľa ustanovenia spotrebiteľ na finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby alebo pri uzatváraní alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná dohliadaný subjekt alebo osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu. Pojem spotrebiteľ upravuje ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov by podľa navrhovanej zmeny ust. § 1 ods. 2 mala vykonávať Národná banka Slovenska. Samotná ochrana finančných spotrebiteľov by po schválení návrhu novely bola upravená piatou časťou zákona o dohľade nad finančným trhom s názvom Ochrana finančných spotrebiteľov. Obsahovala by ust. § 35a až § 35k. Súčasná piata až siedma časť by sa označila ako šiesta až ôsma časť.

Národná banka Slovenska by podľa navrhovaného ust. § 35a vykonávala činnosti a oprávnenie pri ochrane spotrebiteľov podľa zákona o dohľade nad finančným trhom a podľa osobitných zákonov.

Podľa ust. § 35b by osoba poverená výkonom dohľadu v mene Národnej banky Slovenska (ďalej len „poverená osoba“) mohla subjektu, nad ktorými Národná banka Slovenska vykonáva dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľov (ďalej len „dohliadaný subjekt“), ukladať blokové pokuty.

Úprava blokového konania ust. § 35b je navrhnutá obdobne ako v zákone o priestupkoch. V blokovom konaní by sa obdobne ako v blokovom konaní podľa zákona o priestupkoch mohla uložiť bloková pokuta odovzdaním bloku na blokovú pokutu zaplatenú na mieste alebo bloku na blokovú pokutu nezaplatenú na mieste. Poverená osoba by podľa uvedeného ustanovenia mohla uložiť pokutu do výšky 2.500 Eur.

Národná banka Slovenska by voči dohliadanému subjektu, ktorý porušil povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa zákona o dohľade nad finančným trhom alebo osobitného právneho predpisu mohla viesť rozkazné konanie podľa ust. § 35c. V rozkaznom konaní by bolo podľa návrhu možné uložiť pokutu až do výšky 5.000 Eur alebo opatrenie na odstránenie a nápravu zisteného nedostatku. Proti rozkazu o uložení sankcie by mohol dohliadaný subjekt podať do 15 dní od jeho doručenia písomne odpor.

Navrhované ust. § 35d priznáva poverenej osobe právo uložiť dohliadanému subjektu bezprostredné vykonanie opatrení na odstránenie zisteného nedostatku, vrátane zakázania poskytovania finančnej služby alebo zakázania sprostredkúvania finančnej služby, na ktorú sa vzťahuje zistený nedostatok, až do odstránenia tohto nedostatku. Uvedené opatrenie poverená osoba oznámi dohliadanému subjektu a bezodkladne o nich vyhotoví písomný záznam. Oznámením dohliadanému subjektu sú uložené opatrenia vykonateľné. Navrhovaná novela umožňuje proti opatreniam do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomného záznamu podať Národnej banke Slovenska písomnú námietku, ktorá musí byť odôvodnená. Podanie námietky proti uloženým opatreniam nemá odkladný účinok, o námietke rozhodne Národná banka Slovenska do 10 pracovných dní od jej podania.

Národná banka Slovenska by po schválení novely mala podľa ust. § 35e oprávnenie rozhodnutím zakázať (1) nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a to aj bez ohľadu na jej príčiny a bez ohľadu na vznik škody alebo spôsobenie iného následku finančným spotrebiteľom, alebo (2) zakázať používať neprijateľnú podmienku v neprospech finančného spotrebiteľa v zmluve o poskytnutí finančnej služby ani dojednávať zmluvy s finančnými spotrebiteľmi obsahujúce neprijateľnú podmienku. Zároveň by mala oprávnenie ako predbežnú otázku posudzovať nekalé obchodné praktiky dohliadaných subjektov a neprijateľné podmienky v zmluvách o poskytnutí finančnej služby. Ak by Národná banka Slovenska získala podozrenie o porušovaní spotrebiteľských práv dohliadaným subjektom, ktoré poškodzuje kolektívne záujmy finančných spotrebiteľov, mohla by podľa návrhu novely vydať predbežné opatrenie, ktorým by dohliadanému subjektu uložila, aby upustil od porušovania. Súčasne by bola oprávnená v uvedenej veci porušovania začať konanie proti dohliadanému subjektu.

Oprávnenia Národnej banky Slovenska upravuje navrhované ust. § 35f. Podľa uvedeného ustanovenia by Národná banka Slovenska mohla tomu, kto porušil práva finančného spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov podľa zákona o dohľadu na finančným trhom alebo osobitných predpisov (1) uložiť pokutu do výšky 700.000 Eur(2) uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, (3) zakázať používať nekalú obchodnú praktiku alebo zakázať podľa ust. § 35e ods. 1 písm. b) používať neprijateľnú podmienku, (4) zakázať poskytovať finančnú službu alebo zakázať sprostredkúvať finančnú službu, na ktorú sa vzťahuje zistený nedostatok, až do odstránenia tohto nedostatku, (5) uložiť povinnosť uverejniť opravu neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, (6) odobrať podľa ust. § 35g povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu alebo rozhodnúť podľa ust. § 35g o zrušení registrácie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu a o výmaze z príslušného registra osôb oprávnených vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu a (7) uložiť inú sankciu ustanovenú osobitným predpisom v oblasti finančného trhu s cieľom ochrany finančných spotrebiteľov. Ak by dohliadajúci subjekt opakovane porušil práva finančného spotrebiteľa alebo opakovane porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov v období 12 mesiacov nasledujúcich po sebe, podľa návrhu novely by Národná banka Slovenska mohla uložiť pokutu až do 1.400.000 Eur.

Národná banka Slovenska by podľa ust. § 35g bola oprávnená odobrať dohliadanému subjektu povolenie, iné oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu, alebo rozhodnúť o zrušení registrácie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu. Išlo by o prípady, ak by napríklad dohliadaný subjekt porušil opatrenie podľa ust. § 35d, alebo porušil rozhodnutie podľa ustanovenia § 35e. Bola by tiež oprávnená rozhodnúť o výmaze z príslušného registra osôb oprávnených vykonávať činnosť v oblasti finančného trhu.

Sankcie podľa navrhovanej novely by bolo možné uložiť do 2 rokov od zistenia nedostatku, najneskôr však do štyroch rokov od jeho vzniku.

Utajené kontroly by návrh novely zaviedol novým znením ust. § 8 ods. 1, § 8 ods. 3 písm. a) a § 11 ods. 2. Podľa uvedených ustanovení by poverená osoba mohla vykonávať dohľad na mieste nepriamo alebo pod utajenou identitou. Takáto kontrola by sa nezačala ako štandardná kontrola doručením písomného poverenia, ale by sa začala vykonaním prvého úkonu voči kontrolovanému subjektu. Účelom takejto kontroly je preveriť správanie sa kontrolovaného subjektu voči spotrebiteľom, pričom poverená osoba vystupuje pod identitou spotrebiteľa. Poverená osoba by podľa navrhovaného znenia ust. § 8 ods. 2 písm. e) a f) mohla vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy aj bez predchádzajúceho upovedomenia dohliadaného subjektu a vykonávať kontrolné zaobstarávanie finančných služieb vrátane uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančnej služby.

Návrh novely by po schválení zaviedol osobitný príspevok uhrádzaný Národnej banke Slovenska. Osobitný príspevok by bol zavedený vloženým ust. § 40a a povinný na jeho uhrádzanie by bol dohliadaný subjekt za každé rozhodnutie Národnej banky Slovenska vydané v konaní vedenom proti dohliadanému subjektu za nedostatky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorým sa rozhodlo, že dohliadaný subjekt porušil právo finančného spotrebiteľa alebo povinnosť v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Príspevok by sa uhrádzal na každý kalendárny rok za každé rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť predchádzajúci rok (ďalej len „právoplatné rozhodnutie“). Za takéto rozhodnutie by sa nepovažovalo rozhodnutie o predbežnom opatrení, rozhodnutie vydané v rozkaznom konaní ani pokuta uložená v blokovom konaní.

Osobitný príspevok by sa uhrádzal vo výške 1% z ročného príspevku určeného podľa ust. § 40, a to za každé právoplatné rozhodnutie. Za každé právoplatné rozhodnutie by sa uhrádzal osobitný príspevok (1) najmenej vo výške 1.000 Eur, (2) najmenej vo výške 50 Eur, ak by išlo o dohliadaný subjekt, ktorý je prispievateľom podľa ust. § 40 ods. 1, pre ktorého je výška ročného príspevku určená pevnou sumou. Celkový najvyšší súhrn osobitných príspevkov dohliadaného subjektu za jeden kalendárny rok sa rovná najviac sume vo výške 5% z ročného príspevku dohliadaného subjektu na príslušný kalendárny rok určeného podľa ust. § 40.

Súčasťou predloženého návrhu novely je aj novela zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....