Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2006

V NR SR v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji.NOVELA ZÁKONA O PODOMOVOM PREDAJI A ZÁSIELKOVOM PREDAJI

V súčasnosti je v NR SR v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z., ktorý upravuje ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji alebo poskytovaní služieb a pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak vecné plnenia a výkony z poskytovanej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.  

ÚČEL NAVRHOVANEJ ZMENY

Účelom návrhu zákona je zosúladiť slovenskú právnu úpravu s európskymi normami, najmä smernicou Rady 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES o marketingu spotrebiteľských finančných služieb na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES.

ZMLUVY UZATVÁRANÉ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

Európska i naša legislatíva priznáva spotrebiteľom právo vypovedať zmluvu zaslaním upozornenia v dobe nie kratšej ako sedem dní od získania informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy.  Aj napriek tomu, že toto ustanovenie je súčasťou i teraz platného zákona, rôzne podnikateľské subjekty si ich informačné povinnosti ohľadom práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote do siedmych pracovných dní od získania takéhoto upozornenia vykladali rôzne (často informovali spotrebiteľa iba odkazom na zákon, resp. paragrafové znenie, hoci mali presne uviesť lehotu na odstúpenie od zmluvy v písomnej informácii poskytovanej spotrebiteľovi) a tak dochádzalo k poškodzovaniu spotrebiteľa tým, že spotrebiteľ vo väčšine prípadov túto lehotu zmeškal. Takisto často dochádzalo k tomu, že ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci si pojem „zohľadnenie nákladov“ vysvetľoval rôzne a do nákladov započítal aj ostatné náklady, ktoré iba okrajovo súviseli s ponukou tovaru, napr. aj cenu zájazdu, ktorý sa uskutočnil s cieľom ponuky tovaru. V mnohých prípadoch sa stávalo, že zohľadnené náklady boli vyššie než samotná cena tovaru. Takto spotrebiteľ nikdy vopred nevedel, aké náklady bude musieť zaplatiť pri odstúpení od zmluvy. Z tohto dôvodu nový návrh zákona formuluje povinnosti podnikateľov presnejšie.  

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Predovšetkým sa konkretizujú povinnosti predávajúceho s ohľadom na právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Predávajúci je povinný upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a oznámiť mu meno a adresu osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť. Lehota na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom pritom ostane zachovaná i v prípade, ak sa písomné odstúpenie odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. V platnosti ostáva zásada, že spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, ako i bez udania dôvodu. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, prípadne preddavok, a to najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Podľa novej právnej úpravy už ďalej predávajúci nebude mať možnosť do navrátenej sumy započítavať náklady vynaložené na poskytnutie služby. 

ZMLUVY UZAVIERANÉ NA DIAĽKU

V prípade tzv. dištančných zmlúv, teda zmlúv uzavieraných na diaľku, povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby platí aj pre zásielkový tovar, preto sa k informačným povinnostiam predávajúceho aj v tomto prípade počíta i povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa nielen o práve na odstúpenie od zmluvy, ale aj o lehote, v ktorej môže spotrebiteľ toto právo uplatniť a o tých druhoch zmlúv uvedených v zákone, v ktorých spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy.  

V prípade dištančných zmlúv bol tiež na odstránenie pochybností, či sú komunikačné prostriedky, ktoré sú uvedené v prílohe, ale doteraz neboli uvedené v zákone, prípustné, upravený demonštratívny výpočet komunikačných prostriedkov. Zmluvu uzavretú na diaľku bude preto po prijatí návrhu zákona zákon definovať ako zmluvu, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresný list, ponukový katalóg, telefón, fax, rozhlas, televízia alebo elektronická pošta, neadresná tlačovina, adresná tlačovina, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, videofón a videotext.

DOZOR NAD DODRŽIAVANÍM ZÁKONA A SANKCIE ZA JEHO PORUŠENIE

Dozor nad dodržiavaním zákona bude mať Slovenská obchodná inšpekcia. V terajšej úprave bolo pritom právo na uloženie pokuty vymedzené len za porušenie troch ustanovení, prax však ukázala, že porušované sú aj iné ustanovenia tohto zákona, a preto sa kompetencia orgánu dozoru rozšírila na celý zákon. Výška pokuty je diferencovaná podľa závažnosti chráneného spoločenského záujmu. Za porušenie zákazu predaja tovaru, ktorý sa nesmie predávať podomovým obchodom alebo za dodávku tovaru, ktorý si spotrebiteľ neobjednal do 10 000 Sk, za nesplnenie informačných povinností predávajúceho od 10 000 Sk do 50 000 Sk a neprevzatie vráteného tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy a nevrátenia zaplatenej ceny od 50 000 Sk do 100 000 Sk. Predpokladaný dátum účinnosti novely je stanovený na 1. marca 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....